Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

121 1881.

Dags Mellemrum. e) Bøgerne leveres tilbage i samme Stand, hvori Laan- Okt. 14.

tageren har modtaget dem. Beskadigelse af en Bog erstattes efter Vice- ]

inspektors og 2 tilkaldte Alumners Skjøn. f) Bliver en udlaant Bog borte,

er Laantageren forpligtet til at erstatte Læseindretningen det deraf flydende >

Tab. g) De i disse Bestemmelser omtalte Mulkter, saavelsom den under \

litr. e. og f. omtalte Erstatning kan sikres Læseindretningen ved Tilbage- ;

holdelseaf Vedkommendes Stipendium, jfr. Viceinspektors Instrux. h) Udlaans-

tiden er indtil videre Søndag Kl. 12— 1 og Tirsdag og Fredag Kl. 10— 11

Form. i

(Stipendiebestyrelsens Arkiv.)

j

Kons. Skr. til Eforus for Borchs Kollegium, hvorved der meddeles en Novbr. 3. i

Alumnus Tilladelse til i videnskabeligt Øjemed at være fraværende fra Kol- ;

legiet i 2 Maaneder*). i

(Univ. Arkiv.) J

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved fastsættes følgende Juni 28.

1882. I

Regler for E-egnskab saflæggelsen for de af Kommunitetets Udgiftskonto 2 d. "

til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater

for trængende Studerende bevilgede Understøttelser **)

1) at der for hvert Fakultet indrettes en af Universitetets Rektor autori- .

seret Protokol, som udviser dels de for de enkelte Bøger eller Apparater

udbetalte Pengebeløb, dels Fordelingen af de saaledes erhvervede Bøger eller |

Apparater mellem de Studerende, hvilke Protokollers nærmere Indretning det

iøvrigt overlades Konsistorium at bestemme; 2) at disse Protokoller efter ;

Rektoratets Udløb blive at tilstille 1ste Revisionsdepartement til Revision, •

medens samtidig hermed fuldstændige, af Dekanerne bekræftede Udskrifter i

af Protokollerne tilstilles Kvæsturen til Optagelse i Kommunitetets Hoved-

regnskab, samt 3) at Udgiften til Anskaffelsen af de anførte Protokoller i

afholdes af Kommunitetets Udgiftspost 10 „extraordinære Udgifter". I

(Univ. Arkiv.) j

1883. i

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved meddeles, at Kvæstor Febr. 22. ^

er anmodet om at udbetale cand. theol. Llitken, der forbereder sig til at

afgaae som Missionær til Grønland i forestaaende Foraar, fra 1. Oktbr. 1882

og til Finansaarets Udgang en af de til grønlandske Alumner normerede

Kommunitetsstipendier a 208 Kr. aarlig, foruden 20 Kr. maanedlig for Afsavn

af BoHg paa Regensen, hvorhos tilføjes, at der paa Forslaget til Finansloven

for 1884— 85 vil blive optaget 4 Kommunitetsstipendier å 384 Kr. til grøn-

landske Alumner i Stedet for, som hidtil, 2 å 384 Kr. og 2 å 208 Kr. ***)

(Univ. Arkiv),

*) Univ. Aarb. f. 1881—82 S. 185. I

**) Univ. Aarb. f. 1881—h2 S. 316—17.

***) Da dette ikke under Finanslovens Behandling er blevet udstemt eller forandret, er

j

dermed Hjemmelen til den fremtidige Disposition paa denne Maade givet. Univ. Aarb. '

f. 1882—88 S. 121-26. I

Universiteteta Legater. ig i

i

j

|

'

I

More magazines by this user
Similar magazines