Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Modfortællingerne bekræfter så at sige hovedfortællingen – men kan måske vinde styrke

over tid. Med udgangspunkt i en case-analyse af det kommercielle ældrelivsstilsmagasin

Choice beskriver Featherstone & Hepworth (1995), hvordan der i de sidste årtier

har udviklet sig en såkaldt moddiskurs til det, som de kalder elendighedsdiskursen.

Moddiskursen er karakteriseret ved et opgør med elendighedsdiskursens negative normativitet.

Bladet henvender sig til den mere velstillede del af ældrebefolkningen med

artikler og reklamer, hvor pensionering fremstilles som et aktivt fravalg af arbejdsmarkedet

til fordel for en velfortjent, afslappende selvrealiseringsperiode uden stress og jag.

Ved at præsentere pensionisttilværelsen som en selvvalgt livsstil gøres der samtidig op

med associationen mellem alderdom og sygdom.

Om end ældrelivsfasen her fremstilles som en specifik livsstil, der går ud på at udleve

sine interesser og ”være god ved sig selv” – og fokus drejes væk fra kropsligheden hen

imod en ny forståelse af alderdommen, er der stadig tale om en fortælling, der udgrænser

ældregruppen fra resten af samfundet. Pensioneringen som realisering af en positiv

beslutning om ”at trække sig tilbage” og overlade ansvaret for samfundsudviklingen til

de yngre generationer giver ikke de ældre umiddelbar anledning til at deltage på lige fod

med samfundets øvrige borgere.

Fra aldersbriller til livsformer

De “historier”, som fortælles om de ældre og alderdom, virker på denne måde totaliserende

og får dermed virkelige sociale konsekvenser. Dels på det individuelle plan i

form af de snærende begrænsninger, som ældrebillederne lægger på handlerummet for

de mennesker, som kategoriseres som ældre – mennesker hvis selvforståelse og forestillinger

om det gode liv ofte er ganske forskellige fra det ældreliv, ældrebillederne åbner

for. Dels på det kollektive samfundsmæssige plan, idet ældres udmeldelse udgør såvel

et demokratisk problem som et markant samfundsmæssigt erfarings- og ressourcetab.

Projektets teoretiske udgangspunkt er dobbelt. For det første er udgangspunktet, at de

måder, hvorpå der tales om alderdom og it, spiller en væsentlig rolle for produktionen

og reproduktionen af aldersspecifikke forventninger til it-anvendelse og tilbagetrækning

11

More magazines by this user
Similar magazines