Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1848,

Okt. 12. Inspektorforretningerne, hvorimod der fra Ministeriets Side Intet haves at

92

erindre mod, at disse Emolumenter ogsaa for Fremtiden, saaledes som det er

forklaret nu at finde Sted, tillægges den ældste Alumnus i de Tilfælde, hvor

en anden end han variges til Inspektor og denne selv giver Afkald paa dem.

(Univ. Arkiv.)

Okt. 14. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at det har tilkjendegivet

Revisor, Justitsraad Bang, at det paa samme Maade, som tidligere ved In-

struien for Universitetets Revisor var foreskrevet, *) vil være at iagttage , at

Vedtegningerne til de besvarede Antegnelser til Universitetets Efori- og Ku-

ratelregnskaber blive af Revisor at tilstille Konsistorium, førend de afgives

tn Decision. **)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 9. Kons. Skr. til Eforus for Borchs Kollegium, at Konsistorium Intet har

1849.

fundet at erindre mod, at der indrc^mmes Alumnerne Ret til at vælge Inspek-

tor, samt at det har vedtaget, at Inspektor vælges for et Aar ad Gangen,

dog at Gjenvalg kan finde Sted, at ingen kan vælges, førend han har været

et Aar Alumnus, og at Valget forelægges Kollegiets Eforus til Approbation. ***)

(Univ. Arkiv.)

Febr. 2. Kgl. ResoL, hvorved der tilstaaes cand. philos. J. Lange en extraordinær

Understøttelse af 100 Rdl. af Kommunitetets Kasse, f)

I Anledning af et til Konsistorium af cand. philos. J. Lange indgivet Andragende om en

Portion af det ved Regi. 11. Febr. 1848 § 12 til extraordinære Understøttelser til Kandidater

henlagte Beløb af 500 Rdl. , tilskrev Konsistorium Ministeriet, at det maatte anse Ansøgeren fuldkommen

værdig til at forundes en Portion, og at han havde langt større Kvalifikationer, end

der i Almindelighed kunde fordres hertil. Konsistorium androg derfor om Tilladelse til at tildele

Ansøgeren det omhandlede Stipendium, uagtet han ikke var Kandidat, og i Forbindelse hermed

om, at der maatte tillægges det en almindelig Bemyndigelse til , under særdeles Omstændigheder,

ved Anvendelsen af Regi. § 12 at eftergive den Fordring, at den Paagjældende skal

være Kandidat. Ministeriet fandt det imidlertid betænkeligt, saavel i det foreliggende Tilfælde

som i Almindelighed, at indrømme en saa væsentlig Afvigelse fra den i det emanerede nye

Reglement for Kommunitelsstipendiet indeholdte Forskrift, og indskrænkede sig derfor til

allerunderdanigst at indstille, at der, i Lighed med, hvad der oftere under tilsvarende Omstændigheder

var sket, blev forundt Ansøgeren en Understøttelse af den i Kommunitetets Budget

for 1848 til extraordinære Udgifter forbeholdte Sum.

I Overensstemmelse hermed blev der ved kgl. Resol. af 2. Febr. aller-

naadigst bevilget cand. philos. J. Lange en extraordinær Understøttelse af

100 Rdl. af Kommunitetets Kasse, hvilken Resolution under 10de næst efter

blev Konsistorium meddelt, med Tilføjende, at Ministeriet havde fundet Betænke-

lighed ved at udvirke Konsistorium den, som ommeldt, attraaede almindelige

BemjTidigelse.

(Univ. Arkiv.)

Nov. 2. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori Samme tilskrives, at Ministe-

riet, efterat have modtaget de af Konsistorium fremsendte, af Kvæstor meddelte

yderligere Oplysninger angaaende de rentefrie Laan , der , i Henhold til Uni-

versitets direktionens Skrivelse af 16de Juni 1844, ere af Kommunitetets Midler

*) Instr. 12. Maj 1838 i Algr. Ussings Reskr. Sml.

•) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 990—91.

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 820.

og Selmers Aarb f. 1838 S. 157—59.

Lindes Medd. f. 1849—56 S. 849.

t)

More magazines by this user
Similar magazines