Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

119 ^^

Kons. Skr. til Efoius for det Wiiistrup-Reseiiske Rejsestipendium om Marts 12.

Tilbagebetaling af en tidligere oppebaaren Lod. ••')

Under 16. Febr. 1881 tilskrev Eforus, Prof. Hermansen, Konsistorium, at Revisionen

havde gjort Fordring paa, at Reversen om Tilbagel^etaling, hvis Stipendiaten senere kommer i

verdslig Stilling, skulde gjøres gjældende mod en tidligere Stipendiat, mod hvem dette ikke syntes

at være sket. Elorus bemærkede, at den nævnte Fordring i de 2 første Fundatser ikke var opstillet;

der forlangtes kun, at Stipendiaten skulde udvise Flid o.s.v, samt studere ved de Universiteter,

hvor den lutherske Kirkes Konfession gjaldt, og efter sin FIjemkomst virke for den lutherske

Lære. Først ved den tredje Fundats af den yngre Resen var Fordringen om Till)agebetaling

ved Indtrædelse i verdslig Stilling tilføjet. Protokollen viste imidlertid ikke, at denne Forpligtelse

bestemt var overtaget af Stipendiaterne før fra 173(3—1746; men fra 1750 til IbOO

fandtes den indskærpet og overholdt, idet der bemærkedes , at den bortkomne F'undats , der i

Fortiden mulig kunde være overtraadt, nu var fundet og sat i Kraft. Kun enkelte Gange

var Forpligtelsen ikke tilføjet Protokollen ; saaledes 1780, 1790 og 1792; ogsaa i indeværende

Aarhundrede fandtes der Uddelinger, ved hvilke intet Revers omtaltes, 1801, 1812, 1816,

1828— 42, 1857; men siden nævntes stedse Revers. Man turde vel næppe paastaae, at intet

Revers var udstedt i de Aar, for hvilke det ikke nævntes i Regnskabsbogen; det var kun

ikke til at paavise. At Stipendiet var blevet tilbagebetalt, fandtes en Gang, hvor Rejsen ikke

kom i Stand, og en Gang, hvor Stipendiaten havde brugt Stipendiet til Studier i Fiolland,

i hvilket Land den lutherske Kirkes Konfession ikke gjaldt, og hvor altsaa Opholdet stred

mod Fundatsen; men til en Tilbagebetaling paa Grund af senere Overgang i verdslig Stand

fandtes intet Spor i Protokollen. Der fandtes heller ikke Nogen, til hvem en slig Fordring

kunde være blevet stillet, uden maaske den Mand, som Revisor havde fremdraget, Etatsraad,

Prof. Dr. Muller, der havde nydt dette Legat i Aarene l8o6, 1837 og 1838. Eforus bemærkede

yderligere, at Fordringen vel maatte anses forældet, og at Etatsraad Muller som Direktør

for det kgl. Møntkabinet maatte betragtes som den , der ikke var gaaet i verdslig Stilling,

ifølge den Indskrænkning, som Udtrykket »verdslig Stilling«, syntes at have faaet ved Uni-

versitets Direktionens Skrivelse af 30. Juli 1842, jfr. Selmers Aarb. S. 83. Flerefter tilskrev

Konsistorium Eforus

Den af Revisor fremsatte Eordring paa Stipendiets Tilbagebetaling fra

en Stipendiat, der har nydt det i Aarene 1836, 1837 og 1838 kan ikke gives

Medhold, allerede af den Grund, at Kravet herpaa er forældet.

Underv. Min. Skr. til Konsistorium , hvorved det , ved

(Univ. Arkiv.)

at tilstille April 4.

Samme de indkomne Ansøgninger om Understøttelse af det til Anskaffelse af

Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater for trængende

Studerende paa Kommunitetets Budget bevilgede Beløb, paalægges Konsi-

storium at give Fakulteterne Lejlighed til at udtale sig om Ansøgningerne og i

selv ytre sig om Understøttelsernes Fordeling mellem de forskjellige Fakulteter.

Ministeriet tilføjer, at Understøttelsesportionerne ikke bør sættes højere end ;

til 50 Kr., samt at Ingen maa nyde Understøttelse mere end højst 2 Gange.**) \

(Univ. Arkiv )

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvormed fremsendes en For- Juni 2.

j

\

tegnelse over de Understøttelser, der ere bevilgede trængende Studerende af !

Kommunitetets Udgiftspost 2 d. for indeværende Finansaar til Anskaifelse af

Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater, idet Ministeriet !

anmoder Konsistorium om at foranstalte den saaledes stedfundne Fordelina: (

bekjendtgjort paa hensigtsmæssig Maade, f. Ex. ved Opslag i Universitets- :

vestibulen. Det tilføjes, at de paagj ældende Understøttelser ere anviste til i

Udbetaling paa Universitetskvæsluren i samlede Beløb mod Kvitteringer af :

Dekanerne for de vedkommende Fakulteter, idet Ministeriet har anset det for j

rigtigst, at Anskaffelsen og Uddelingen af Bøgerne foregaaer gjennem Dekanerne.

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1151—52.

+ ^) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1166.

j

j

!

j

More magazines by this user
Similar magazines