Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

111 1869.

IJ. Febr. 1848 § 4 efter en udtrykkelig allerh. Tilkjendegivelse, som dei^oin Nov. 26.

indeholdes i den kgl. Resolution af samme Dato, hvorved Reglementet blev

ai)proberet, alene er at forstaae saaledes, at Privilegiets Nydelse ikke er be-

tinget af Trangsbeviser, og at Ministeriet maa finde det betænkeligt at udvirke

eu Forandring i Forholdet, saaledes som dette ved Reglementet er bestemt*).

(Univ. Arkiv.)

1870.

Kgl. Resol., hvorved bifaldes, 1. at Antallet af de ordinære Kom- Jw"i 18.

munitetssti2)endier i 4 Aar forhøjes med 10, med den i Regi. 11. Febr. 1848

§ 2 ommeldte Udvidelsesret, hvis de Privilegeredes Antal skulde overstige

20, og saaledes, at disse midlertidige Pladser efter 4 Aars Forløb inddrages

med 1 i hver af de 10 paafølgende Vakancer; 2. at Stipendiebestyrelsen be-

myndiges til at uddele Kommunitetsstipendiet for 3 Aar som Ordinarium eller

for 4 Aar undtagelsesvis samt til, ligeledes undtagelsesvis, hvor særlige

Omstændigheder tale derfor, at bortgive Stipendiet for 2 Aar til ældre

Studerende; 3. at den Konsistorium i Regi. 11. Febr 1848 § 14 givne Bemyn-

digelse til at forlænge Stipendiet for V2 Aar ogsaa kommer til Anvendelse

23aa de kortvarigere Stipendier, samt 4) at Stipendiebestyrelsen bemyndiges

til at bortgive de Regenspladser, som ikke maatte blive ansøgte afKommuni-

tetsalumner, for V2 Aar til andre Studerende, under Forudsætning af, at disse

iøvrigt i Henhold til Bestemmelserne i Regi. 11. Febr. 1848 dertil ere kvali-

ficerede**).

(Univ. Arkiv.)

Bekj. fra Konseilspræsidiet om, at det ved kgl. Resol. af 17. ds. er Aug. i^O.

bifaldet, at den under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet hørende

Revision henlægges til Revisionsdepartementet for Kongeriget.

(Algr. Ussings Lovsaml.)

1871.

Kons. Skr. til Revisionsdepartementet for Kongeriget om, at Konsi- Febr. 18.

storium efter Forslag af nævnte Departement har vedtaget, at den hidtil

fulgte Forretningsgang for de Eforiregnskaber, der hvert Aar afgives til

Revision fra vedkommende Universitetsprofessorer, forandres saaledes, at kun

i Tilfælde af, at der ved Regnskaberne findes Revisionsudsættelser, skal Regn-

skabet med Antegnelser, som hidtil, sendes direkte fra Revisor tilbage til

vedkommende Eforus, som da tilbagesender det med paategnet Besvarelse til

Revisor, hvis tilførte Vedtegning derefter gjennem Eforus forelægges Konsi-

storium, for at der af dette kan gjøres Indstilling til Decision. Alle Proto-

koller derimod for de Regnskaber, ved hvilke Intet findes at udsætte, erholde

strax Departementets Paategning om Kvittance, og tilstilles af dette med

specificerende Skrivelser Konsistorium for at tilbageleveres vedkommende

Eforer, saafremt Konsistorium ikke maatte have Noget at bemærke, i hvilket

Tilfælde vedkommende Protokoller tilbagesendes Departementet med Bemærk-

ningerne. ***)

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 I S. 607—8.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 586—94.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 558.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines