Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Højrup, Thomas (1989) Det glemte folk. Statens Byggeforskningsinstitut, København.

Højrup, Thomas (1994) Begrebet livsform. En formspecificerende analysemåde anvendt

på nutidige vesteuropæiske samfund. Fortid og nutid 1994, nr. 2.

Højrup, Thomas (1996) Omkring livsformsanalysens udvikling. Museum Tusculanums

Forlag, København.

Jensen, Jens F. (1998) Interaktvitet og interaktive medier. I Multimedier Hypermedier

Interaktive Medier. (Jens F. Jensen, red.), Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.

Kirk, Henning (1998) Aldringsskurven som svækkelsesbillede. I Aldring og Ældrebilleder

(Blaakilde, A.L & C.E. Swane, red.) Munksgaard, København.

Kvale, S. (1994) Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview.

Hans Reitzels Forlag, København.

Leeson, George W. (1999): Nye Tider – Nye Ældre. Tema: Politik og Samfundsforhold.

Nyhedsbrev Fra Ældre Sagens Fremtidsstudie, Nr. 8, 2000. Seniorforlaget, København.

Linde-Lauersen, Anders (1989) Produktionsmåde – LIVSFORM – Praksis. Nogle refleksioner.

Nord Nytt 37, 1989.

Minkler, M. & C.L. Estes, eds. (1984) Readings in the Political Economy of Ageing.

Baywood, New York.

Nielsen, Eva Bonde og Claus Holst (1998) Ældre og IT. Statens Information, København.

Otto, Lene (1998): Livstrappen: fra kristen allegori til videnskabelig taxonomi. Folk og

kultur, Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab 1998, særtryk.

Outwaite, W. (1987) New Philosophy of Social Science: Realism, Hermeneutics and

Critical Theory. Macmillan, Basingstoke Hampshire.

Pedersen, Ina Kjøgx (2000) Den franske dame. I Weekendavisen 11-17. februar 2000, s.

5.

Phillipson, C. (1982) Capitalism and the Construction of Old Age. Macmillan, Basingstoke

Hampshire.

Ramhøj, Pia (1995) Livsform og alderdom – hvordan ældre mestrer et midlertidigt sygdomsforløb.

Akademisk Forlag, København.

Rørbye, B. (1998) Ældrebilleder – mellem mennesker og medier. I Aldring og Ældrebilleder

(Blaakilde A.L & C.E Swane, red.), Munksgaard, København.

300

More magazines by this user
Similar magazines