Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1860. 102

Maj 22. det akademiske Aar § 7 givne Regler for Tiden for Uddelingen af fornævnte

Stipendier og Beneficier maa forandres derhen, at begge Stipendier for Frem-

tiden regnes fra 1. Sept. og 1. Marts og bortgives i disse Maaneder, saaledes

at Overgangen hertil sker paa den Maade, at Stipendietiden for de nuværende

Alumner forlæ.nges for dem, som skulle fratræde den 22. Aug. d. A. , med

9 Dage, og for dem, som skulle fratræde den 31. Jan. 1861, med en Maaned*).

(Univ Arkiv.)

Juni 30. Bekj. ang. Oprettelsen af et Revisionsdepartement for Kongerigets

Ministerier.

§ 3. — — — — derimod vil indtil videre — — — — Revisions-

kontoret under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet forblive at

bestaae som hidtil uden at henlægges under det nye Revisionsdepartement.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

Okt. 2. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende Regler

for Anvendelsen af det under Kommunitetets Udgiftspost 1 bevilgede Beløb

800 Rdl. til Understøttelse for islandske Studerende, som ved Kjøbenhavns

Universitet forberede sig til den lægevidenskabelige Eiamen for derefter at

modtage Lægeembeder i Island. **)

a. Beløbet anvendes til 4 extraordinære Stipendieportioner for islandske

studiosi med. & chir. , hvis Kommunitets- og Regensbeneficier ere ophørte

b. Adgangen til disse extraordinære Stipendieportioner betinges af, at de

Paagj ældende i deres Regenstid ved Flid og god Opførsel have gjort sig

værdige dertil ; c. de bevilges af Stipendiebestyrelsen , efter indhentet Er-

klæring fra det lægevidenskabelige Fakultet og Regensprovsten, for 1 Aar,

dog at Konsistorium under særegne Omstændigheder, efter Indstilling af Sti-

pendiebestyrelsen, kan bevilge Forlængelse endnu for et Aar: d. Udbetalingen

sker maanedsvis og iværksættes af Regensprovsten; e. Stipendiet bortfalder

efter fuldendt Embedsexamen og kan fortabes efter de for Kommunitets-

stipendiet gj ældende Regler. Ministeriet har endvidere bemyndiget Konsistorium

til af det bevilgede samlede Beløb undtagelsesvis at tilstaae enkelte af de om-

meldte Studerende Understøttelsesportioner af 250 Rdl. indtil 300 Rdl. , naar

dertil efter Omstændighederne findes særlig Anledning og der til en saadan

Forhøjelse, formedelst Mangel paa Ansøgere til Understøttelsen, haves Midler

til Raadighed af det bevilgede Beløb.

(Univ. Arkiv.)

Kgl. Resol. , hvorved det tillades , at Kancellist under Ministeriet for

Hertugdømmet Slesvig J, N. A. Madvig uanset Bestemmelsen i Univ. Fund.

7. Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 5 at ansøge om Universitetets Rejsestipendier.***)

(Univ. Arkiv.)

Juli 22. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes følgende Regler

for Uddelingen af Kommunitetets Stipendier til polytekniske Examinander: f)

*) Lindes Medd. f. 1857—68 S. 584-85.

**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 586—87.

**) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 578.

t) Lindes Medd. f. 1857—63 S. 587—88.

More magazines by this user
Similar magazines