Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

97 1851.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om den rette Forstaaelse af Juni 27.

Ministeriets Skrivelse af 25. April 1851.*)

I Skrivelse af 14de Maj havde Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen

begjæret sig meddelt nærmere Forholdsregel med Hensyn til den rette Forstaaelse af Ministeriets

Skrivelse af 25. April s. A. , om det nemlig er Skrivelsens Mening, enten at de omhandlede

Stipendiater skulle miste Stipendiet, og kun det, der efter de hidtil gjældende Regler

allerede er oplagt for dem, udbetales dem, naar de vende tilbage til Universitetet, eller at de

ikke skulle miste Stipendiet, men dette kun oplægges for at udbetales dem under den anførte

Forudsætning. Med Skrivelse af 26de Maj forelagde Konsistorium Sagen for Ministeriet, der

derefter tilskrev Konsistorium saaledes:

Det rejste Spørgsmaal gjælder, efter hvad der foreligger, kun de Kom-

manitets- og Kegensalumner ,

der allerede vare i Besiddelse af Beneficierne,

da Loven af 12. Eebr. 1849 om almindelig Værnepligt udkom, og først nu

og før Stipendietidens Udløb ere indkaldte eller ville blive indkaldte til

militær Tjeneste, men for hvilke paa den anden Side den i Ministeriets Skri-

velse af 8. Dec. 1849 indeholdte Regel ikke er udtrykkelig givet, eftersom

denne alene angaaer Alumner fra eller senere end Nov. 1849. Ministeriet

skjønner ikke rettere , end at der ogsaa med Hensyn til disse omspurgte

Alumner bør forholdes overensstemmende med hin under 8. Dec. 1849 givne

almindelige Regel, eller altsaa saaledes, at de kun forblive i Besiddelse af

Stipendiet til den næste ordinære Denominationstid , efterat de ere tagne til

Tjeneste, med Udsigt til ved den første Vakance, som indtræder, efterat de

ere vendte tilbage til Universitetet, at erholde Beneficiet for den endnu tilbage-

staaende Del af deres Stipendietid , dog herfra undtagne de Alumner, der,

uagtet de ere tagne til Tjeneste, kunne fortsætte deres Studeringer saaledes,

at de opfylde de lovbefalede Betingelser for Stipendiets Nydelse , hvilke

Ministeriet vil have Konsistorium bemyndiget til, efter Indstilling fra Besty-

relseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, i saa Fald at lade beholde

Kommunitetsstipendiet , hvorimod Regensstipendiet i intet Tilfælde vil kunne

oppebæres af Nogen, der ved den militære Stilling er hindret fra at bo paa

Regensen.

(Univ. Arkiv.)

1852.

Kons. Skr. til Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, jan. 17.

hvori udtales, at den tilfældige Omstændighed, at en Embedsexamen maa fort-

sættes ind i Februar Maaned, ikke kan give dem, der komme op i denne

Maaned, Adgang til at beholde Stipendiet til den 23. August, hvorimod samt-

lige Kommunitets- og Regensalumner, som blive Kandidater ved Januar Maa-

neds Embedsexamen, fratræde Stipendiet d. 1. Febr., om endog Examen først

tilendebringes i Februar Maaned. **)

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Elers' Kollegium, at de stipendieløse Pladser jan. 17.

paa Kollegiet kunne beholdes i 5 Aar, uanset, at de dertil Udnævnte tidligere

maatte have været Alumner paa noget af de andre akademiske Kollegier, og

at Tiden, hvori en af disse Pladser har været benyttet, ej heller medfører

Alliortning i det Tidsrum , hvori en senere opnaaet Alumnusplads skal kunne

beholdes.

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 851—52.

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 604—6.

UniversitetetB Legater. i o

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines