Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

sammenhæng den interviewedes daglige livsverden og hans eller hendes forhold hertil.

Men nærværende interviewproces adskiller sig, som nævnt, fra andre ved, at det kun er

de livsformsspecifikke forklaringer, der tilkendegives af informanten, som intervieweren

elaborerer på. Det er altså ikke informantens liv per se, der er interessant her, men

informanten som talende struktur.

Intervieweren registrerer og fortolker, hvad der siges, og hvordan det siges, med henblik

på at kunne forstå og formidle den mening, som forskellige hverdagspraksisser repræsenterer

for informanten. Den opnåede indsigt i ældres forhold til it er således delvist

tilvejebragt gennem den mellemmenneskelige interaktion, der kan siges at karakterisere

interviewsituationen (Kvale 1994).

Ustrukturerede interviews og bevidst naivitet

I en eksplorativ analyse er det væsentligt, at der ikke lukkes af for det uforudsete.

Blandt andet derfor har de gennemførte interviews været næsten ustrukturede. Den

ustrukturerede interviewform bliver yderligere nødvendig ved det, at vi har ledt efter

subjektive forståelser og derfor har måttet være meget varsomme med at lægge meningskategorier

i munden på informanten.

Vi har vidst, at vi gerne ville opnå en forståelse af den livsformsspecifikke deltagelse i

samfundet efter pensioneringen. Derfor har vi struktureret interviewguiden efter deltagelse

i forskellige sfærer i samfundet. Intervieweren har imidlertid kun brugt ord som

”arbejdsmarked” eller ”det sociale liv” som (så vidt overhovedet muligt) indholdsløse

kategorier, som informanten selv kunne fylde ud. Vi har været interesseret i det subjektive

meningsunivers, der knytter sig til den enkelte livsforms deltagelse i samfundet.

Ikke i informanternes forholden sig til ”objektivt definerede kategorier” som for eksempel

arbejdsmarkedet som en lønrelation eller forbruget som en betalingsrelation. Det

ligger implicit i det livsformsteoretiske fundament, at definitionen af disse sfærer og

deres meningsbærende betydning kun kan være subjektivt bestemt af den enkelte livsforms

perspektiv.

48

More magazines by this user
Similar magazines