Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

109 1866.

Stipendier, navnlig Rejsestipendierne og det Sniitliske Stipendium for Videre- ^>^c. 7.

komne. Med Hensyn til disse synes det klart, at selv om Nogen har opnaaet

Indkomster andetsteds fra, maaske endog gjennem kgl. Udnævnelse, vil han

ingenlunde altid kunne siges ikke at trænge til Stipendiet. Ved Rejse-

stipendier er det aldeles indlysende, at slige Indkomster ingenlunde altid

bevirke, at den Vedkommende, saaledes som Univ. Fund. 31. Marts 1732 §

77 ndtr3dvker sig, har „egne Midler til at rejse^' (saa meget mere som han i

Regelen maa renuncere paa sin Lønning, saalænge Rejsen varer), og ved

det Smithske Stipendium maa det efter dettes hele Hensigt siges, at en Ind-

tægt andetsteds fra, selv om den vilde udelukke f. Ex. fra Kommunitets-

stipendiet, ikke ubetinget kan være til Hinder for at erholde denne akademiske

Understøttelse, som er beregnet paa at sætte Paagj ældende i Stand til at

hellige sig til Studeringerne uden at nødes til for meget at søge Bierhverv,

men som iøvrigt ved de Kvalifikationer, den fordrer, forudsætter, at den

Vedkommende befinder sig paa et saadant Udviklingstrin og i en saadan

Alder, at han netop i Regelen vil have Indkomst andetsteds fra*).

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Ministeriet om Forstaaelsen af Univ. Fund. 7. Maj Dec 18.

1788 Kap. VI § 2 Nr. 5 i. f.**).

j

Da der ved Uddeling af Stipendier oftere i Konsistorium havde vist sig j

en ikke ringe Meningsforskjel angaaendc Forstaaelsen og Anvendelsen af den

herved i Betragtning kommende Bestemmelse i Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap.

VI. § 2 Nr. 5 i. f., anmodede Konsistorium det juridiske Fakultet om at j

meddele samme sin Betænkning angaaende den nævnte Bestemmelses rette

Forstaaelse og Anvendelse, og navnlig begj ærede det Fakultetets Ytringer ]

angaaende det Spørgsmaal, om enhver med Indtægt forbunden offentlig :

Ansættelse udelukker fra at kunne erholde Universitets stipendier, samt i

bekræftende Fald, om denne Regel paa samme Maade kommer til Anvendelse

ved samtlige Universitetsstipendier. Ved til Ministeriet at indsende en Gjen- ]

part af den af Fakultetet derefter afgivne Erklæring, udtalte Konsistorium, at

det aldeles tiltræder, hvad der af det juridiske Fakultet er ytret, og at det 3

for Fremtiden ved Stipendiers Borgivelse vil følge den af Fakultetet opstillede !

Fortolkning af Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5.

(Univ. Arkiv).

1868. !

Skrivelse fra Eforus for Elers' Kollegium til Kollegiets Inspektor: Marts 19.

Ingen Beboer af Kollegiet maa tage Nogen til Huse hos sig. Undtagelse fra

denne Regel kræver særlig Bevilling af Eforus, og denne kan kun ventes

meddelt, naar den, som ønskes midlertidig indtaget paa Kollegiet, er Student J

og Broder til den, fra hvem Ønsket udgaaer, ligesom der i saadant Tilfælde J

vil blive forlangt udtrykkelig Indvilgelse fra Kontubernalens Side***).

(Kollegiets Arkiv). )

*) Jfr. Kons. Skr, 18. Dec. 1866 nedenfor, der tiltræder Fakultetets Anskuelse. '

**) Univ.Aarb. f. 18(i4- 71 I. S. 54G-49.

* ) Univ. Aarb. f. 18(i4— 71 I. S. 586.

j

\

;

j

j

j

]

More magazines by this user
Similar magazines