Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1851. 96

Kebr. 22. ledes viser den tilsvarende Kapitals Tilstedeværelse som Inkrementkapital , til

hvilken Tid det da vil være nærmere at bestemme, hvor stor en Del af denne

Rente af Tilvæxtkapitalen der skal anvendes til Laanets Afbetaling. Det

beror iøvrigt paa en mindre nøjagtig Beregning, naar i Resolutionen hint

Forhold er betegnet som et saadant, der først vil indtræde ved en Forøgelse

af Kollegiets hele nuværende Kapital , idet Forholdet allerede ved den fuld-

stændige Gjennomførelse af Nedsættelsen af Stipendierne , naar de andre Ud-

gifter blive paa det nuværende Standpunkt, vil være tilvejebragt.

(Univ. Arkiv.)

April 19. UnderV. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bevilges Stud med.

N. N. — paa Grund af de ganske særdeles Forhold, hvorunder han havde

været stillet, da han dels ved Uheld, dels ved frivillig Deltagelse i to Aars

Felttog som Underlæge havde tabt en stor Del af den Tid, hvori de aka-

demiske Beneficier havde været ham tillagte — Tilladelse til at forblive

endnu i et Aar som Alumnus paa Valkendorfs Kollegium, uagtet han paa

dette Kollegium og paa Regensen tilsammen har nydt fri Bolig i 5 Aar. *)

April 25. Underv. Min. Skr. til Konsistorium om ,

(Univ. Arkiv.)

hvorvidt de før November

1849 udnævnte Kommunitetsalumner , naar de ansættes til Garnisonstjeneste

eller anden Tjeneste ved Hæren eller Flaaden, efter Krigens Ophør fremdeles

bør vedblive at oppebære Stipendierne. **)

I Skrivelse af 5te s. M. havde Konsistorium, foranlediget ved, at det af Bestyrelseskomiteen

for Kommunitetets Stipendievæsen var sat under Spørgsmaal, hvorvidt de før Novbr.

1849 udnævnte Kommunitetsalumner, naar de ansættes til Garnisonstjeneste eller anden Tjeneste

ved Hæren eller Flaaden, nu da Krigen var endt, fremdeles burde vedblive at oppebære Stipendierne,

ytret, at det vel maatte tilraade, at Stipendiet oplagdes for dem for den tilbagestaaende

Del af den Tid. hvori det var tillagt dem, for at udbetales til de Vedkommende,

naar de vendte tilbage til Universitetet, men at Komiteen dog syntes at burde bemyndiges til,

hvor Omstændighederne i det enkelte Tilfælde talte derfor, at lade den Paagjældende vedblive

at hæve Stipendiet som sædvanlig.

I Anledning heraf har Ministeriet tilskrevet Konsistorium, at efterat

Krigen nu er endt, forekommer det Ministeriet at være betænkeligt for en Tid,

da den militære Tjeneste vil forhindre dem fra paa den Maade at fremme

deres Studeringer, som det er Stipendiernes Hensigt at understøtte, at bevilge

de anførte Studerende samme fortsatte Nydelse som under Krigen af det dem

tilstaaede Stipendium, hvorimod Ministeriet Intet vil have imod, at det, der

allerede er oplagt for dem, udbetales dem, naar de vende tilbage til Univer-

sitetet, ligesom Ministeriet, forsaavidt der i ganske særdeles Tilfælde maatte

findes at være Anledning til at tilstede nogen af de heromhandlede Studerende

at oppebære Stipendiet som sædvanlig, skjønt han staaer i den militære Tje-

neste, derom vil forvente i det enkelte Tilfælde at modtage speciel Indstilling

fra Bestyrelseskomiteen gjennem Konsistorium, for derefter at afgjøre, hvor-

vidt nogen Undtagelse efter Omstændighederne kan bevilges.

) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 813.

) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 851.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines