17.07.2013 Views

juni, juli og august 2013 - Torup Sogn

juni, juli og august 2013 - Torup Sogn

juni, juli og august 2013 - Torup Sogn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kirkebladet

juni juli august 2013 Torup Sogn


Folkekirken og Jacob Jensen

fra B&O

Hvad kan vores designer ikon der om noget står

for morgendagens stringente design, og vores

oldgamle folkekirke have tilfælles.

Initiativet kom fra Viborg og biskop Carsten Nissen,

der mener at det kunne være rart, hvis folk

straks genkende afsenderen folkekirken, og de

kontaktede den verdenskendte designer. Gruppen

omkring tegnestuen var 30 forskellige medlemmer

fra folkekirken, der optimistisk mente at

Kirkebladet for Torup sogn juni, juli og august

Forside, bagside samt side 2: Folkekirkens logo

Fotos: Michael Jørgensen, Mette Bramsø, Christian Warrer, Simon Jørgensen, Kirsten Enevoldsen

Næste nummer udkommer i begyndelsen af september, der er deadline 1. august.

Indlæg sendes til leneandersen@sol.dk

Kirkebladets redaktion: Svend Mortensen (ansvarshavende), Inger Molich, Michael Jørgensen,

Mette Bramsø, Lene Andersen.

Uddeling: Halsnæs Y`s Men`s Club. Produktion: Halsnæs Medier

2

kunne tale sig til en

løsning. Løsningen

kan være svær fordi

det er ”at udtrykke

noget, der både er tydeligt og alligevel inkluderende,

så man ikke er i tvivl om, at det er

en kristen kirke, der kommunikerer, men som

samtidig afspejler det brede felt at teologi og kirkeopfattelse,

der findes i folkekirken.”

Logoet er lige så flertydigt som denne beskrivelse.

Det er uendeligt meget forskelligt, sat

sammen til et hele, og det er vel folkekirken.

Lige nu erkender man forskelligheden i kirken,

og det viser logoet helt tydeligt.

Her er folkekirken vist som utallige kendte symboler,

indkredset af den samlende cirkel der

rummer det hele, også korset. Symbolsk er det,

at hvis de mange dele kirken består af forsvinder,

forsvinder korset også. Sammen er vi den

helhed, der er vores kirkelige kultur og samfund.

Se også www.folkekirken.dk

Svend Mortensen


Menighedsrådsformanden har ordet

Det årlige landsmøde afholdes på Nyborg Strand

af Landsforeningen af Menighedsråd omkring 1.

juni.

Hvem er de, og hvordan bruger vi Landsforeningen

af Menighedsrådsmedlemmer, som vi betaler

kontingent til?

Landsforeningen er rådgiver for menighedsrådet

angående jura, regnskab, personsager m.m.

Det vigtigste er nok at Landsforeningen har

politisk udtaleret og rådgivning overfor kirkeministeriet.

Bestyrelsen til Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

vælges af delegerede fra distriktsforeningerne.

”Vores” Frederiksborg Distriktsforening tæller

menighedsrådene i Frederiksværk Provsti.

Distriktsforeningernes berettigelse har været til

diskussion, samt måden at vælge delegerede til

Landsforeningen på. Er det nu også repræsentativt

for menighedsrådene? Jeg mener nej.

Der er valg til bestyrelsen i Landsforeningen

hvert 4. år, det er i år. Der er meget på spil i år.

Det er ikke uvæsentligt, hvem der kommer til at

sidde i Landsforeningens bestyrelse. Der skal

tages stilling til valgprocedurer, distriktsforeningerne,

forholdet mellem stat og folkekirke og

m.m. Personlig vil jeg synes, det vil være katastrofalt,

hvis denne samhørighed brydes. Lokal

kandidat til Landsforeningen er Bent Peedz fra

Frederiksværk – Vinderød og med sæde i provstiudvalget.

”Hjemmefra”: 1. kvartalsrapport er i balance. Menighedsrådet

har besluttet at tage regnskabsføringen

hjem og vil glæde os til nærhedsprincippet.

Budgetlægningen for 2014 er i gang og skal

være færdig midt juni 2013.

Tak til konfirmanderne for malerierne til kirken

og kirkebladet.

Med hilsener og ønsker om en dejlig sommer

Marianne Hasselbalch

3


Søren Kierkegaard

fylder 200 år

Af sognepræst Kristian Hein.

I år fylder vores verdensberømte landsmand

200 år. Det fejres overalt i Danmark og selvfølgelig

også her i Torup sogn. Vi begynder med

teaterstykket: Skyelskeren, i Lynæs præstegårdshave,

søndag den 2. juni kl. 12.30, og fortsætter

til efteråret med en studiekreds om Søren

Kierkegaard. Det foregår på Strandgården og vil

forløbe over fem tirsdage fra kl. 19.00 – 20.50.

Første gang vil være tirsdag den 17. september,

og nærmere beskrivelse følger i næste kirkeblad..

Men hvad var det så, der var så ekstraordinært

og nyt i Søren Kierkegaards tænkning?

Hvorfor blev han så berømt.

Det lader sig selvfølgelig ikke besvare fuldt ud

her. Men der er nogle træk ved Søren Kierkegaard,

som jeg kunne tænke mig lige at ridse op.

For Søren Kierkegaard var i overvældende grad

afhængig af den tid og den kultur han levede

i. Hvor stor en indflydelse han end fik udover

Danmarks grænser, så var og blev han en rigtig

hjemmefødning. Bortset fra en enkelt rejse til

Vestjylland og et par besøg i Berlin udspandt

hele hans 42 årige

liv - fra 1813 til 1855

- sig i København.

Og det var disse års

københavnske kultur,

der blev hans åndelige

baggrund. Søren

Kierkegaard kom til

verden i en krigshærget

og falleret by,

hvor englændernes

bombardement af

København i 1807

4

og Danmarks ulykkelige

engagement

i Napoleons-krigene

resulterede i den store statsbankarot i 1813 -

Kierkegaards fødeår. Disse begivenheder, samt

påvirkningen fra det øvrige Europa, satte skub

i politiske krav om en demokratisk forfatning.

Enevældens tid løb endegyldigt ud og kronen

på værket blev Grundlovens tilblivelse i 1849.

Borgerskabets krav om frihed og uafhængighed,

samt dets betoning af, at mennesket i sig

selv var et selvstændigt og værdifuldt individ,

har i høj grad præget Søren Kierkegaard. Han

blev bogstaveligt talt født ind i denne borgerskabets

fremvækst, idet han voksede op i et

rigt borgerhjem på Nytorv i København, som

søn af en rig forretningsmand, der stammede

fra det fattige Vestjylland, men var flyttet til København,

hvor han havde optjent en formue.

Faderen var præget af et tungt sind, dybe religiøse

skyldkomplekser og satte derved sit præg

på Søren Kierkegaards tænkning.

Kierkegaard gør i sit forfatterskab op med sin

baggrund og sætter noget helt nyt i stedet. Hvis

man skal forsøge at give en samlet betegnelse

for Kierkegaards meget omfattende forfatterskab,

må man kalde det for eksistentialistisk

og kristeligt. Og det er i hans forståelse af den

menneskelige eksistens og kristendommens karakter,

at hans genialitet og originalitet ligger.

Kierkegaards ærinde er i grunden dette: at finde

ud af hvem han egentlig er. Eller: at finde ud af,

hvad det vil sige at være menneske. Han så det

som sin opgave at tænke menneskelivets vilkår

igennem. Samtidig er Kierkegaards ærinde: at

vise, hvad det vil sige at være kristen. Også her


går han sine helt egne veje. Kierkegaard mener,

at man ikke på nogen måde kan bevise eller

blot sandsynliggøre kristendommens sandhed.

For Guds åbenbaring af sandheden i Jesus

Kristus er en åbenbaring af en sandhed, der

altid repræsenterer noget ”helt andet”, end den

sandhed man som menneske med sin fornuft

har tilgang til. Kristendommen vil altid forekomme

os mennesker paradoksal.

Netop derfor kan vi ikke forklare kristendommen,

men alene tro.

Hvad du ikke så på tv……

”Hej, jeg vil bare lige ringe tilbage og sige, at vi

desværre må droppe historien”.

Ordene kom fra en journalist på Tv2Lorry, der

ellers havde kimet mig ned hele formiddagen

for at få mig til at medvirke i et indslag om faldet

i kirkelige vielser. Nu havde kordegnen talt

op, og der var sørme ikke krise nok til en nyhed

på aftensendefladen!

I 2013 er der afholdt og foreløbig bestilt 25

vielser i Torup og Lynæs kirker og vi er altså kun

i maj måned. Hvor er det dejligt, at tallet hos os

er stigende, endda i en grad, så Tv2 Lorry opgiver

at vride en krisehistorie ud af det, selvom tal

fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke fortæller,

at der over en årrække har været et fald i antallet

af kirkelige vielser på landsplan.

Det er dejligt med bryllup i kirken. Dejligt for

alle parter: for brudeparret, for gæsterne, for

præsten og den øvrige kirkelige betjening. Men

vi ved godt, at nogle vælger den kirkelige vielse

fra, fordi der hersker nogle forestillinger om, at

det kræver det helt store skrud af en brudekjole,

mange gæster og en fest i

100.000 kroners klassen.

Lige netop den forestilling

havde jeg gerne

At leve som kristen betyder for Søren Kierkegaard

dette: at eksistere i kraft af troen og kristendommen

er derfor ikke for Kierkegaard en lære

men en måde at eksistere på.

En lille smagsprøve på Søren Kierkegaards

univers, som interesserede kan stifte mere

bekendtskab med både her i foråret og til efteråret.

medvirket i et tv indslag for

at mane i jorden.

I kirken kan man blive viet

uden andre forudsætninger

end et medlemskab og en prøvelsesattest og

et ønske om at give hinanden sit ja foran Guds

alter og høre Guds velsignelse udtalt over sit

ægteskab. Der er INGEN krav ellers. Man kan

komme i sit arbejdstøj i middagspausen og

kirkesanger og kordegn kan være vidner, man

kan blive viet ved en intim ceremoni med få

gæster, man kan vælge hele udtrækket med

brudepiger og guldkaret og kirken fuld af gæster

og en kæmpe fest bagefter. Men det er ALENE

brudeparrets valg. Vi fra kirkens side stiller ingen

krav overhovedet.

Kirken er her, den har rummet, rammerne, ritualet

- også for JERES vielse. Men hvordan I vil

være klædt, hvor mange I vil invitere, hvordan

det skal fejres, det er alene op til jer selv.

Den gode nyhed, at alle er velkomne, at vi ikke

ser skævt til hverken cowboybukser eller guldkareter,

fandt ikke vej til Tv2Lorry lige i dag. Så I

må læse den her i kirkebladet.

Karen Schroll-Fleischer

5


Hvem skal styre

folkekirken ???.

Til forskel fra den katolske kirke, har vores protestantiske

kirke ikke et gejstligt overhoved.

De ti biskopper i Danmark, har hver deres

holdninger som tilsammen tegner folkekirkens

ledelse.

Kirkeminister Manu Sareen, nedsatte en udvalg,

der siden september 2012 har arbejdet med

forslag til en moderne styringsstruktur.

Der var 6 parametre: * Nært forhold mellem

staten og Folkekirken. * Folkekirkens tilstedeværelse

overalt. * Præstens uafhængighed.

*Rummelighed og frihed. * 2200 menigheder,

en folkekirke * Demokratisk legitimitet.

Udvalgets debatoplæg der lige er kommet, og

peger bl.a. på en række forslag til hvordan folkekirken

kan få mere indflydelse på økonomi, og

på spørgsmål om indre anliggende, ritualer og

salmebøger m.m..

Debatoplægget skal nu debatteres det næste

halve år, hvorefter udvalget laver en egentlig

betænkning.

Landets biskopper har i fællesskab besluttet, at

de først vil deltage i debatten om tre uger, for at

Fra sort til hvidt

Tidligere tiders konfirmander havde ikke fine

hvide kjoler, som i dag. I 1700-tallet måtte folk

på landet kun gå i hjemmegjort tøj. De unge

konfirmandpiger brugte ofte kulørte kjoler med

forklæde. I slutningen af 1800-tallet gik man på

6

give plads til andres meninger. Debatoplægget

diskuteres det næste halve år, hvorefter udvalget

laver en egentlig betænkning.

Vi mangler næsten nogle røgsignaler fordi den

nuværende fordeling blandt vores 10 biskopper

er ca. lige mange for og imod.

Læs mere på www.folkekirken.dk

Svend Mortensen

landet over til sorte kjoler. Først omkring 1915

gik man over til hvide kjoler. Den mode holder

i dag, men designet har nøje ændret sig i takt

med det øvrige samfund.

Klip fra Borup sogns kirkeblad.


Konfirmander år 2013

Her ses mine sjove og søde konfirmander, som

blev konfirmeret i Torup Kirke Kristi Himmelfarts

Dag 2013. 7 unge mennesker, fra Halsnæs Heldagsskole,

og en enkelt fra Skolen ved Skoven i

Hillerød, som jeg har lært ganske godt at kende,

siden de begyndte til konfirmationsforberedelse

hos os i september 2012.

De har været glade for det. De er mødt flittigt

op, og har deltaget med interesse og nysgerrighed

i at finde ud af mere omkring hvad kirke

og kristendom handler om. De har selvfølgelig

også været rigeligt livlige og snakket om ting de

ikke skulle engang imellem, for ellers ville det jo

også have været forkert!!

De har også godt kunnet lide at gå i kirke. Det

er lidt svært det der med at rejse sig op og

sætte sig ned, og ”hvad er det egentlig de synger,

når de pludselig synger noget der ikke står

i salmebogen” og sådan. Og hvorfor synger de

trosbekendelsen et sted og siger den et andet??

Tjah, hvad skal man sige, andet end ”Det plejer

vi at gøre…” ”det er tradition”.

At have sådan nogle unge mennesker i kirke,

som vi har, når konfirmanderne kommer til os,

kan være en glimrende anledning til at se på

gudstjenesten med nye briller – og os selv som

menighed..

”Det er rart ikke at skulle sidde alene på bænken.

Det er en hjælp hvis nogen vil sidde ved

siden af mig”, siger mine konfirmander. Så dermed

denne opfordring til menigheden i Torup

Sogn: Vores konfirmander er netop VORES konfirmander.

Fortsæt endelig med at tage lige så

godt mod vore konfirmander som I plejer. Sæt

jer ved siden af dem på bænken, tal med dem,

inviter dem med til kirkekaffen. Det er uvurderligt

for de unge mennesker at møde mennesker

der ikke får penge for at være i kirken,

og måden at blive mødt på af menigheden vil

lære dem mindst lige så meget om Gud, som

det præsten prøver at proppe ind i hovedet på

dem!

Lotte Grønborg

7


Ny kordegn og nyt medlem i rådet

Efter flere vikariater har vi fået en fast kordegn

der kommer fra 21 år som kordegn i Højby, og

et adresseskifte til Kikhavn.

Det er Synnøve Bang Jacobsen,

der var vikar hos os fra

okotober 2011 til november

2012. Synnøve blev valgt

ind i menighedsrådet ved

sidste valg, og er nu nød til

at melde sig ud af rådet, på

grund af kordegn stillingen.

Tak for den korte tid i rådet, og et stort tillykke

med kordegn stillingen. Vi glæder os til at fortsætte

samarbejdet.

I mellemtiden har Inger Nymand været vikar og

bragt os flot og sikkert gennem en besværlig periode.

Inger kommer igen som afløser. Det er

8

betryggende at have så kompetente personer

både til det daglige, men også til afløsning.

Som nyt medlem i menighedsrådet

kommer Anna

Larsen fra Torpmaglevejen,

nabo til vores berømte bysbarn

Viggo Hørups bardomshjem.

Måske smitter det for

havde Viggo Hørup sine meninger

og det gælder og

Anna, der med sit underfundige

humør bliver en dejlig fornyelse i rådet.

Hjerteligt velkommen, vi ser frem til et godt

samarbejde.

Svend Mortensen


Kirkegård for alle

Dette års kirkegårdkonference satte rekord med

680 tilmeldte.

Ministeren for Ligestilling og Kirke Manu Sareen

åbnede konferencen og sagde bl.a.:

Vi oplever et stigende antal der ikke ønsker en

kirkelig begravelse eller bisættelse. Allerede nu

får jeg som minister henvendelser fra ikke troende

der ønsker religionsfrie gravpladser, så

deres pårørende også har et sted at komme og

mindes.

Samtidig er der etniske grupper der har begravelsestraditioner,

som vi må forsøge at imødekomme,

og også blandt danskerne er der

individuelle ønsker såvel til ceremonier som

gravstedets udformning.

Når der er så mange deltagere skyldes det også,

at begravelsesformerne allerede har ændret sig

radikalt. På landsplan bliver 70% kremeret, og

det betyder at der er et markant overskud af kistebegravelses

pladser.

Lynæs kirkegård vil de næste 2-3 år blive ajour

ført, så den dækker behovet for de ønskede begravelsesformer,

og samtidig er dele af kirkegården

slidt. Det er de mange beton afgrænsninger

af gravstederne der frostsprænger, og vandrørene

til vanding af gravene er tæret op.

Fordi der er oveskud af de store kistebegravelsespladser,

vil der fremover blive flere grønne

områder, og vi ser ligeledes frem til at integrere

det gamle afsnit med det nye, og gøre det mere

varieret, med beplantning og stier.

Kirkegården er blev opmål, et mangeårigt ønske,

og Lynæs- Torupudvalget begynder i samråd

med Stiftets landskabsarkitekt at udarbejde et

skitse dispositionsforslag. Det skal detaljeres

sammen med menighedsrådet og vores mange

brugere. I år vil der blive rodet i nogle af gangene,

når de rustne vandledninger udskiftes.

I er altid velkomne til at kontakte vores kirkegårdsleder

Jens Ove Hansen, Kirkeværgen Berit

Christiansen eller Lynæs Torupudvalget, der

nemmest kontaktes gennem kordegnen.

Lynæs Torupudvalget

9


Fælleskirkelig Pilgrimsvandring

Lørdag den 8. juni

Mange har gennem årene deltaget i kortere eller

længere pilgrimsvandringer både i udlandet

og her hjemme. Mest kendt er sikkert vandringen

i Nordspanien til Santiago de Campostella,

men også gennem Danmark har der i gammel

tid været pilgrimsvandringer, for eksempel ad

Hærvejen gennem Jylland. Gennem vandring i

naturen, gennem stilhed, bøn og samtale søger

vi den Gud, som har skabt alt, og giver livet kraft

og mening. Ikke for at opnå noget, men i taknemmelighed

over at vi i troen på Jesus må leve

i Guds nåde, barmhjertighed og kærlighed.

Det er Pilgrimsgruppen fra Frikirken Salem i

Frederiksværk, der sammen med sognepræst

Lise-Lotte Grønborg, Torup, sognepræst Eva

Berger, Melby og sognepræst Ivan L. Jakobsen,

Frederiksværk-Vinderød indbyder til pilgrimsvandringen.

Præstekorset ved Skovriderstien med Vinderød kirke

i baggrunden er blevet et symbol for disse pilgrimsvandringer

10

Pilgrimsvandringen indledes med andagt i Torup

Kirke kl. 9.00 – og afsluttes med andagt og nadver

i Frikirken Salem cirka kl. 15.30.

Der bliver stop undervejs i Konfirmandstuen i

Vinderød Præstegård, Kirkevej 7 med spisning af

medbragt mad, ligesom der bliver kaffepauser

undervejs. På særlige steder gøres der holdt

med bøn og korte andagter.

Som tidligere kan man vælge enten at være

med på hele vandringen, - eller tage 1. del fra

Torup over Melby til Vinderød - eller 2. del fra

Vinderød Præstegård cirka kl. 13.00 til Frikirken

Salem.

Yderligere oplysninger samt tilmelding senest

torsdag 6. juni hos Ingolf Bjørsted, telefon:

47 76 10 21 eller på mail:

e.i.bjorsted@webspeed.dk


Koncert om "Havet"

Sopran Anna Jonsson, der er født og uddannet

i Sverige, og pianist Kim Eriksen, begge bosiddende

i Gilleleje giver koncert i Lynæs Kirke

onsdag d. 3. juli kl. 20.00. Temaet er 'Sange om

havet'. Det store og mægtige hav er en evig inspirationskilde

for kunstnere. De fleste fascineres

af havets mange udtryk - stormende bølger, beroligende

krusninger og betagende solnedgange.

Kim Eriksens passion for at spille klaver begyndte

allerede da han var 9 år gammel. Han

har modtaget undervisning på Det Jydske Musikkonservatorium

og har spillet på mange restauranter

og hoteller til konfirmation, bryllup o.a. og

er kendt for sit brede repertoire.

Udflugt

Traditionen tro indbyder Kirkens Seniorklub til

udflugt i august. I år er det mandag den 19.

august kl. 10.00 – 18.00.

Turen går til Gyrstinge Skovkro, hvor vi spiser

middag. Senere besøger vi bl.a. Køge Mini-By.

Denne koncert byder på klassiske, moderne og

folkelige sange om havet; der fortolkes sange af

blandt andre Schubert, Taube og Lis Sørensen.

Der er gratis adgang til koncerten og kirkebil kan

bestilles.

Det koster 250 kr. at deltage (incl. middag –

drikkevarer kan købes). Tilmelding til Lene Andersen

tlf. 47937672 eller leneandersen@sol.

dk. Bemærk: Der er plads til 50 i bussen, der

plejer at være rift om pladserne.

11


Bøger, musik og fortælling

12

I lighed med sidste år, vil der i Torup Kirke i

løbet af sommeren være en lille bogudstilling

af kristne bøger, som man er velkommen til at

læse i, mens man tilbringer en stund i kirken.

Onsdagene d. 10. juli og 24. juli kl. 19.30-21.00

vil der desuden være mulighed for at lytte til ca.

20 min. orgelmusik ved organist Mette Bramsø,

hvorefter man drikker en kop kaffe/te sammen.

Derefter tager kirketjener Ann-Marie Jurhagen

over og fortæller om Torup kirkes spændende

historie, samt viser lidt tidligere fotos af området

omkring kirken.

Der er gratis adgang og kirkebil kan bestilles.

Landsforeningen af menighedsråd

Distriktsforeningen Frederiksborg er en underafdeling

af Landsforeningen af menighedsråd.

Landsforeningen holder landsmøde fra den 31.

maj – 2. juni. Kurt Bach Christensen, som er

kasserer i Distriktsforeningen er valgt, som delegeret

til landsmødet, som afholdes på Nyborg

Strand.

Distriktsforeningen opstiller Kirsten Aunstrup,

som er formand for menighedsrådet i Nødebo,

til Landsforeningens bestyrelse.

Torup sogns menighedsrådsformand Marianne

Hasselbalch deltager også i landsmødet.


Koncert med guitarist

Peter Howard

Onsdag d. 31. juli kl. 20.00 vil der i Torup Kirke

være koncert med den internationalt kendte

guitarist Peter Howard som spiller musik af Bach

og Albeniz.

Peter Howard Jensen regnes af kritikere og

publikum som en af de fineste guitarister fra sin

generation. Hans aktive karriere som solist i ensemblesammenhæng

og som eneoptrædende,

har bragt ham til alle musikkens større hovedstæder

som bl.a. London, Paris, Berlin, Milano,

Wien, Washington, D.C., Melbourne, Seoul. Hans

seneste koncert i Sydney Operahus var udsolgt,

og publikum krævede adskillige ekstranumre!

Med en virtuos teknik og dybtfølt musikalsk udtryk,

bliver hans publikum præsenteret for højtudviklede

opførelser fra barokken til det 21nd.

århundrede.

Desuden udvider han sit instruments rolle i klassisk

musik ved at gå ud over det traditionelle

Aftenandagt ved havet

Fredag den 23. august kl. 19.30

Det var første gang vi prøvede det sidste år,

men det føltes som om en tradition var født,

derfor holder vi igen i år aftenandagt på Skansen.

Ligesom i fjor er det et samarbejde mellem

Melby og Torup Sogn, og med deltagelse af

Grønlandskoret Akuttat, der både skal synge for

os, og bidrage til at få salmesangen til at løfte

sig under sensommerhimmelen. Medbring stol

eller tæppe til at sidde på jorden, efter behov,

og aftenkaffen til efter andagten.

guitar repertoire, og udfører værker specielt arrangeret

for guitar af Bach, Vivaldi, Haydn, og

Schubert

Peter Howard Jensen fik som den første skandinaviske

guitarist Professional Studies Diploma

fra Manhattan School of Music i New York City.

Der er gratis adgang til koncerten og kirkebil kan

bestilles.

I tilfælde af meget dårligt vejr, flyttes andagten

til Torup Kirke, og for at få besked om dette kan

man ringe til Lotte Grønborg, 51529713, eller

Eva Berger 47923055 senest kl. 18 samme dag.

Stedet er sletten foran Knud Rasmussens Hus.

Vi ses i det grønne og blå!

Præsterne i Melby og Torup sogne

13


Kirkernes Kor

Efter sommerferien starter korsangen igen. Torup

Sogns Ungdomskor for unge piger i alderen

12-20 år starter torsdag d. 22. august kl. 15.45-

17.45 for nye korister. De ”garvede” starter kl.

Høstgudstjeneste for børn

i Lynæs Præstegårdshave onsdag den 21. august kl. 10.00

Sommeren går på hæld og årets høst er i fuld

gang, når vi inviterer alle børn, forældre, bedsteforældre

og andre interesserede til høstgudstjeneste

for børn i Lynæs præstegårdshave.

14

16.15-17.45. Alle er hjertelig velkommen til at

komme og synge med, efter en måneds tid er

der en lille test, som man skal bestå for at kunne

tjene penge ved at synge i kirkerne. Korleder er

organist Mette Bramsø, som kan kontaktes på

4156 9966.

Lynæs Kirkes Kor starter korprøver op torsdag d.

5. september kl. 19.00-21.30. Koret er et blandet

kor og synger 4 stemmigt.

Koret ledes af organist Søren Geneser.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Dorthe Holte på tlf. 4793 8097 eller

Søren Geneser på tlf. 3138 0488.

Vi vil sammen synge nogle af høstens salmer og

høre om hvad kristendommen fortæller os om

skabelse og liv.

Vel mødt!

Kristian Hein, Sognepræst


Havnegudstjeneste

på Sildens dag

Havnegudstjenesten på Sildens dag sidste år

blev en succes. Det var både sjovt, fornøjeligt og

højtideligt, og derfor planlægger kirken igen at

være på pletten med en havnegudstjeneste på

Sildens dag, lørdag den 7. september kl. 13.00 i

Fyrbåken.

Skibet i montren

Vi har en gammel model af et flermastet skib

i en fin montre, hængende i sakristiet i Lynæs

Kirke. Det er forskellige rygter om det, hang det

måske i den gamle Lynæs Kirke.??.

Hvis der er nogle der ligger inde med oplysninger

om skibet, vil vi gerne høre mere om det

47 939091.

Svend Mortensen

Garnrester

I sidste kirkeblad bad Nørkleklubben om garnrester.

Vi har fået garn både i pose og i sæk – tak

for det. Vi er mange flittige damer, så der bruges

meget garn, så vi modtager stadig gerne garnrester.

Garnet kan afleveres på Strandgården eller ring til

Lene Andersen tlf. 47937672.

Hilsen fra Nørkleklubben

15


Interview med organist Søren Geneser

Som kirkegænger ser man ryggen af organisten - og hører musikken. Lene Andersen fra kirkebladet

har interviewet Søren Geneser, for at vi kan lære ham bedre at kende.

Hvor ofte spiller du i kirkerne?

Jeg dækker organist Mette Bramsøs fridage og ferier. Derudover hjælper jeg til med plejehjemsgudstjenester,

sangeftermiddage, babysalmesang og korarbejdet.

Hvor mange år har du været organist?

Jeg har været organist i ca. 10 år.

Spiller du også på andre instrumenter?

Udover orgel spiller jeg klaver, harmonika, violin og guitar.

Du er leder af Lynæs Kirkes Kor – fortæl lidt om det

Ja, jeg har fornøjelsen af at lede LYKK (Lynæs Kirkes KOR). Vi har lige været i Båstad, vores svenske

venskabsby, hvor vi havde fællesprogram med deres kirkekor. Vi havde en lang og arbejdsom øvelørdag,

som kulminerede i en succesfuld koncert om aftenen.

Hvilke planer har du fremover?

Udover det jeg laver i øjeblikket, har jeg en ide om at lave en gospelweekend for alle interesserede i

lokalområdet.

16

Hvad bestiller du, når du ikke arbejder her i

Torup sogn?

Jeg vikarierer en del som organist i Nordsjælland

og i Københavnsområdet. Desuden

har jeg er gospelkor i Melby og hjemmeundervisning

i klaver, hvor jeg bor.

Hvilken salme kan du bedst lide?

Lysets engel går med glans – Her vil ties

her vil bies – Uberørt af byens travlhed


Lynæs Kirkes Kor besøger

venskabskoret i Båstad

Lynæs Kirkes Kor havde en pragtfuld kor-weekend

i Båstad.

Vi startede lørdag morgen kl. 7.00 og kørte med

Bus-Anders til Båstad, hvor vi ankom kl. 9:30.

Efter en hurtig fælles kaffetår øvede vi danske

og svenske korsatser. Efter flere timeres intensiv

fællesøvning afholdt vi en vellykket koncert i

Maria Kirken. Dagen sluttede med en festlig aften

sammen med de svenske sangere.

Næste morgen havde vore venner arrangeret, at

vi kunne besøge Birgit Nielsson museet, selv om

Lørdag morgen kl. 7.00 hentede

Bus-Anders koret

Det danske og svenske kor synger fælles dansk/svensk koncert i Mariakirken. Vor dirigent Søren Geneser ved klaveret.

Båstad korets dirigent Andreas Lindgren ses bagest, lige ud for vinduet.

Der er indrettet et imponerende museum på

Birgit Nielssons fødegård uden for Båstad. Det

er vi mange der vil besøge igen, og få tid til at

nyde bl.a. filmoptagelser fra hendes tid som

verdens førende operasopran.

det er udenfor sæsonen. Det var også en stor

oplevelse, hvor vi godt kunne have brugt meget

mere tid.

Alle var begejstrede for turen, og koret vil gerne

takke Menighedsrådet og Strandgårdens Venner

for de tilskud, som gjorde det muligt at så

mange kunne besøge vore venner i Båstad.

Hver 2.år besøger Båstad-koret Hundested, og

hvert 4. år besøger vi Båstad. Vi glæder os allerede

til at modtage Båstad-vennerne om 2 år.

Den smukke Maria Kirke

midt i Båstad by

17


Kirkeværgens funktion

I december 1996 blev jeg valgt til kirkeværge

for Lynæs Kirke, og har siden haft den glæde, at

blive valgt hvert år og har nu været værge i godt

16 år. Jeg har i forløbet fået koblet Torup Kirke

med.

Jeg havde forinden været medlem af menighedsrådet

i ca. 10 år. Jeg overtog hvervet efter

Vibeke Mortensen (Svend Mortensens kone).

Min opgave som kirkeværge er beskrevet i en

”vedtægt” som menighedsrådet udarbejder.

I nogle sogne har kirkeværgen en meget stor

post/arbejdsopgave, især hvis værgen er medlem

af rådet. Men det er jeg ikke, og min opgave

er tilpasset derefter.

Jeg har til opgave, at føre det daglige tilsyn med

kirkegården i samarbejde med kirkegårdslederen.

I tilfælde af mangler skal jeg indberette

dette til menighedsrådet og kirkegårdslederen,

så de kan sørge for udbedring heraf. Jeg deltager

i syn af kirker og kirkegårde samt deltager i

udvalgsmøder.

Mit arbejde består bl.a. i at føre protokol over

hvem der er begravet og i hvilke gravsteder. At

udskrive gravstedsbreve til de dødes pårørende

– et bevis på (som et skøde), hvilket gravsted

der er betalt for, og hvem der er begravet der.

Da jeg startede som kirkeværge udførtes dette

som håndskrevne dokumenter, men i dag

foregår dette pr. EDB som blot skal ha' min

underskrift, efter jeg nøje har gennemlæst dokumentet.

Kirkegårdslederen fører sin protokol på EDB.

Kirkegårdsleder Jens Ove Hansen og jeg arbejder

altid sammen om opgaven, da vi på denne

måde kan dobbelt tjekke for at undgå fejl.

18

Da kirkegårdens protokol skulle overgå til EDB,

lå der et meget stort stykke indtastnings arbejde.

Dette arbejde blev udført af Olga Larsen som

blev ansat til opgaven, som strakte sig over flere

år. I den forbindelse arbejdede vi sammen om

opgaven, og fik ajourført/korrigeret kirkegården

og kirkeværgens protokoller.

Berit Wamsler Christiansen

Kirkeværge

I næste kirkeblad fortæller kirkeværgen om

begravelsesformer.


Menighedsrejse

Årets menighedsrejse for Torup og Helligaands

sogne gik til De amerikanske sydstater. En pragtfuld

tur med masser af oplevelser. Bl.a. besøgte

vi Graceland - Elvis Presleys hus i Memphis,

samt deltog i spændende og meget festlige

Tag en kalkmaleritur i

ferien med gratis app

På den gratis app, kan du finde de bedste danske

kalkmalerier, med indtalt tekst og billeder,

samt vejkort til nærmeste kirke.

Det er Nationalmuseet, der genialt har samlet og

udgivet denne selvguidede tur rundt i Danmark

under overskrifte” ØRET TIL VÆGGEN”. Se mere

på kalkmaleriinfo.natmus.dk

gudstjenester i Lousiana og Georgia. Vi planlægger

at fortælle om turen og vise billeder ved et

kommende sognearrangement til efteråret.

Kristian Hein

19


Kalenderen for juni, juli og august 2013

Søndag den 2. juni kl. 11.00

1. søndag efter trinitatis Luk. 16. 19-31

Grundlovsgudstjeneste ved Kristian Hein

i Lynæs præstegårdshave

Kl. 12.30 Skyelskeren - teaterstykke om Søren

Kierkegaard

Onsdag den 5. juni

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

Kl. 11.00 i Fjordhuset

Kl. 14.30 i dagligstuen

Karen Schroll-Fleischer

Lørdag den 8. juni kl. 9.00

Fælleskirkelig Pilgrimsvandring

se omtale i bladet

Torup Kirke - Vinderød Præstegård - Salem

Søndag den 9. juni

2. søndag efter trinitatis Luk. 14, 16-24

Gudstjenester ved Lotte Grønborg

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Søndag den 16. juni

3. søndag efter trinitatis Luk. 15, 1-10

Gudstjenester ved Lotte Grønborg

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup Højmesse

Mandag den 17. juni kl. 15.00

Gudstjeneste i Torup Kirke

- derefter samvær i præstegården

Lotte Grønborg

Arrangør: Kirkens Seniorklub

Søndag den 23. juni

4. søndag efter trinitatis Luk. 6, 36-42

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

20

Mandag den 24. juni kl. 13.00

Nørkleklubben strikker tæpper til "Mother

Teresa" sommerafslutning

Strandgården. Arrangør: Kirkens Seniorklub

Onsdag den 26. juni kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Strandgården

Søndag den 30. juni

5. søndag efter trinitatis Luk. 5, 1-11

Gudstjenester ved Lotte Grønborg

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

Onsdag den 3. juli

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

11.00 i Fjordhuset

14.30 i dagligstuen

Kristian Hein

Onsdag den 3. juli kl. 20.00

Koncert om ”Havet” med Anna Jonsson og

Kim Eriksen - se omtale i bladet

Lynæs Kirke

Søndag den 7. juli

6. søndag efter trinitatis Matth. 5, 20-26

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Onsdag den 10. juli kl. 19.30

Bøger, musik og fortælling se omtale i bladet

Torup Kirke

Kirkebil

Kirkebilen bestilles på kirkekontoret

2 hverdage før gudstjenesten

(torsdag inden kl.12), tlf. 47 93 90 91

Hold dig orienteret på www.torupsogn-hundested.dk


Kalenderen for juni, juli og august 2013

Søndag den 14. juli

7. søndag efter trinitatis Matth. 19,1-10

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

Onsdag den 17. juli kl. 23.30

Aftengudstjeneste

ved Kristian Hein

i Lynæs Kirke Spillemandsmesse

Medlemmer af Lynæs Kirke Kor medvirker

Søndag den 21. juli

8. søndag efter trinitatis Matth. 7, 15-21

Gudstjenester ved Eva Berger

9.00 Melby. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

19.00 Lynæs. Aftengudstjeneste

Onsdag den 24. juli kl. 19.30

Bøger, musik og fortælling - se omtale i bladet

Torup Kirke

Søndag den 28. juli

9. søndag efter trinitatis Luk. 16, 1-9

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

19.00 Melby. Aftengudstjeneste

Onsdag den 31. juli kl. 20.00

Koncert med guitarist Peter Howard

- se omtale i bladet

Torup Kirke

Søndag den 4. august

10. søndag efter trinitatis Luk. 19, 41-48

Gudstjenester ved lotte Grønborg

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Melby. Højmesse

19.00 Torup. Aftengudstjeneste

Onsdag den 7. august

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

11.00 i Fjordhuset

14.30 i dagligstuen

Karen Schroll-Fleischer

Søndag den 11. august

11. søndag efter trinitatis Luk. 18, 9-14

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer

9.00 Melby. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

19.00 Lynæs. Aftengudstjeneste

Søndag den 18. august

12. søndag efter trinitatis Mark. 7, 31-37

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Mandag den 19. august kl. 10.00

Udflugt til Køge Mini By - se omtale i bladet

Tilmelding til Lene Andersen 47937672

Pris: 250,00 kr.

Onsdag den 21. august kl.10.00

Børnefriluftsgudstjeneste i Lynæs præstegårdshave

ved Kristian Hein

- se omtale i bladet

Torsdag den 22. august kl. 15.45

Torup Sogns Ungdomskor begynder igen efter

ferien – se omtale i bladet

Strandgården

Hold dig orienteret på www.torupsogn-hundested.dk

21


Kalenderen for juni, juli og august 2013

Fredag den 23. august kl. 19.30

Aftenandagt ved havet – se omtale i bladet

Sletten ved Knud Rasmussens Hus

Søndag den 25. august

13. søndag efter trinitatis Luk. 10, 23-37

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

Mandag den 26. august kl. 14.30

Nørkleklubben strikker tæpper til

Mother Teresas arbejde i Indien

Strandgården. Arrangør: Kirkens Seniorklub

Onsdag den 28. august kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Strandgården

Onsdag den 28. august kl. 19.30

Debataften om kristendom.

Oplæg ved Henrik Nymann Eriksen

Strandgården. Arrangør: Luthersk Mission

Søndag den 1. september

14. søndag efter trinitatis Luk. 17, 11-19

Gudstjenester ved Lotte Grønborg

9.00 Torup Højmesse

11.00 Lynæs Højmesse

Strandgården

Søndergade 80, Lynæs 3390 Hundested

22

Onsdag den 4. september

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

11.00 i Fjordhuset

14.30 i dagligstuen

Kristian Hein

Torsdag den 5. september kl. 19.00

Lynæs Kor begynder igen efter ferien

- se omtale i bladet

Strandgården

Lørdag den 7. september kl. 13.00

Havnegudstjeneste ved Kristian Hein. Fyrbåken.

Hundested Havn se omtale i bladet

Søndag den 8. september

15. søndag efter trinitatis Matth. 6, 24-34

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

Hold dig orienteret på www.torupsogn-hundested.dk


Kontaktadresser

Kirkekontoret

Søndergade 80, 3390 Hundested

Åbent alle hverdage 9-12 samt torsdag 14-17.

Henvendelse vedrørende Strandgården til

kirkekontoret.

Kordegn

Synnøve Bang Jacobsen

Tlf.: 47 93 90 91 Fax: 47 93 99 19

torup.sogn@pc.dk

Kirkegårdskontoret

Kirkegade 3, 3390 Hundested.

Kirkegårdsleder

Jens Ove Hansen

Telefon: 47 93 94 54

lynaeskirkegaard@pc.dk

Træffetider: Hverdage 11-12. Lørdag lukket

Lynæs kirke

Kirkebakken 5, 3390 Hundested

Torup Kirke

Torupvejen 151, 3390 Hundested

Sognets præster

Kristian Hein (kbf.)

Kirkebakken 4, 3390 Hundested

Telefon: 47 93 73 20

krhe@km.dk.

Træffetider: Tirsdag og onsdag 10-11,

torsdag 16-18. Mandag fri

Lotte Grønborg

Haldvejen 7, 3390 Hundested

Telefon: 47 92 30 25/51 52 97 13

llg@km.dk.

Træffes formiddag og eftermiddag.

Mandag fri

Karen Schroll-Fleischer

Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal

Telefon: 49 14 10 25/40 14 10 25

kksf@km.dk. Træffes morgen og eftermiddag.

Mandag fri

Organister

Mette Bramsø

Telefon: 47 93 88 66/41 56 99 66

m.bramsoe@mail.dk

Søren Geneser

Telefon: 31 38 04 88 geneser33@gmail.com

Kirkesanger

Henrik Maibom

Telefon: 47 98 81 13

Kirketjenere

Janne Kirkegaard (Lynæs Kirke)

Telefon: 22 30 08 52

Ann-Marie Jurhagen (Torup Kirke)

Telefon 51 90 05 53

Mia Reedtz-Thott (Strandgården)

Telefon: 26 24 74 42

Menighedsrådsformand

Marianne Hasselbalch

Amtsvejen 280 A, 3390 Hundested

Telefon: 47 98 60 01/40 13 90 01

mh@groennessegaard.dk

Kirkeværge

Berit Christiansen

(Lynæs Kirke og Torup Kirke)

Telefon: 47 93 95 40

Strandgårdens Venners formand

Kurt Bach Christensen

Telefon: 47 93 72 33/40 73 13 37

23


Korset. Kristendommens

centrale symbol

Englen. Guds ledsagere

og budbringere

Kirken. De konkrete

kristne fællesskaber

Fisken. Det ældste symbol

for Jesus Kristus

Skibet. den kristne kirke

og menighed

Ankeret.

Symbol på håb

Duen. Helligånden

og et symbol på fred

Hjertet. Guds kærlighed

til mennesket og

næstekærligheden

Dagmarkorset.

Dråben

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!