Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

101 1855. i

ta^es til Følge, og idet inau herved tjenstlig imderretter Ministeriet herom, Okt. 27. i

skal man tillige ærbødigst tillade sig at andrage paa, at den Del af Tilvæxt- i

kapitalens Renter, der efter Resol. af 1850 skal anvendes til Afbetaling af

Gjælden til Kommunitetet, overensstemmende med Kvæstors Forslag under 1

Litr. d. fastsættes til 100 Rdlr. aarlig eller 50 Ildlr. i hver Termin, fra Be- i

gyndelsen af Aaret 1851 at regne. -j

(Univ. Arkiv.) \

1856.

Kgl. Resol., hvorved bestemmes, at § 4 i Fundats af 29. Novbr. 1691 Febr 15.

for Elers' Kollegium, hvorefter de theologiske Alumnuspladser paa samme

udelukkende ere forbeholdte dem, som in examine theologico have meriteret ]

Laudabilem eller Haud illaudabilem attestationem, forandres derhen, at disse

Pladser ogsaa kunne bortgives til theologiske Studenter, der endnu ikke have •

underkastet sig Embedsexamen.

(Univ. Arkiv.) ]

Kons. Skr. til Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen,

^kt. 4.

at Konsistorium har vedtaget som almindelig Regel, at Ingen for Fremtiden ]

skal kunne nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Siden af det

Moltkeske Legat, saa at Kumulation af Stipendierne og Legatet kun under

ganske særegne Omstændigheder og efter Indstilling fra Bestyrelseskomiteen '

^'il kunne bevilges for en kortere Tid. *) ^

(Univ. Arkiv.)

1857^

;

Kons. Skr. til Eforus for Elers' Kollegium om Grænsen for den Tid, Febr. 28.

i hvilken Plads paa Kollegiet kan nydes. **) •

Da Eforus havde opkastet det Spørgsmaal , om den Tid , i hvilken en stipendieløs

Plads paa Elers' Kollegium har været nydt, bør komme i Betragtning ved Bestemmelsen af

den Tid, for hvilken en Alumnusplads paa Kollegiet kan tilstaaes, og omvendt, om den Tid, i

\

]

]

hvilken Nogen har haft en Alumnusplads, bestemmer, om og hvor længe en stipendieløs Plads

kan tilstaaes ham, tilskrev Konsistorium Kollegiets Patroner, Gehejmekonferensraaderne Ørsted ;

og Bardenfleth, at ligesom Konsistorium forlængst havde gjort gjældende, at Bestemmelsen i

Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5 jfr. Nr. 4 ikke er til Hinder for, at den Tid,

i hvilken en stipendieløs Plads paa Elers' Kollegium er nydt, holdes ude af Beregningen af *

de 5 Aar, som efter den citerede § er den længste Tid, i hvilken Nogen kan have Plads paa i

Universitetets Kollegier, saaledes forekom der ogsaa Konsistorium at være tilstrækkelig Grund i

til at anvende Fundatsen for Elers' Kollegium § 4 saaledes, at Femaarsgrænsen beregnes sær-

skilt for hver af de 2 Beneficier, de stipendieløse Pladser og Alumnatet, med den Virkning, I

at Tiden, i hvilken Nogen nyder disse foi-skjellige Beneficier, ikke lægges sammen, at altsaa l

den , der har haft stipendieløs Plads i fulde 5 Aar , desuagtet i 5 Aar kan nyde Alumnatet

og omvendt. I denne Henseende udbad Konsistorium sig Patronernes Ytringer , om de med

j

Konsistorium maatte være enige i, at dette Forslag for Fremtiden følges som almindelig Regel.

|

Da Patronerne derefter havde meddelt, at de, med Hensyn til Forholdet mellem begge oven. I

nævnte Fundationer fandt det rettest, at den af den førstnævnte Fundation vedtagne Fortolkning

ogsaa anvendtes paa den sidstnævnte,

har Konsistorium tilskrevet Eforus i Overensstemmelse hermed. 4

(Univ. Arkiv.) (

1860.

KgL ResoL, hvorved bifaldes, at de ved Regi. 11. Febr. 1848 om Maj 22. ,

Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet ved Kjøbenhavns Universitet §§ 6

og 9, sammenholdt med Bekj. 13. Maj 1850 om en forandret Indretning af i

*) Lindes Medd. f. 1849—56 S. 818.

**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. ,580—81.

j

\

'

I

j

i

'

j

j

j

'

j

More magazines by this user
Similar magazines