Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

ligheder og begrænsninger gennem dybdeinterviews, dagbøger, opgaveløsning og fo-

kusgrupper.

Gennem en kvalitativ analyse af det meningsgivende univers, der ligger til grund for

ældre menneskers brug og ikke-brug af forskellige dele af teknologien, ønsker vi overordnet

at tilvejebringe en forståelse, som er mere differentieret end aldersperspektivet.

Analytisk har vi således valgt at forholde os blinde over for det forhold, at ældre mennesker

generelt vægrer sig ved brugen af interaktiv teknologi – for i stedet at undersøge,

hvad der sker, når de bruger den. På denne vis har det været målsætningen at vende itbilledet

fra at være endnu en faktor i udgrænsningen af de ældre til at være en mulighed

for en fortsat integration i samfundets udvikling.

Det at være ældre defineres i dette projekt som værende ensbetydende med en indtræden

i den virkelighed, hvor man selv eller ægtefællen forlader tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Hertil kommer naturligvis andre næsten logisk nødvendige hændelser i forbindelse

med aldringen – kernefamiliestrukturen bliver løsere, og risikoen for dødsfald,

svækkelse og sygdom øges. 1

Projektets gruppe af ældre informanter er altså folk, der som fænomen betragtes som

ældre. Men vi ser på, hvad der alligevel adskiller dem i udlevelsen af deres forskellige

ideer om det gode liv – og dermed i de muligheder, som informationsteknologien giver.

Vi har bedt informanterne forholde sig til analysens genstandsfelt - fænomenet it. Den

empiriske analyse i dette projekt er således ikke et forsøg på at bevise, at verden ser ud

på en bestemt måde. Vi kan derimod vise, hvordan mødet mellem ældre og it ser anderledes

og mere nuanceret ud, når dette betragtes og forstås gennem livsformsbriller frem

for aldersbriller.

1

Projektet er således koncentreret om en aldersgruppe, som hyppigt er overset i debatten om ”fremtidens

ældre” – nemlig de ældre, som er ældre i dag og om 10 år. I debatten og forskningen om ”de unge ældre”,

”seniorerne”, ”det grå guld”, ”68’erne” antages fremtidens gruppe af ældre at bestå af den gruppe, som i

dag er i midten af 50’erne.

3

More magazines by this user
Similar magazines