Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

93 1849.

tilstaaede Studerende ved Kjøbenhavns Universitet, efter Omstændighederne Nov. 2,

vil lade det have sit Forblivende ved den saaledes givne Bestemmelse, men

dog i Henseende til Udstrækningen af den derved de Studerende indrømmede

Begunstigelse med den Indskrænkning, at hvert enkelt Laans Størrelse ingen-

sinde maa overskride 100 Rbd. , og at det samlede Beløb af, hvad der ialt

ved deslige Udlaan maa paa engang udestaae af Stiftelsens Midler i intet Aar

maa overstige 1000 Rbd. Ministeriet har derhos tilføjet, at det med Konsi-

storium er enigt i at anse det rigtigst, at Bemyndigelsen til at bevilge de

ommeldte Udlaan ligesom hidtil beror hos Komitebestyrelsen for Kommunitetets

Stipendievæsen.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved det fastsættes som Regel,

saavel for de Studerende, der i November s. A. have erholdt Kommunitets-

stipendiet og Regensbeneficiet , som

for de Studerende, hvem disse Beneficier

i Fremtiden blive tillagte, at de, naar de blive ansatte til Tjeneste ved Hæren

eller Flaaden. ikke maa forblive i Besiddelse af disse Stipendier længere end

til den først paafølgende almindelige Udnævnelsestid , dog saaledes , at der

gives dem Udsigt til ved den første Vakance som indtræder, effcerat de ere

vendte tilbage til Universitetet, at komme i fortrinlig Betragtning blandt An-

søgerne om Stipendiet, hvilket da kan tillægges dem for den tilbagestaaende

Del af Stipendietidens 4 Aar. *)

(Univ. Arkiv.)

l^ec. 8.

1850.

Kons. Cirk. til samtlige Legateforer om Regnskabsrevisionen. jan. 12.

Chefen for Kirke- og Undervisningsministeriets Revisionskontor havde, med Hensyn til,

at det ved Revisionen af de enkelte Universitetet vedkommende Efori- og Kuratelregnskaber

vilde være nødvendigt at anstille en Konference med de i Kvæsturen beroende Legathovedregnskaber,

hvilke indtil videre revideres i selve Kvæsturens Kontorlokaler, anmodet Konsistorium

om at ville foranstalte , at Eforerne lode deres til Revision bestemte Regnskaber for

1849 og for Fremtiden bringe til det ham i Kvæsturen anviste Kontorlokale, for at han der

kunde revidere dem, og havde derhos ytret det Ønske, at der, hvor flere Regnskaber samtidig

sendtes fra en Eforus, maatte med dem følge en underskreven aaben Fortegnelse, Efter fuld-

ført Revision vilde Regnskaberne blive remitterede til de respektive Regnskabsførere , og for-

saavidt der da var gjort nogen Udsættelse, som foranledigede Regnskabsførerens Besvarelse,

maatte Protokollen sammesteds tilbagesendes, for at Revisor kunde tilføje sin eventuelle

Vedtegning.

Da Konsistorium ikke finder Noget at erindre mod, hvad saaledes er an-

draget, skulde man tjenstligst anmode Hr. (Tit.) om indtil videre at lade de

Regnskaber, som af Dem aflægges for Aaret 1849 og følgende Aar, aflevere i

det angivne Kontorlokale i Kvæsturen, saavel til Revision som siden i

fordent Fald til Vedtegning, og at De vil lade en saadan Fortegnelse, som

den attraaede, medfølge; men iøvrigt har Konsistorium fundet det rigtigst, at

saavel de Regnskaber, der have været Gjenstand for Besvarelse af Revisions-

udsættelser og Revisors Vedtegning, som de, hvori ingen Udsættelse er gjort

eller Besvarelse er anset for unødvendig, ligesom hidtil af Revisor remitteres

Regnskabsføreren, som derefter uopholdelig maa tilstille Konsistorium dem,

for at de kunne blive sendte til Decision,

*) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 850-51.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines