Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

metodiske valg og overvejelser, optræder de unge ældre informanter som fortolkere af

de ældre – snarere end som informanter for projektets problemstillinger.

Indledningsvis gentages nøglebregreberne for hver enkelt livsform (se kapitel 1, afsnit

3), som har været styrende for udvælgelsen af informanterne som repræsentanter for

livsformerne.

I det følgende præsenteres projektets endelige informanter enkeltvis. Afsnittet er struktureret

efter livsformer og inden for hver livsform gengives først nøglebegreberne (se

opsummeringerne i kapitel 1, afsnit 3), som har været styrende for udvælgelsen af informanterne

som repræsentanter for livsformerne. Dernæst beskrives først livsformens

yngre ældre og dernæst ældre informanter. Formålet er at tilvejebringe en forståelse for

informanternes praksis og ideologi, når de anskues som empiriske realiseringer af livsformsbegreberne.

Bærere af lønarbejderlivsformen

N ø g l e b e g r e b e r f o r l ø n a r b e j d e r l i v s f o r m e n

- Målet er selvudfoldelse i fritiden -

- Midlet er salg af arbejdstid -

- Arbejde og fritid er skarpt adskilte sfærer, som gensidigt betinger hinanden -

- Friheden er bevidstheden om det regelfaste forhold mellem arbejde og fritid -

- Familien og det sociale liv reproduceres ved hjælp af midlerne fra lønarbejdet -

Annelise

(den unge ældre informant – lønarbejderlivsformen)

I Annelises liv ligger hverdagen i meget faste rammer. Men det er også nødvendigt, for

udover sit job som sygeplejerske, dyrker Annelise en omfattende rejseaktivitet til fjerne

61

More magazines by this user
Similar magazines