Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1848. 90

Febr. 11. af BeHtyrelseskomiteeii for deres Emijedstid, saafreuit de ønske det. Besty-

relseskomiteen har i Almindelighed at varetage de Kommunitetets og Regensens

Stipendievæsen vedkommende Anliggender, samt at føre Tilsyn med

Stipendiaterne, og navnlig omhyggelig at vaage over, at ingen vedbliver at

nyde Stipendiet, som dertil maatte vise sig uværdig. Det tilkommer den

saaledes : at bevilge Kommunitets- og Regensstipendiet i Overensstemmelse

med de i det Foregaaende foreskrevne Regler; at indeholde et Kommunitets-

stipendium indtil videre og at standse dets Udbetaling, forsaavidt det er

bundet til visse Betingelser, som ikke opfyldes; at bevilge de i §§

10 og 11

bestemte extraordinære Understøttelser. Hvert af Komiteens Medlemmer til-

lægges en aarlig Godtgjørelse af 100 Rbdlr., ligesom der tilstaaes Komiteen

50 Rbdlr. om Aaret til at lønne et Bud, saa og Komiteen i Forening med

Regensprovsten 30 Rbdlr. aarlig til at besørge det ved Stipendiebestyrelsen

forekommende Skriveri, alt af Kommunitetets Kasse. § 14. Den overord-

nede Bestyrelse af Kommunitets- og Regens-Stipendievæsenet udøves af

Konsistorium, til hvilket saaledes Bestyrelseskomiteen har at henvende sig

med alle Indberetninger, Forestillinger og Andragender, som vedkomme

Stipendievæsenet, for at disse ved Konsistoriums Beslutninger kunne finde

teres endelige Afgj øreise, forsaavidt de ikke maatte være at indstille til

Direktionen for Universitetet, hvilket navnlig bør finde Sted i alle Anliggen-

der, som gaae ud paa Forandringer i eller Afvigelser fra de i dette Reglement

indeholdte Forskrifter. Konsistorium tilkommer det: at bevilge de Studerende

den i § 3 omhandlede Dispensation fra Forpligtelsen til inden en vis bestemt

Tid at underkaste sig anden Examen som Betingelse for at opnaae Stipendiet

at forlænge den for Stipendiets Nydelse lovbestemte længste Tid af 4 Aar

endnu et halvt Aar, naar særdeles Omstændigheder derfor maatte tale; at

fratage saa vel en privilegeret som ordinær Stipendiat det ham forundte

Stipendium, naar han dertil har vist sig uværdig, eller naar hans Trang der-

til maatte ophøre; at bevilge de i § 12 for Kandidater bestemte særdeles

Understøttelser. § 15. De aarlige Bidrag til Lønninger, som hidtil af Kom-

munitetets Kasse ere udbetalte til gejstlige Embedsmænd ved Trinitatis Kirke,

ligesom ogsaa de aarlige Understøttelser, der ere tillagte fire Alumner ved

det grønlandske Seminarium, vedblive at udredes udenfor de egentlige Sti-

pendier aldeles efter de samme Regler som hidtil.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart).

April 18. Kgl. ResoL, hvorved bifaldes, at det overdrages den for Regensen

ansatte Læge tillige at yde Alumnerne og Betjentene ved Valkendorfs, Borchs

og Elers' Kollegium samme Lægetilsyn som hin Stiftelse, mod at det ham

som Læge ved denne tillagte Honorar af 100 Rdl. forhøjes med et lige Beløb

til 200 Rdl., der ligeledes bhver at udrede af Kommunitetets Kasse af

samme Konto som det oprindelige Honorar*).

(Univ. Arkiv,)

Aug. 2. Decision til Eforiregnskabet for Elers' Kollegium for 1847, hvorved

*) Er i Ussings Reskr. Sml. fejlagtig citeret under lo. April.

More magazines by this user
Similar magazines