Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

99 1852.

er villigt til at anbefale Ansøgninger om Dispensation, hvor Forholdene til- Juni 5.

raade det. *)

(Univ. Arkiv.)

Kgl. ResoL, hvorved bifaldes, at den ved Reskr. 2. Okt. 1801 med Sept. 3.

Vs pCt. paabudne og ved kgl. Resol. 28. Okt. 1825 til V4 pCt. forhøjede i

Afgift til Kjøbenhavns Universitets Kasserer- og Bogholder-Kontor af alle i

Universitetskvæsturen indestaaende Midler, undtagen Børnepenge, maa, under \

Forudsætning af den fornødne Bevilling ved Finansloven for næste Finansaar ]

dertil meddeles, fra 1. April 1853 nedsættes til V32 af disse Midlers Renter i

og Udbytte, dog saaledes, at nærmere Bestemmelse forbeholdes, om denne 1

Nedsættelse skal finde Anvendelse paa det af afde Politiretsassessor Jo- i

hannes Lem Smith, ifølge Testament af 29. Aug. 1848, til Fordel for Stude-

rende stiftede Legat, for hvis Vedkommende Forslag om Vederlaget, der for \

dets BestjTelse skal erlægges til Universitetet, bliver at optage under det 1

Udkast til en Fundats for Legatet, der allerunderdanigst bliver i sin Tid at I

forelægge til allerhøjeste Konfirmation.**) \

(Univ. Arkiv.) ]

Fundats for J. L. Smiths Legat er aftrykt under fjerde Afdeling. Sept. 24. !

1853.

Kgl. ResoL, hvorved bifaldes, at det ved Regi. 11. Febr. 1848 for Febr. 23. *

Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Kjøbenhavns Universitet § 2

fastsatte Antal af 120 Portioner af Kommunitetsstipendiet maa, under For- .

udsætning af, at de dertil fornødne Midler bevilges ved de paagjældende ;

Finanslove, forøges med 10 Portioner, dog at disse 10 nye Stipendiepladser ]

ikke strax paa engang besættes, men fordeles paa flere Terminer, saaledes at I

de 4 besættes fra 23. Aug. 1853, de 3 fra 1. Febr. 1854 og de 3 sidste fra \

23. Aug. s. A.***) ^

(Univ. Arkiv.) ^

UnderV. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken Ministeriet udtaler, at Juli 26.

Indstillingen til Ministeriet om Rejsestipendier af Kommunitetets Midler maa

ledsages af samtlige for det paagjældende Finansaar til Konsistorium indkomne

Ansøgninger. Naar Valget mellem Ansøgerne har været tvivlsomt, og der derom •

har rejst sig Meningsulighed af nogen Betydning i Konsistorium, tilføjes en

nærmere Begrundelse af det fremsatte Forslag. Med Hensyn til Udbetalingen |

af Understøttelserne har Ministeriet gjort opmærksom paa, at det vil være for-

sigtigst, at denne først sker, naar de Paagjældende have gjort en nærmere

Anmeldelse om, at de staae i Begreb med at tiltræde deres forehavende Rejser, ,

men iøvrigt overladt det til Konsistorium selv herom at tage den fornødne

Bestemmelse, f

(Univ. Arkiv.) ,

*) Lindes Medd. f. 1849— 5G S. 848—49.

**) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 916—23.

***) Lindes Medd. f. 1849-56 S. 838—44.

t) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 871-73. Under 7. Sept. næstefter besluttede Konsistorium,

at den af Ministeriet antydede Fremgangsmaade skal være til Iagttagelse for

Fremtiden.

13*

j

j

j

I

;

'

More magazines by this user
Similar magazines