Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

103 1863.

1. Af det bevilgede Beløb oprettes 4 Stipendier, hvert paa 100 Rd. Juli 22.

aarlig. 2. Adgang til disse Stipendier have polytekniske Exaniinander , der \

ikke ere Studenter ved Kjøbenhavns Universitet, og som give Haab om at

blive en Vinding for Videnskaben. 3. Inden Udgangen af hvert Aars Juni 1

Maaned bekjendtgjøres det ved Opslag paa den polytekniske Læreanstalt, at j

Ansøgninger om disse Stipendier for et Aar kunne indgives til Læreanstaltens *

Bestyrelse inden August Maaneds Udgang. 4. I Løbet af September Maaned . \

bortgiver Læreanstaltens Bestyrelse disse Stipendier, forsaavidt der findes

kvalificerede Ansøgere, og giver herefter Konsistorium Underretning om, hvor-

mange Stipendier der ere uddelte og hvem de ere tillagte, ligesom den meddeler

Konsistorium, naar et tildelt Beløb af en eller anden Grund ikke kommer

til Udbetaling. 5. Stipendierne bortgives for et Aar ad Gangen, og udbetales ]

med Halvdelen i Oktober Maaned og Halvdelen i Marts Maaned det følgende i

Aar. Den Stipendiat, som ved fortsat Flid har gjort sig værdig dertil, kan

efter derom indgiven Ansøgning vente Fornyelse for et paafølgende Aar. Or-

dentligvis kan Ingen oppebære Stipendiet i mere end 2 Aar. 6. Det Beløb,

som ikke bortgives paa den her angivne Maade, tjener til Forøgelse af det til

Gratialer paa Kommunitetets Budget bevilgede Beløb.

(Univ. Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori udtales, at Ministeriet paa Sept. 30. j

Kommunitetets Budget for 1864— 65 vil optage en Sum af indtil 15 000 Rd. ]

til en ny Bygning for Valkendorfs Kollegium, saaledes at kun 5000 Rd. be- ]

nyttes , saafremt det ved det fornødne Eftersyn af Bygningens Tømmer- og

Murværk maatte vise sig, at dette er i en saadan Tilstand, at en Ombygning ;

er unødvendig. I Betragtning af den nære Forbindelse, i hvilken Kollegiets ;

og Kommunitetets Øjemed staae, finder Ministeriet det rigtigst, at den fornødne '

Sum definitivt tilstaaes af Kommunitetets Midler, og at hvad der mulig i Tiden

j

I

maatte tilfalde Kollegiet enten ved Legater eller ved Salg af Grund, anvendes ;

til Oprettelse af Stipendier for de idetmindste foreløbig stipendieløse Pladser, :

som maatte blive indrettede ved en eventuel Ombygning. Ministeriet anmoder j

derfor Konsistorium om at foranledige , at der udarbejdes og tilstilles det de \

fornødne specificerede Tegninger med Overslag, hvorhos det begjærer en Op- I

givelse af de med Alumnernes midlertidige Ophold udenfor Kollegiet under

Bygningsarbejdets Udførelse forbundne Udgifter. *)

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om ,

(Univ. Arkiv.)

hvorvidt de Studerende som Marts 22.

nyde Kommanitetsstipendiet og Regensbeneficiet, kunne forblive i Besiddelse

1864. ;

af disse Stipendier, naar de ansættes til Tjeneste ved Hæren eller Flaaden. **) :

I Skrivelse af i9. Febr. androg Konsistorium, efter Forslag af Bestyrelseskomiteen for ^

Kommunitetets Stipendievæsen , paa, at den ved Ministeriets Skrivelse af 8. Dec. 1849 givne

^

almindelige Regel for de Studerende, som nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet, at

de, naar de ansættes til Tjeneste ved Hæren eller Flaaden, ikke maa forblive i Besiddelse af

disse Stipendier længer end til den først paafølgende Vakance, maa under de nærværende

Krigsforhold bringes til Anvendelse for de Alumner, der aftjene deres Værnepligt som Reserve- j

.

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 561 fif.

) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. .^99— 601.

\

j

j

j

^

^

'

I

i

More magazines by this user
Similar magazines