Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

95 1850.

iid4j;jøre ved Udgangen al* Aavet 1849 omtrentlig 17() Kdl. ; 2. at derefter det Juli 20.

i Fundatsen for det Borcliske Legat foreskrevne Oplæg af Kenterne af Stif-

telsens Tilvæxtkapital 5000 Rdl. Kroner eller 5312 Rdl. 48 Sk. Kour. bliver

at iværksætte snarest muligt; 3. at derimod indtil videre den Professorernes

Distributs efter Fundatsen tilkommende Rente af 1000 Rdl. Kroner eller

1062 Rdl. 48 Sk. Kour. bliver at udbetale som hidtil med kun 21 Rdl. 24 Sk.

og den Eforus tilkommende Rente af 500 Rdl. Kroner eller 531 Rdl. 24 Sk.

Kour. med 3^/4 pCt. aarlig eller 19 Rdl. 88 Sk., ligeledes indtil videre. Der-

hos bifalder Ministeriet, at de ovenomtalte nødvendige Reparationsarbejder ved

Kollegiets Bygning blive foretagne efter de affattede Overslag. Sluttelig til-

føjes, at det ikke findes hensigtsmæssigt, efter Efori Forslag, at lade anstille

en fornyet Undersøgelse angaaende den i Aaret 1834 og paafølgende Aar

foretagne og ved kgl. Resol. 30. April 1837 approberede Opgjørelse af det

Borchske Legat. *)

(Univ. Arkiv.)

Kundgj. fra Konsistorium ang. Oprettelsen af et mathematisk -natur- Sept. 18.

videnskabeligt Fakultet samt om den akademiske Lærerforsamling og Konsi-

storiums fremtidige Stilling. **)

— — — 3) a. Konsistorium, hvis Stilling og Forretningskreds bliver den

samme som hidtil , med Undtagelse af den Forandring , som Indførelsen af

den akademiske Lærerforsamling kan medføre med Hensyn til Afgivelsen af

Erklæringer og Meningsytringer, skal herefter bestaae af 16 Medlemmer, af

hvilke 11, to af det theologiske Fakultet, to af det rets- og statsvidenskabe-

lige , to af det medicinske , tre af det filosofiske , to af det mathematisk-

naturvidenskabelige , indtræde efter Anciennetet i hvert Fakultet uden særlig

kongelig Udnævnelse, men de 5 øvrige ifølge Valg. — — — d. Legateforier,

Kirkeværgeposter og deslige Forretninger kunne efter Overdragelse af Konsi-

storium ogsaa varetages af Professorer, der ikke ere Medlemmer af Konsistorium.

1851.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om nærmere Forklaring af kgl. Febr. 22.

Resol. Ude Juli 1850.***)

I behagelig Skrivelse af 8de d. M. har Konsistorium, foranlediget ved, at der er opstaaet

forskjellige Meninger om Forstaaelsen af Tiden til Tilbagebetalingen af det Borchs

Kollegium ved kgl, Resol. 14de Juli f. A. bevilgede Laan af 1900 Rdl. af Kommunitetets

Kasse, udbedt sig meddelt en Forklaring af Resolutionen i den omhandlede Henseende.

I Gj ensvar herpaa skulde Ministeriet ikke undlade herved tjenstlig at

bemærke, at ved Affattelsen af bemeldte Resolution er Ordet „afgive" blevet

henført til Renterne istedetfor til selve Kapitalen, medens der om Renterne

burde have været brugt Udtrykket „repræsentere". Resolutionens Mening er

nemlig, at Laanet skal henstaae rente- og afdragsfrit, indtil Kollegiets Kapital

og de derpaa hvilende Byrder ere bragte i et saadant Forhold, at Renterne

af Kapitalen, foruden at dække de aarlige Udgifter, saaledes som de nu ere

regulerede og (forsaavidt de ikke ere aldeles faste) lade sig med Rimehghed

kalkulere, give et Overskud lig Renten af 5312 V2 Rdl., hvilket Overskud saa-

) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 814—18.

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 19—49.

•) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 818—819.

More magazines by this user
Similar magazines