Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1868.

Marts 28. Kons. Skr. til IJestyrelseskoiiiiteeii loi- Koiimmiiitetets Stipeiidievæseii,

110

i li\ilk('ii Koiisistttiimii tiltra^clor K()iuitceii.s og R(^iy;eii.sprovsteiis Anskuelse,

Ilt ciiiui, jiii'. Sliiiw ikke k;iii ;iiises berettiget til at vedljlive at 113^16 Konimu-

nitetsstipeiidiet , efterat lian liar aljsolveret juridisk Embedsexamen, fordi

han derefter v(;d Universitetet vil studere Statsvidenskaberne og underkaste

sig statsvidenskabelig Exainen, hvorimod Konsistorium paa Grund af de fore-

liggende, aldeles sæi'egne Omstændigheder indrømmer ham en Forlængelse ai

Stipendietiden paa V2 Aar*).

Maj 23. Kons. Skr. til Eforus for Borchs Kollegium — i

(Univ. Arkiv.)

Anledning af et Andra-

gende om, at Alumnus paa Kollegiet, cand. theol. N. N., der i Febr. s. A.

var blevet udnævnt til Kateket hos en Præst i Kjøbenhavn, men hvis hele

Løn var ca. 150 Udi., maatte faa Stipendiet fuldt udbetalt til medio Maj, til

hvilken Tid han skulde forlade Kollegiet, hvorfor Eforus havde paaberaabt

Univ. Fund. 7. Maj 1788 Kap. VI. § 2 Nr. 5, („men saa snart en andensteds

bliver forsørget"), — hvori udtales, at der Intet findes at erindre mod den

ansøgte Udbetaling**).

(Univ. Arkiv.)

Nov. 4. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, i hvilken Ministeriet tiltræder

1869.

den af Konsistorium udviklede Anskuelse, at Regi. 11. Febr. 1848 § 4 Nr. 1

er saaledes at forstaae, at det de islandske Studerende tilstaaede Privilegium

til at nyde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet er betinget af, at disse

indfinde sig ved Universitetet umiddelbart efter, at de have bestaaet Afgangs-

examen, ligesom det er enigt i, at der ikke er Anledning til at søge denne

Bestemmelse ændret***).

(Univ. Arkiv.)

April 30. Kgl. Resol., hvorved bifaldes, at de ved Regi. 11. Febr. 1848, jfr.

kgl. Resol. 22. Maj 1800, givne Regler for Nj^delsen af Kommunitets- og

Regensstipendieine for Fremtiden nærmere begrænses saaledes, at candidati

magisterii ikke kunne nyde disse Stipendier længer end til Udgangen af den

Maaned, som følger efter den, i hvilken de have afsluttet deres Magister-

konferens f).

(Univ. Arkiv.)

Nov. 26. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvori — i Anledning af, at Konsi-

storium havde forespurgt, om det i Regi. 11. Febr 1848 § 4 forskjellige

Klasser af Studerende tillagte Privilegium er betinget af, at antagelige Trangs-

beviser fremlægges samt, for det Tilfælde, at dette besvaredes benægtende,

indstillet, at heri maatte blive foretaget en Forandring ^— udtales, at Regi.

*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 596—99.

=!=*) Univ. Aarl). f. 1864—71 I. S. 585.

***) Univ. Aarb. 1". 1864—71 1. S. 609-15.

Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 595—96.

t)

More magazines by this user
Similar magazines