Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

ligger i den dispositionsfrihed, som det er muligt at opnå via karrieren, og at midlet her-

til er en stadig optimering af faglige og sociale kvalifikationer. Karrierelivsformen

rummer slet ikke den skelnen mellem arbejde og fritid, som ses i lønarbejderlivsformen.

Netop fordi livsformernes mål-middelrelationer på denne vis er grundlæggende forskellige,

taler vi om, at livsformerne er udtryk for principielt forskellige opfattelser af det

gode liv.

Det er væsentligt at understrege, at livsformerne ikke er begreber, som henter deres indhold

i et empirisk baggrundsmateriale. Derimod kan de alene forstås som teoretisk udledte

begreber, som er determineret af de mere almene produktionsmådebegreber. Derfor

findes livsformer ikke som observerbare størrelser i virkelighedens verden. Teoretisk

kan der udledes livsformer, hvis træk slet ikke er genkendelige i den empiriske verden,

og der er omvendt livsformer, hvis træk er ganske dominerende i vort samfund. Det

er derfor kun, såfremt de teoretisk udledte livsformsbegreber med udbytte kan anvendes

på empirien, at de er interessante i et analysearbejde. Der er altså tale om et nødvendigt

samspil mellem teori og empiri, men på ingen måde om sammensmeltning. Livsformerne

er dermed ikke en beskrivelse af, hvordan samfundet er delt op i 5 grupper, men derimod

et nyttigt filter at betragte det levede liv igennem. Et filter, hvis stærkeste side er

dets insisteren på, at der eksisterer principielt forskellige måder at realisere et godt liv

på. 4

Det livsformsteoretiske standpunkt skriver sig op mod mere gængse opfattelser af samfundets

kulturelle mangfoldighed som værende bestemt af forskelle i uddannelse og

4

Livsformsteorien skelner mellem et ekstensionalt og et intensionalt perspektiv på begreber. Det ekstensionale

er det mest almindelige og udtrykker en kategorisering, som omfatter et fænomens udbredelse i

empirisk forstand. Eksempelvis er lønarbejdere et ekstensionalt begreb, som omfatter alle de mennesker,

som har lønarbejde. Det intensionale perspektiv på begreber er udtryk for, at et begreb er en konsekvens

af sammenhængen med andre begreber. Talsystemet er godt eksempel. Tallet 4 er den logiske følge af 2

plus 2 og af 5 minus 1 osv. Begrebet 4 kan altså udledes som en følge af forholdet mellem andre begreber,

men beskriver ikke hvor mange 4’ere, der findes ude i virkeligheden. Ligeledes er lønarbejderlivsformen

et begreb, der kan udtrykkes gennem de begreber, som det indeholder – her en bestemt relation

mellem et mål og et middel. Det intensionale aspekt ved livsformsbegreberne gør, at de ikke er udtryk for

typologier – grupper af mennesker i samfundet, men det vi kalder kulturelle logikker. (Højrup 1996: 34f)

15

More magazines by this user
Similar magazines