Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cer, ytrede bekymring for deres ligesindede, som ikke var så privilegerede, at være ble-

vet introduceret for teknologien. De mente, at de nu havde en forpligtigelse til at bruge

deres nye viden til at hjælpe andre ældre – ”hvis der altså var brug for det”. Eksempel-

vis som undervisningsassistenter på it-kurser for ældre. Vi vendte sekundært tilbage til

problemstillingen i et fokusgruppeinterview omkring arbejdsmarkedet. Her var udmel-

dingen entydig. Det omsorgsarbejde, der gennem årene var lagt i familien, var med tiden

ebbet ud. Det samme gjaldt naturligvis samværet med kollegaer gennem det lønarbejde,

de eventuelt havde haft. De har oplevelsen af at befinde sig i et tomrum og efterspørger

nogen, som har brug for dem. Derfor kan de sagtens forestille sig ”at give en

hjælpende hånd” på arbejdsmarkedet igen. Men forudsætningen er en redefinition af

arbejdsbegrebet. De finder at “arbejde” i dag kun eksisterer i form af lønnet arbejde,

som tilmed er belastet af stridigheder mellem faggrænser og faste rammer for timeantal.

Alt sammen ”irriterende hindringer” for at tage frivilligt arbejde som pensionist på eksempelvis

et plejehjem. De ser sig selv som en ressource samfundet undlader at udnytte

– faktisk i en sådan grad, at de på nærmest paradoksal vis giver udtryk for at føle ”dårlig

samvittighed”. De kan se, at der rundt om i samfundet er mennesker, der godt kunne

bruge deres ekstra hænder. De pointerer, at begge parter – både dem selv og samfundet

– skal have noget ud af pensionistarbejdet. For dem selv handler det om meningsfuldheden

i at drage omsorg og hjælpe andre koblet med muligheden for mere kontakt med

andre mennesker. Hvad gælder samfundet, er det næsten unødvendigt at påpege dimensionerne

af det tomrum, som dette arbejdskraftpotentiale kunne udfylde i dagens socialog

sundhedsvæsen - på hjemmepleje-, sygepleje- og børnepasningsområdet. Det er i

hvert fald en overvejelse værd, hvorvidt samfundet kan sidde dette potentiale overhørigt,

blot fordi arbejdsmarkedets værdier er knyttet til faglighed, lønsatser og overenskomster,

og kun i alt for ringe grad anerkender og værdsætter omsorgsfuldhed, socialt

ansvar og frivillighed. I husmorlivsformens logik handler det blot om at få at vide, at

der er brug for én – og det er der vel…?

Samfundspotentialet i en differentieret tilgang til ældre og it

Såfremt man anerkender den centrisme, der præger forholdet mellem livsformer og

dermed det umulige for én livsform i at begribe den livsanskuelse, som gør sig gældende

i en anden livsform, så er det interessant at overveje, hvilke livsformer, som præger

296