Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

s

1876. 116

Nov. 13. .saa at der tillægges disse samme Adgang til Regensprovstiet som de andre

1877.

Universitetslærere. *)

(Univ. Arkiv.)

Scpt. 17. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om, at

det paahviler Kjøbenhavns Magistrat at meddele Attestation paa Testimonia

paupertatis. **)

Foranlediget ved en til Magistraten fra en Studerende indgivet Begjæ-

ring om dens Attestation paa et Testimonium paupertatis, tilskrev Magistraten

Ministeriet, at den antog, at en Attest som den ommeldte kun vilde blive fordret

af Øvrighederne udenfor Kjøbenhavn. Hvis derfor Ministeriet delte denne

Anskuelse, haabede Magistraten, at dens Attestation i slige Tilfælde ikke vilde

blive fordret. Ministeriet begjærede i denne Anledning en Erklæring af Kon-

sistorium, der udtalte,

at det ved Bekj. 24. Jan. 1835 i Henhold til kgl. Resol. 2. s. M er anordnet,

at enhver Studerende ved Kjøbenhavns Universitet, som ansøger om

akademiske Beneficier, bør til Oplysning om sin Trang til saadan Under-

støttelse vedlægge sin Ansøgning et Testimonium paupertatis, affattet efter et

ved samme Anordning foreskrevet Skema. For at et saadant Testimonium

kan tages i Betragtning, skal det være forsynet med Øvrighedens Paategning

om, at Intet er den bekj endt, der kan svække Paalideligheden af de Oplys-

ninger, som deri af Vedkommende ere indførte, og denne Paategning bliver

at meddele af Øvrigheden paa det Sted, hvor Testimoniets Udsteder boer, i

Kjøbstæderne af Magistraten eller Byfogden, og paa Landet af Herredsfogden

eller Birkedommeren. Efter de almindelige Udtryk i denne Bekj endtgj øreise

kan der ikke være Tvivl om, at den gjælder ogsaa for Kjøbenhavn, og den

er ogsaa her altid blevet efterfulgt, saaledes at Attestationen idetmindste i en

lang Aarrække, er meddelt af Skattekontoret under Kjøbenhavns Magistrat.***)

(Univ. Arkiv.)

Dec. 21. Kons. Skr. til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, i An-

1878.

^

'

ledning af en Forespørgsel fra samme, hvori svares, at det ved de i de senere

Aar stiftede Legater stadig er blevet paalagt de udnævnte Eforer i Efori-

protokoUen at indføre en Afskrift af den paagj ældende Fundats.

(Univ. Arkiv.)

Marts 28. Kons. Skr. til Eforus for Borchs Kollegium, hvorved det tillad'^s

Alumnus N. N. at tage en Student, som ej er hans Broder, til sig som Kon-

tubernal.

(Univ. Arkiv.)

Juli 8. KgL ResoL, hvorved bifaldes følgende Tillægsbestemmelser til Fun-

datsen for Elers' Kollegium af 29. Nov. 1G91 :

§ 1. Naar der blandt Ansøgerne om en stipendieløs Eneplads paa Elers'

*) Univ. Aarb. f. 187(3—77 S. 112—14.

*) Univ. Aarb. f. 1877—78 S. 361.

***) Herved er Sagen blevet staaende.

More magazines by this user
Similar magazines