Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

social baggrund 5 . Livsformsteorien rummer ingen form for rangordning eller hierakise-

ring mellem de enkelte livsformer, og dermed heller ikke aspekter af social udbytning

mellem samfundsgrupper.

Kvindelivsformerne

Thomas Højrup udarbejdede i Det glemte Folk (1989), som omtalt, først tre livsformer i

tilknytning til de to eksisterende produktionsmåder – den enkle vareproduktion og den

kapitalistiske produktionsmåde. Senere blev de såkaldte kvindelivsformer udviklet af

Lone Rahbæk Christensen (1997). 6 Baggrunden for, at Christensen definerede ’husmorlivsformen’

og ’baglandslivsformen’ var, at man empirisk måtte konstatere, at der eksisterede

nogle væsentlige praksisser, som ikke blev dækket af de hidtil udviklede livsformer.

7 De tre første livsformer er udlæst på baggrund af deres direkte relation til produktionsmåden.

Højrups teori giver ikke umiddelbart mulighed for at forstå de eventuelle

livsformer, der kun har en indirekte tilknytning til denne. Det er dette problem, som

Rahbeks kvindelivsformer søger at løse. 8

Kvindelivsformerne adskiller sig således fra de tre andre livsformer ved, at de hverken

har mål eller middel i det formelle arbejdsbegreb. For husmorlivsformen gælder det

eksempelvis, at målet er den nære omsorg for den velfungerende familie, og at midlerne

hertil hentes via de ressourcer som lønarbejdet producerer. Derfor gælder det i praksis

5

Blandt andre den franske sociolog Pierre Bourdieu arbejder med begreberne kulturel, økonomisk og

social kapital. Disse kapitaler, mener Bourdieu, fungerer som kulturelle grænser og manipulation og diskriminering

af de - bredt forstået - mindrebemidlede borgere i samfundet (1996). Se i øvrigt senere.

6

Rahbæk er blevet kritiseret for, at kvindelivsformerne er fundet i empirien og ikke udledt af teorien. De

to nye livsformer er, ifølge for eksempel Anders Linde-Lauersen (1989), ikke nødvendige for produktionsmåden.

7

Udviklingen af livsformsteorien beskriver en kumulativ proces, der fordrer en stadig dialektisk spejling

mellem begreber og empiri. Udledningen af kvindelivsformerne har qua deres mangel på direkte tilknytning

til produktionsmåden, været medvirkende til, at dreje livsformsteorien fra et snævert fokus på produktionsmåder

mod et fokus på logisk sammenhængende praksisformer (Højrup 1989: 103).

8

Endvidere er baggrundshypotesen skabt i opposition til den anskuelse, at man kan anskue kvinder under

et, som havende én særlig praksis, qua deres køn. Kvindelivsformerne er således også et forsøg på at

uddifferentiere de forskellige måder, hvorpå man kan være kvinde.

16

More magazines by this user
Similar magazines