Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1854. 100

Nov. 26. Skrivelse fra Efoms lor Eler«' Kollegium, Prof. CUaiisen, til Kollegiets

1855.

Insi)(!ktor, at det er Efori Ønske, at Inspektor flytter ind paa Værelserne

Nr. 2, hvorved bliver at iagttage, at ingen Kontubernal indlægges paa disse

Værelser, saalænge nogen Plads andetsteds paa Kollegiet er ledig.

(Kollegiets Arkiv.)

April 30. Bestemmelser om Inspektorvalg paa Elers' Kollegium (approberede

af Eforus):

§ 1. Inspektor vælges af Alumnerne og udnævnte Beboere af de paa

anden Sal indrettede 8 Friboliger. — — — § 2. Inspektor vælges blandt

Alumnerne. Der kan kun modtages Stemmer for dem blandt disse, som fra

Dagen for den nye Inspektors begyndende Funktionstid have mindst et halvt

Aar tilbage af deres Alumnustid. § 3. — — — Ved Valget stemmes desuden

paa 2 Suppleanter.

(Kollegiets Arkiv.)

Okt. 27. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om

Borchs Kollegiums økonomiske Forhold. *)

Ifølge kgl. Resol. 14. Juli 1850, kommuniceret ved Min. Skr. af 20. s. M., blev der

af Kommunitetets Kasse udbetalt et rentefrit Laan paa 1900 Rdlr til Collegium Mediceum,

hvilket Laan efter den nævnte Resolution — saaledes som samme nærmere er forklaret ved

Min. Skr. 22. Febr. 1851 — skal henstaae rente- og afdragsfrit, indtil Kollegiets Kapital og

de derpaa hvilende Byrder ere bragte i et saadant Forhold, at Renterne af Kapitalen, foruden

at dække de aarlige Udgifter, saaledes som de nu ere regulerede og (forsaavidt de ikke

ere aldeles faste) lade sig med Rimelighed kalkulere, give et Overskud lig Renten af den

fundatsmæssige Tilvæxtkapital 5312 Va Rdlr, til hvilken Tid det da nærmere skal bestemmes,

hvor stor en Del af denne Rente af Tilvæxtkapitalen der bliver at anvende til Laanets Afbetaling.

Foranlediget ved det vedlagte Andragende fra Kvæsturens Bogholder har Universitetets

Kvæstor i ligeledes medfølgende Skrivelse af 22. August d. A. henledet Konsistoriums

Opmærksomhed paa, at der, som af Bogholderen oplyst , siden Begyndelsen af Aaret 1851 af

Kollegiets Eforus hvert Aar er indbetalt et Overskud, som er større end Tilvæxtkapitalens

Renter, og at den foreskrevne Nedsættelse af Stipendieportionerne nu fuldstændig er gjennemført,

samt derhos i Henhold hertil foreslaaet følgende nærmere Bestemmelser, dels om ovennævnte

Gjælds Afbetaling, dels om Gjennemfø reisen af Fundatsens Bestemmelser angaaende

Anvendelsen af Kollegiets Midler: a. at af de for Borchs Kollegium fra 1. Januar 1851 til

11. Juni 1855 opsamlede 1254 Rdlr 88 /? strax overføres 913 Rdlr 7 /3 til en særlig Konto

for Tilvæxtkapitalens Renter, hvorimod de øvrige 341 Rdlr 81 /3 behandles som en af Kolle-

giet opsamlet Reservekapital, der er indbetalt til midlertidig Forrentning, men forøvrigt bliver

til Efori Disposition til forefaldende extraordinære Udgifter; b. at Eforus for Fremtiden i

hver Termin særskilt indbetaler Renten af Tilvæxtkapitalen 5312 Rdlr 48 /3 til fundatsmæssig

Anvendelse, hvorimod det øvrige aarlige Overskud indbetales til midlertidig Forrentning paa

samme Maade som ovennævnte 341 Rdlr 81/3; c. at Oplaget af Tilvæxtkapitalens Renter

regnes at træde i Kraft fra den 1. Januar 1851, saaledes at den ved Fundatsen bestemte

Overførsel hvert 10de Aar til Hovedkapitalen første Gang foretages ved 1860 Aars Udgang,

men at Overførselen til Distributsens Konto af de midlertidig opsamlede Renter dog kun

regnes fra den 11. Juni d. A. og altsaa sker første Gang i 11. December Termin d. A. med

de for det da forløbne Halvaar indvundne Renter ; d. at der , naar ovennævnte 913 Rdlr

7 fi ere overførte til Kontoen for Tilvæxtkapitalens Renter, strax derfra udbetales 450 Rdlr

i Afdrag paa det fra Kommunitetet modtagne rentefrie Laan 1900 Rdlr , og Resten af dette

Laan herefter afbetales med 100 Rdlr aarlig eller 50 Rdlr hver Termin, som udredes af de

Renter, som Eforus for Fremtiden indbetaler af Tilvæxtkapitalen ; og e. at der for Fremtiden

i hver Termin af Eforus indbetales til Professorernes Distributs Renter af hele den dertil,

ifølge Fundatsen, bestemte Kapital 1000 Rdlr Kroner (1062V« Rdlr Courant).

Efterat Kollegiets Eforus, hvis Betænkning over Sagen man har mod-

taget, har erklæret sig aldeles enig i de nævnte af Kvæstor gjorte Indstil-

linger, har Konsistorium besluttet, at samme, forsaavidt de have Hensyn til

den fundatsmæssige Anvendelse af Stiftelsens Midler, for Fremtiden skulle

*; Lindes Medd. f. 1849—56 S. 814—820.

More magazines by this user
Similar magazines