Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1850, 94

Maj 13. Bekj. ira Uiiderv. iMin. (Resol. f). Maj) ang. en forandret Inddeling af

det akademiske Aar ved Kjøl)enliavns Universitet. *)

§ 7. De akademiske Stipendier, der hidtil ere Ijoi'tgivne om Foraaret

og Efteraaret, navnlig Kommunitets- og Regensstipendiet, bortgives fra den

Tid , da den nye Inddeling af det akademiske Aar indtræder , i den første

Maaned af ethvert af de halvaarlige Kursus, saaledes at Stipendiet regnes fra

Begyndelsen af ethvert af disse. Overgangen hertil sker saaledes , at de

Vakancer, der i Foraaret eller Efteraaret 1852 og fremdeles opstaae ved Ud-

trædelse af Alumner , der ere berettigede til Stipendiet indtil den Tid ,

først

besættes ved næste Halvaars Begyndelse, hvorimod det Beløb, der paa denne

Maade bespares af Kommunitets- og Regensstipendiet, anvendes til extra-

ordinær Understøttelse for Studerende. For at paaskynde Overgangen, for-

pligtes de Studerende, der, efterat disse Bestemmelser ere givne, udnævnes

til at nyde de nævnte Stipendier, til at fratræde Stipendiet ved den Begyn-

delse af et Semester, der gaaer nærmest forud for det Foraar eller Efteraar,

til hvilket de ellers vilde beholde Stipendiet (altsaa omtrent 3 Maaneder

tidligere).

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

JuH 14. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at det Borchske Legats Stipendieportioner

til Alumnerne paa Borchs Kollegium maa, efterhaanden som de nuværende

Stipendiepladser blive ledige , nedsættes fra 60 Rdl. til 40 Rdl. aarlig for

hver af de 15 Alumner og fra 80 Rdl. til 54 Rdl. aarlig for den x41umnus,

der tillige er Inspektor, samt at der af Kommunitetets Kasse maa, til en

Hovedreparation ved Kollegiebygningen og til nogle andre ønskelige Forbe-

dringer, forundes Kollegiet et rentefrit Laan af 1900 Rdl., der først bliver at

afdrage paa den Tid, Kollegiets Kapitalformue er voxet saa meget, at Ren-

terne af samme, foruden at bære de nedsatte Stipendieportioner og alle de

øvrige aarlige nødvendige Udgifter, deriblandt ogsaa til Bygningens ordinære

Reparationer, kunne afgive den særlige ved Fundatsen foreskrevne Tilvæxt-

kapital, af hvis Renter da aarlig vil være at anvende til Laanets Afbetaling

et Beløb, hvis Størrelse til den Tid maatte nærmere bestemmes. **)

(Univ. Arkiv.)

Juli 20. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, ved hvilken den kgl. Resol. 14de

s. M. meddeles, med følgende nærmere Bestemmelser: 1. at der af Konsi-

storium bliver at drage Omsorg for, at den med det Borchske Kollegium for-

bundne, af Etatsraad Schou under 30te April 1824 skjænkede Legatkapital,

oprindelig stor 1000 Rdl., der hidtil har været indbefattet under Kollegiets

Hovedkapital , afsondres fra denne med det Beløb , hvortil samme ved de

fundatsmæssige Oplæg, dog uden Beregning af Rentes Rente, antages at være

voxet, og at der til denne Hensigt bliver tilbagebetalt Legatet dels den tid-

ligere i Kvæsturen indbetalte rentebærende Kapital af 100 Rdl., dels den

øvrige af Kollegiet til Legatet skyldige Sum, der i den af de juridiske Consi-

storiales under Ilte November 1849 afgivne Betænkning er anslaaet til at

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 1—17.

**) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 814—18.

More magazines by this user
Similar magazines