afdelingerne - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

afdelingerne - Skræppebladet

AFDELINGERNE

1 - HANS BROGES PARKEN

Den 6. september 2004 blev der

afholdt ordinært afdelingsmøde

i afdeling 1, Hans Broges Parken.

Som dirigent for mødet valgtes Bo Sigismund.

Efter at afdelingsmødet og dirigenten

havde godkendt, at reglerne for mødets

afholdelse var i orden, gik vi videre i

dagsordenen.

Formanden, Berit Bramm, berettede

om, hvad der var sket i afdelingen i det

senest forløbne år og fortalte om de væsentligste

ting, som afdelingsbestyrelsen

havde arbejdet med, hvilket blandet andet

var:

Legepladsen er nu sat i forsvarlig stand,

og der var god hjælp fra frivillige beboere.

Som det er skik ved færdiggørelse af

sådanne projekter, blev der afholdt indvielsesfest.

Der er blevet afholdt fastelavnsfest,

festudvalget ydede en stor indsats ved

tilrettelæggelse og afvikling. Der var som

sædvanlig god tilslutning til festen.

På Hans Broges Vej er der lavet trafikdæmpning

– i form af bump, pullerter

og beplantninger.

AFDELINGSMØDET

TIl Skræppebladets redaktion valgtes Anton Sørensen

Selskabslokalet er blevet »frisket« op,

og der er foretaget små nødvendige indkøb.

Der er købt nye vaskemaskiner til såvel

beboerne på Hans Broges Vej som Udsigten.

En fortjent »opsang« undgik vi ikke, da

der var nogle (en) beboer(e), der havde

vasket bøjle-BH’er uden brug af vaskepose

og en anden efterfølgende beboer

fik sit vasketøj ødelagt.

Formanden kunne ikke forstå, at man

kan finde på, at behandle en hel ny og

dyr vaskemaskine på denne måde og efterfølgende

være årsag til, at andres tøj

blev ødelagt.

Formanden pointerede dog, at det

selvfølgelig ikke var nogen af de fremmødte,

der kunne finde på, at udføre en

så tåbelig handling.

Der er beboere, der ikke har forstået,

at vaskemaskinerne skal gøres rene efter

brug, da der nogle gange ligger sæbeklumper

i sæbeskålene, og fnugfilteret

ikke er renset

Enkelte parkerer stadig på brandvejene.

Hvis dette fortsætter, kan de, som observerer

forseelsen, notere bilnummer og

tidspunktet for overtrædelsen og aflevere

notatet til varmemesteren, der så vil sørge

for, at bilejeren får

en hilsen fra politiet.

Skrivelsen fra inspektøren

om, at der

skulle udskiftes fuger

og murbindere på Udsigten

og om beplantning

i en afstand på

1,5 m fra husmuren,

kunne bringe beboerne

på barrikaderne.

Der blev i den anledning

afholdt ekstraordinærtafdelingsmøde,

hvor det blev besluttet,

at driftspersonalet

ville være behjælpelig

med rydningen

af eventuelle

planter mv.

Der har været 6 flytninger

i 2003 svarende

til 5%. Den 1. april

2003 var der 914 på

venteliste til en bolig

og i år 314.

På grund af pengemangel

er det planlagte

arbejde med maling

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004

26

af brystninger på Hans Broges Vej og

indgangspartierne på Udsigten ikke udført.

KOMMENTARER TIL BERETNINGEN

Efter den aflagte beretning, som blev

enstemmigt godkendt, var der en del

spørgsmål og kommentarer blandt andet:

Der er for lidt tørrerum på Hans Broges

Vej.

Er det ikke muligt at reparere de huller,

der er i belægningen i garagegården?

Hvorfor skal de sternbrædder, der ikke

trænger til maling, males?

Der bør af sikkerhedsmæssige grunde

opsættes hegn ned til garagegården.

Der er blevet opsat en parabol ved et

af husene, skal den ikke fjernes, da det

ifølge afdelingens ordensregler ikke er

tilladt at opsætte parabolantenner?

Er der risiko for, at beløbet til fugning

og isætning af murbindere, bliver større

end tilbudet på grund af vejrlig, merarbejde

og andre uforudsete forhold?

En del af spørgsmålene vil afdelingsbestyrelsen

søge at afklare, inspektøren

gav konkrete svar, som var:

Umiddelbart kan man ikke se på sternbrædderne,

om de trænger til maling.

Det er vurderet, at det bør gøres nu.

Fugningen og isætning af murbindere

bliver udført i henhold til det afgivne tilbud.

Henning Woller aflagde beretning for

foreningens forhold – som kan læses på

foreningens sider.

Regnskabschef Grethe Dam gennemgik

budgettet for år 2005, der indebærer

en huslejestigning på 1,53 procent.

Der var et spørgsmål vedrørende etablering

af genbrugsplads.

Budgettet for 2005 godkendt, og regnskabet

for 2003 blev gennemgået.

Da Berit Bramm og Gunhild Weisbjerg

ikke ønskede at genopstille til afdelingsbestyrelsen,

blev Birger Hansen og Inger

Bloch valgt uden afstemning.

Som medlem til Skræppebladet valgtes

Anton Sørensen uden afstemning.

Flere syntes det var en god ide, at etablere

en genbrugsplads.

En beboer foreslog, at salg af boliger

kom på dagsordenen ved næste afdelingsmøde.

Anton Sørensen

More magazines by this user
Similar magazines