2013 juni-juli-august - Glumsø, Bavelse og

glumsoekirke.dk

2013 juni-juli-august - Glumsø, Bavelse og

Kirkeblade✞

Glumsø · Bavelse · Næsby

Juni-Juli-August 2013

Nr. 89 – 53. årgang


Nyt fra menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd har nu været

i arbejde i godt og vel 5 måneder og har i

denne periode afviklet alle arrangementer i

forbindelse med julen i december, fastelavn

i februar og påske i marts. I skrivende

stund er konfirmandundervisningen af-

sluttet og konfirmationerne i fuld gang,

hele 5 konfirmationer har vi holdt i år. Der

var i år to store hold konfirmander på sammenlagt

52 unge mennesker.

Rent administrativt har menighedsrådet afsluttet

regnskabet for 2012. Sammenholdt

med budgettet på kr. 3.104.820,- var der

et mindre merforbrug, men dette skyldtes,

at der var overført nogle mindre opgaver

fra 2011, som ikke var blevet udført inden

årsskiftet. Sammenlagt har menighedsrådet

holdt sig under de bevilgede beløb. Nu

forestår arbejdet med at udarbejde budget

2

for 2014, hvor bevillingen forventes at være

af samme størrelse som for både 2012 og

2013, altså ingen stigning i disse år. I inde-

værende år er der udover driftsbudgettet

bevilget to anlægsposter for henholds-

vis maling af inventaret i Glumsø Kirke og

renovering af mødefaciliteterne i Længen

i præstegården. Disse projekter påregnes

udført i sommerperioden i år.

Ud over de løbende drifts- og vedlige-

holdelsesopgaver pågår omlægning og

udvikling af vore kirkegårde til at imødegå

de fremtidige behov og samtidigt give

kirkegårdene en hensigtsmæssig og

æstetisk struktur på langt sigt.

Vi ser frem til en god sommer

Leif von Gersdorff

formand

Kirkebladet

Kirkebladet udkommer hvert kvartal og redigeres af: Connie B. Beier og

Mette Blomgren. Korrektur: Jon Bjørn Andersen. Fotos: Dorthe Mortensen, Henrik

Larsen og Jesper Blomgren.

Tryk og layout: Glumsø Bogtrykkeri. Oplag: 1500 stk.

Bladet omdeles til alle husstande i de tre sogne af spejderne og deres forældre.

Skulle det glippe, så kontakt Mette Blomgren.

Materiale til næste kirkeblad, der udkommer 1. september,

mailes til Mette Blomgren senest d.14. august.


Præsten har ordet

Trinitatis – solen, strålerne og varmen

Vi er gået ind i trinitatistiden, den længste

tid i kirkeåret, der strækker sig fra pinse til 1.

søndag i advent. Trinitatis betyder treenighed,

navnet på Gud som vi kender som

Fader, Søn og Helligånd.

Treenigheden er det svære gudsbillede.

Og til alle tider og hver søndag forsøges der

at blive sat ord på Guds storheds mysterium.

Når vi i kirken bekender vores kristne

tro og dåbspagt i trosbekendelsen, kan vi

nemt få det indtryk, at Gud er mere trekantet,

end Han egentlig er. Man kan endda få

det indtryk at Han er et trehovedet væsen,

eller måske endda tre individuelle væsener.

Men det er Gud det hele, én Gud, den

samme Gud.

Efraim Syreren fra 300- tallet gik ogog

grundede over Guds storheds mysterium.

Han kiggede op og tænkte: Gud Fader

er som solen, alt livs ophav og urkilde,

betingelsen for liv. Gud Søn, Jesus Kristus,

er lyset, strålerne der når helt ned til jorden,

til vores dage. Gud Helligånd er den varme,

solen giver, den energi og kraft, vi mærker

i jorden. Solen, lysets stråler og varmen,

sådan er Gud. Sådan var det i begyndelsen,

sådan er det nu, og i al evighed.

Og som sådan er Trinitatis-tiden en lang

fest for den treenige Gud. Med det holdes

vi fast på, at Gud giver sig til kende i verden.

At Gud er her. Midt iblandt os. Gud er ikke

en Gud uden for verden, men har blandet

sig og vil blande sig i verden som Søn, og

blander sig hele tiden som Helligånd.

Men trinitatis er også festen for os selv,

for hverdagen, for kirkens, menneskets

hverdag, i lyset af troen og håbet og

kærligheden, den treenige Gud, Fader og

Søn og Helligånd. Det er en hverdagsfest,

fordi det er i vores dagligdag med hinanden,

at troen, håbet, kærligheden skal blive

konkrete, blive til handlinger og ord. Det er

i hverdagen at solen, strålerne og varmen

skal tage fysisk form i vores liv med hinanden.

Solen som den der lyser på vores vej.

Strålerne der fylder vores liv med mål og

mening. Og varmen vi får og deler med

vores omgivelser.

Alle ønskes en varm og god sommer!

Mette Blomgren

3


Det sker d. 6. juni, kl. 14-ca. 17.30

Udflugt til Grundtvigs mindestuer i Udby

Efter opfordringer har vi arrangeret en bustur til Udby Præstegård. Grundtvig trådte sine

barneskridt i præstegården og der en indrettet et lille museum i den gamle kapellanbolig,

med oplysninger og billeder af den kendte og elskede salmedigter. Grundtvigs mindestuer

blev renoveret for et par år siden og sammen med Udby Kirke bliver det en personlig

fortælling om Grundtvigs liv.

En detalje er også, at sognepræst Mette Blomgren bor i præstegården, da hendes mand er

præst i Udby-Ørslev Pastorat.

Bussen kører fra parkeringspladsen ved Glumsø Kirkegård kl. 14.00. Der vil være kaffe og

præstefruens hjemmebag i Udby og ca en times rundvisning ved Dorrit Røtting, kustoden

i mindestuerne.

Tilmelding til Mette senest d. 4. juni på tlf. 2037 9050 eller mail mpb@km.dk

Vel mødt til en dejlig eftermiddag.

4


Det sker den 14. juni kl. 18.00

Pilgrimsvandring i Næsby

Netop hjemvendt fra pilgrimsvandring til Santiago de Compostella i Spanien vil Connie

Beier stå for et nyt tiltag i vores pastorat. Vi mødes i Næsby Kirke, hvorefter vi stille og roligt

vandrer ad den gamle kirkesti til Åstrædet ned til Susåen, hvorefter vi går til Næshuset i

anlægget og spiser vores medbragte aftensmad.

Vandringen bliver til en pilgrimsvandring, når man søger Gud med bøn, et skriftsted eller

et salmevers i hjertet. Af og til er det dejligt at gå for sig selv, selvom man går i en gruppe.

Vi har alle behov for stilhed og ro. Man kan gå og meditere over tilværelsen, men samtalen

er også vigtig.

Vi lever i en tid, hvor alting foregår meget hurtigt, og vi forsøger efter bedste evne at nå

det altsammen. Derfor har vi brug for tid til eftertanke, overvejelser over, hvad vi egentlig

har så travlt med. Vi vil have tid til fordybelse, tid til at nyde den smukke natur på denne

lille aftenvandring som varer et par timer. Salmerne Bog 36,6-10.

5


Det sker d. 18. september kl. 13-15

Minikonfirmander for piger

Onsdag d.18. september starter minikonfirmandundervisningen

for pigerne i 3. klasse.

Vi henter pigerne efter skole ca. 12.45, og

sammen går vi over i kirken eller i Længen.

Undervisningen foregår hver onsdag kl.

13-15, og 10 gange frem. Vi afslutter med

en festgudstjeneste i Glumsø Kirke, hvor

pigerne går Luciaoptog. Undervisningen

forestås af kirkesanger Erna Kristoffersen

og sognepræst Mette Blomgren. Vi synger,

hører historier, leger, tegner, klippe-klistrer,

og ser film og spiser sammen. Det er en

hyggelig og uformel måde at lære kirken at

kende på, og vi håber, mange har lyst til at

deltage.

Alle piger i 3. klasse får i begyndelsen af det

nye skoleår tilsendt et brev med nærmere

information. For jer i sognet, der ikke går på

Susålandets Skole, bedes I kontakte Erna

eller Mette, så sender vi tilmeldingsblanketten

til jer! Nærmere oplysninger fås hos

Erna Kristoffersen, tlf.27636990/ ervichr@

gmail.com, eller Mette Blomgren, tlf.

20379050 / mpb@km.dk

Det sker d. 12. september kl. 10-11.30

Babysalmesang i Glumsø

Kirke

Vi begynder en ny sæson med babysalmesang

i Glumsø Kirke. Kom og oplev

hvordan dit barn åbner sanserne for musik

og sang, mens du er på barsel. Vi synger,

danser og leger med babyerne efterfulgt

af hyggesnak, kaffe/te og brød. Medbring

gerne et tæppe. Babysalmesangen ledes af

kirkesanger Erna Kristoffersen og organist

Santa Reinbergs. Første gang vi mødes er d.

6

12. september i Glumsø Kirke, kl. 10-11.30.

Forløbet fortsætter 10 gange. Der er åbent

for nye deltagere hver gang, og det er ganske

gratis. Vel mødt til nogle inspirerende

formiddage.

Det sker d. 20. juni i Længen kl. 17-19

Konfirmandindskrivning

for 2014

Konfirmandindskrivningen til konfirmation

2014 finder sted torsdag d. 20. juni i

Glumsø Kirke kl. 17.00 -19.00. Medbring

dåbs-eller navneattest.

For Tyvelse Pastorat er der indskrivning

onsdag den 7. august kl. 16.00-18.00 i

Tyvelse Præstegård hos Vagn Birk Jensen,

tlf.: 57646014

For Skelby-Gunderslev Sogne er der

konfirmandindskrivning i Stalden, Skelby

Præstegård hos Rikke Milan Nielsen, tlf.:

55450069.

Er man forhindret i at komme den pågældende

aften, så kan der aftales tid hos

Connie Beier, tlf.57646121.

Konfirmationsdatoer i 2014

Glumsø Kirke:

Søndag d. 4. maj og Storebededag

d. 16. maj

Bavelse Kirke:

Søndag d. 11. maj

Næsby Kirke:

Søndag d.11. maj

Konfirmationsdatoer flere år frem kan ses

på vor hjemmeside www.glumsoekirke.dk


Det sker d. 3. september kl. 14.30-16.00

Sæsonstart for Suså Pigekor i Glumsø Kirke

Kom og syng!

Pigekoret starter op igen efter sommerferien d. 3.9. Pigekoret deltager i forskellige gudstjenester

året igennem og der er en positiv og kærlig stemning i koret. Pigerne hygger sig og

de skaber en glad stemning, når de deltager i de forskellige arrangementer. Der er næsten

20 syngeglade pigestemmer, fra 9 år og opefter. Koret ledes af kirkernes organist og korleder

Santa Reinbergs og kirkesanger Erna Kristoffersen.

Der er stadig plads til nye i pigekoret. Alle som har lyst til at være med, er meget velkomne.

Tilmelding sker til Santa, tlf. 51394173 eller santa_regina@stofanet.dk , bemærk _ efter

santa.

7


8

I Glumsø, Bavelse

og Næsby Kirker har vi

en Frivillig gruppe!

Har du lyst at hjælpe til ved kirkens

forskellige arrangementer, så er der

nu oprettet en Frivilliggruppe, som

du kan blive en del af. Vi forestiller

os at kunne bruge dig som en ekstra

ressource ved arrangementer og

ved specielle og alternative gudstjenester,

såsom konfirmandgudstjenester

og ved det årlige KOKS

arrangement. Det er kun fantasien,

der sætter grænser og gode ideer

hilses velkommen!

Interesserede kan kontakte Dorthe

Mortensen, tlf. 57647061

eller mail: donimo@hotmail.dk

Venlig hilsen

Menighedsrådet

Det sker d. 31. august i Glumsø Kirke og

Storegade

Vi deltager i KOKS

Vi gentager successen fra sidste år og vil

være synlige i Storegade i løbet af KOKS

arrangementet. Kirken vil have en bod i

byen, hvor man kan høre lidt om menighedsrådsarbejdet

og kommende aktiviteter

i kirken. Dagen slutter med en aftenandagt

kl. 19.30 ved Connie Beier. Vi glæder os til

en festlig dag.


Kirkernes kor

Suså Kirkekor (SK)

Koret øver om torsdagen

kl. 18.30-20.15 i Glumsø Kirke

Suså Pigekor (SP)

Koret øver om tirsdagen

kl. 14.30-16.00 i Glumsø Kirke

Begge kor ledes af organist Santa

Reinbergs og optager gerne nye

medlemmer.

Diakoni i Danmark

Giv mennesker mad

og mod.

Gudstjenester

på Søvang

Der er altergangsgudstjeneste

på Søvang følgende torsdage kl. 14.00

Torsdag den 6. juni ved Vagn Birk Jensen

Torsdag den 4. juli ved Vagn Birk Jensen

Torsdag den 1. august ved Connie B. Beier

Menighedsrådsmøder:

Menighedsrådsmøde onsdag

d. 14. august kl. 19.00 i Længen

Referatet fra møderne kan ses

på kirkernes hjemmeside.

Det sker 29. august kl. 18.30-20.15 i Glumsø Kirke

Sæsonstart for Suså Kirkekor

Suså Kirkekor er voksenkoret i Glumsø-Bavelse-Næsby Pastorat. Koret medvirker

ved forskellige gudstjenester, høst og ved juletid og nogle gange også sammen

med kirkernes pigekor. Udover det sociale fællesskab, der er hver torsdag, når det

er øveaften, så arrangeres der også private sammenkomster, med fællesspisning

og hyggeligt samvær. Så kom og vær med! Koret hilser nye medlemmer hjertelig

velkommen!

Efter sommerferien starter koret igen torsdag d. 29. august kl. 18.30-20.15 i Glumsø

Kirke. Yderlig information kan fås ved henvendelse til korlederen Santa Reinbergs.

9


Det sker d. 26. september kl. 14-16

Hyggeeftermiddag i Længen

Endnu en rejse med Christian & Rikke Sevelsted, der denne gang vil vise en billedkavalkade

fra deres rejse i efteråret 2012, som starter på De Dansk Vestindiske øer, derfra til

forskellige stater tværs over Nordamerika og slutter ude midt i Stillehavet på Hawaii – og

dermed kan parret sige, at de har været i samtlige af USA´s og Canadas stater!

Rikke og Christian fortæller: ”Vi rejste rundt i 2½ måned, og var også denne gang utroligt

heldige med vejret, undgik et par af de store storme og det dårlige vejr, som hærgede

Amerika dette efterår. Kom rundt og så Peter Von Scholtens ørige – alle tre øer: St. Croix, St.

Thomas og St. John, hvor han var guvernør i 1827-1848, og var manden der frigav slaverne.

Masser af naturoplevelser både med fortidslevn, nutidige dyr og blomster, levende

og afdøde musikere og masser af lokal underholdning, bl.a. på Hawaii, hvor vi landede på

øerne Maui, Big Island og O’ahu, og hvor vi sluttede med, næsten at deltage i deres lokale

valg af Barack Obama”.

Kom og se og hør om deres fantastiske rejseoplevelser!

10

Torsdagsgruppen

Vi er en gruppe kvinder, der mødes om torsdagen kl. 14-16 i Længen til hygge ved

kaffebordet. Vi skiftes til at give brød og taler om ugen, som gik. En del af os laver

håndarbejde, som bliver solgt på høstmarkedet hvert år til støtte for Folkekirkens

Mission i Næstved Provsti.

En gang imellem tager vi på udflugt i egne biler. Er du interesseret i at være med,

kan du bare komme. Vil du have mere at vide om torsdagsgruppen, kan du kontakte

Anne-Lis Caspersen, tlf.: 57646874 eller Erna Kristoffersen, tlf.:27636990


På fugletur Kristi himmelfartsdag

i Bavelse

Da Santa havde afsluttet gudstjenesten med et stemningsfyldt postludium, der ligesom antydede,

at vejret udenfor kunne gå i to forskellige retninger, samlede vi os i det lille våbenhus for

at nyde af vådt og tørt, hvad Connie havde medbragt fra Længen og fra bageren: kaffe og te,

sprødt morgenbrød og ost i skiver. Og hvor det smagte ...

Et landskab i både sol og dis

Så var tiden inde til at gå turen langs

Bavelse Sø, forbi tangen Rejnstrup Holme

og ud til det nærmeste hjørne af Tystrup

Sø med den lange krumme odde, hvor et

par klyder, den smukke hvid-sorte vadefugl

med det opadbuede næb, for nogle år

siden slog sig ned og ynglede. Netop den

vadefugl så vi ikke, men der var mange andre

fugle at glæde sig over på turen, som i

alt kom til at vare et par timer.

Allerede inden vi vandrede af sted fra

kirken, havde skyerne med den lune vinds

hjælp delt sig så meget, at vi kunne nyde

synet af større og mindre flager af blå himmel.

Samtidig lå der en let dis over søen,

markerne og de omgivende skov længere

borte, som gav hele oplevelsen af landskab

og fugle en særlig poesi, som kan være fra-

værende, når alt står mejslet som i krystal i

klart vejr.

Undervejs blev både kikkerter og kameraer

flittigt benyttet. Langs søen stod de

udsprungne blomster og lyste op. Både

mælkebøtterne, engkabbelejerne og de

hulkravede kodrivere satte kulør i alt det

grønne, mens rød hestehov var afblomstret

og nu stod med store ”skræppeblade” fra

stien og ned mod pilekrattene, som flere

steder bar små dunede gæslinger. Jo,

foråret var i sandhed kommet til Danmark.

Det fortalte også skovbrynene langs

horisonten. Netop nu tegnede de lange

bryn landskabet op med deres indslag af

sortgrønne nåletræer, knoppede brunlige

egekroner og ikke mindst bøgetræernes

løv, lysende i sart grønt.

Blandt de mange fugleoplevelser, vi fik

11


undervejs, var de toppede lappedykkere,

som både med stemmer og deres elegante

fremtoning på den bølgende sø viste, at

ynglesæsonen allerede er i gang. Blishønsene

lod sig både se og høre, og ved

Rejnstrup Holme var flere af disse gråsorte

fugle oppe på land for at græsse.

Også de smukke gravænder holdt til ved

vandet, i deres hvide, sorte og kastanjebrune

fjerdragt med et markant lakrødt næb.

Tæt på gravænder og blishøns så vi og

flere af de vadefugle, som holder til ved

tangen mellem de to søer. Her var både

viber og strandskader, men også rødben,

mudderklire, hvidklire og begge slags præstekraver:

den store og den lille.

Trækkende gæs med bjæffende

stemmer

Over det let disede landskab satte de trækkende

flokke af bramgæs, som passerede

os fire gange i alt, deres helt egen stemning.

Først hører man de små gæs, som kalder

med deres lyse bjæffende stemmer, og

et øjeblik efter dukker de flyvende formationer

af grå-hvid-sorte gæs op på himlen.

Alle har de nordøstlig kurs, og flertallet af

dem skal meget langt endnu, eventuelt

helt til nogle øer nord for Rusland. Siden

1992 har bramgåsen også ynglet et enkelt

sted i Danmark – på Saltholm.

Det blev også til en rovfugl undervejs,

idet vi kunne følge den elegante hanrørhøg

kredsende over det åbne land med

sine lange let løftede vinger og sin lange

hale. Flere steder over markerne hørte vi

sanglærkernes kvidren, men at få øje på de

højtflyvende fugle var ikke altid muligt. Det

var, som om de havde gemt sig højt oppe

under de disede, glidende skyer.

Det flyvende tegn på himlen

Kort før vi nåede frem til Rejstrup Holme,

12

fik Connie øje på en meget stor fugl, som

kom flyvende nord for os og med kurs vest,

mod Næsbyholm Storskov. Alt var langt på

denne fugl: vingerne, halsen og benene.

Næsten som et kæmpestort flyvende kryds.

Fuglens farver kunne vi kun se to af: lysegrå

på krop og vinger, sort på vingespidser og

vingebagkanter. Jo, det var en trane! Ikke

lige en fugl vi havde ventet i maj måned,

hvor tranetrækket er forbi ... Den store fugl

gav sig god tid, inden den besluttede sig

for at vende om og igen flyve østpå. Hvor

mon den kom fra, og hvor skulle den hen,

denne statelige fugl, som de senere år har

vist Danmark den gunst at brede sig som

ynglefugl, så der i 2011 ynglede 140-170

par traner i alt! Måske var det et besøg

fra det nærmeste ynglested, som findes i

Holmegaard Mose, kun 10 kilometer øst for

Bavelse Sø.

I Bibelen omtales tranen kun et enkelt sted,

nemlig hos profeten Jeremias (8,7). Han

fortæller der, at trækfuglene: storken, turtelduen,

svalen og tranen, de kender deres

tid. Det vil sige, at de trofast følger deres

instinkt og vender tilbage: ”holder den tid,

de skal komme”. Mens derimod mennesker

ikke på samme måde lytter til deres samvittighed

og følger den. De er ikke så lydhøre

over for Guds bud og retter sig ikke efter

dem. Sådan benytter Jeremias trækfuglene

i sin tekst fra 500-600 før Kristus.

Som tiden gik, kom der stadig mere blåt

på himlen, og vinden var frisk, men blev

lunere og lunere, mens vi gik den samme

vej tilbage mod Bavelse Kirke under de drivende

skyer. Inde fra et stort krat af tjørn og

slåen, kvidrede årets første tornsanger: Vil I,

vil I bare kom´ og se! Jo, det ville vi gerne,

og det blev en vandretur med mange fine

oplevelser, både tæt på og længere væk.

Og forår, det var det - overalt!

Jon Bjørn Andersen


Kalender

Juni 2013

Torsdag d.6. 14.00 Gudstjeneste V.B.J. Søvang

Torsdag d. 6.

14.00-

17.30

Udflugt til Grundtvigs mindestuer i Udby

Fredag d. 14. 18.00 Pilgrimsvandring

Juli 2013

Næsby

Torsdag d. 4. 14.00 Gudstjeneste V.B.J. Søvang

August 2013

Torsdag d. 1. 14.00 Gudstjeneste C.B. Søvang

Lørdag d. 31. 19.30 Gudstjeneste i Glumsø Kirke C.B. KOKS

13


Sognepræst (kbf.)

Provst, Connie B. Beier

Storegade 24, 4171 Glumsø

Tlf.: 57 64 61 21. Mail: cbb@km.dk

Træffetider: tirsdag, torsdag og fredag

kl. 10-11. Mandag er fridag

Sognepræst

Mette Paulin Blomgren

Træffes efter aftale. Tlf. 20379050.

Mail: mpb@km.dk

Mandag og fredag er fridage

Organist Santa Reinbergs

Tlf.: 51 39 41 73

Mail: santa_regina@stofanet.dk

Mandag er fridag

Kirkesanger Erna Kristoffersen

Tlf.: 27636990. Mail: ervichr@gmail.com

Gravere:

Glumsø Kirke:

Graver Karin Strange Pedersen

Graverkontoret, Storegade 24 B,

4171 Glumsø

Tlf.: 57 64 20 54.

Mail: graver@glumsoekirke.dk

Træffes bedst hverdage kl. 12-13.

Mandag er fridag

Næsby og Bavelse Kirker:

Graver Hans-Henrik Jensen

Graverkontoret, Næsbyvej 36, Næsby, 4171

Glumsø

Tlf. 24 44 31 78.

Mail: hhgraver@live.dk

Træffes bedst hverdage kl. 12 -12.30

Mandag er fridag

14

Kirkelig vejviser

Gravermedhjælper ved Glumsø Kirke:

Jens Mortensen

Graverkontoret, Storegade 24 B,

4171 Glumsø. Tlf.: 57 64 20 54.

Formand for det fælles menighedsråd:

Leif von Gersdorff,

Nyvej 28, 4171 Glumsø

Tlf.: 57 64 67 17. Mail: leif@gersdorff.dk

Næstformand for det

fælles menighedsråd:

Dorthe Mortensen

Næsbyvej 31A, 4171 Glumsø

Tlf.:57 64 70 61. Mail: donimo@hotmail.dk

Kirkeværger:

Glumsø Kirke:

Otto Høst, tlf.: 57 64 71 55

Næsby og Bavelse Kirker:

Arne Skagge Pedersen,

tlf.: 57 64 70 92

Webmaster for kirkernes

hjemmesider:

Anita Bahn Ring:

mail: abri@km.dk

Kirkernes hjemmesider:

www.glumsoekirke.dk

www.bavelsekirke.dk

www.naesbykirke.dk

Anmeldelse af fødsler

Fra 1. oktober 2010 indberetter jordemoderen

fødsler til sognepræsten.

Dog skal evt. omsorgs- og ansvarserklæring

for ugifte forældre fortsat sendes til sognepræsten,

senest 14 hverdage efter fødslen.


Kirkelige handlinger

Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og

bisættelse/begravelse henvender man sig

til sognepræsten for nærmere aftale.

Indre Mission

Hør nærmere om mødedatoer hos Anni

Andersen, Elmevej 11, 4171 Glumsø. Tlf.: 57

64 64 24.

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik,

tlf.70262727, hvis man er visiteret til handikapkørsel.

Bestil venligst dagen før. Er man

ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles

hos Næstved Taxa, tlf. 55777272. Bestil

venligst dagen før.

Adr. til kirkerne: Glumsø Kirke,

Storegade 24, 4171 Glumsø; Næsby Kirke,

Næsbyvej 36, 4171 Glumsø; Bavelse Kirke,

Skovridervej , 4171 Glumsø. Kirkebil kan

bestilles på samme tlf.nr. til koncerter,

arrangementer i Længen samt til Suså

Sognehøjskoles arrangementer både i og

uden for sognet.

15


Gudstjenester

Dato Glumsø Bavelse Næsby

Juni 2013

2. 1. s. e. trin. 10.30 MB k.k.

9. 2. s. e. trin. 10.30 CB 9.00 CB

16. 3. s. e. trin. 9.00 MB

23. 4. s. e. trin. 10.30 CB k.k.

30. 5. s. e. trin. 10.30 CB

Juli 2013

7. 6. s. e. trin. 10.30 VBJ k.k.

14. 7. s. e. trin. 10.30 MB

21. 8. s. e. trin. 9.00 CB

28. 9. s. e. trin. 10.30 CB k.k.

4. 10. s. e. trin.

11. 11. s. e. trin. 10.30 CB

August 2013

9.00 CB

18. 12. s. e. trin. 9.00 CB

25. 13. s. e. trin. 9.00 MB

31.8. KOKS 19.30 CB

September 2013

1. 14. s. e. trin. 10.30 MB k.k.

CB= Connie B. Beier

MB = Mette Blomgren

VBJ = Vagn Birk Jensen

S.P. = Suså Pigekor

S.K. = Suså Kirkekor

k.k.= kirkekaffe i våbenhuset

More magazines by this user
Similar magazines