Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1883. 122

Marts 8. Kons. Skr. til Eforus for Valkendorfs Kollegium, hvorved bevilges,

at der af Legaternes Overskudsfond ydes Kollegiet et aarligt Tilskud af 150

Kr. til Hjælp til Udgifterne ved dets Læsestue*).

(^Univ. Arkiv.)

April 11. Kons. Cirk. hvorved meddeles, at Ansøgninger om ledige Legater

fremtidig ville være at affatte paa Skemata, der erholdes udleverede hos

Universitetets Portner mod en Betaling af 5 0. pr. 8tk., og at der intet

Hensyn vil blive taget til Ansøgninger, der ere affattede paa anden Maade.

I Opslag om ledige Lodder maa Opmærksomheden særlig henledes her-

paa**).

(Univ. Arkiv.)

Juli 5. Kons. Skr. til samtlige Fakulteter — foranlediget ved en Revisions-

antegnelse til Kommunitetets Hovedregnskab for 1881 — 82 — hvorved disse

anmodes om nøje at iagttage, at enhver Forandring, som maatte anses nød-

vendig i den af Ministeriet fastsatte Fordeling mellem de enkelte Fakulteter

af den ved Finansloven paa Kommunitetets Budget bevilgede Sum til Anskaf-

felse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater, gjennem

Konsistorium maa søges approberet af Ministeriet*'^*).

(Univ. Arkiv )

Sept. 12. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at Andragender

om Forandring i den af Ministeriet fastsatte Fordeling mellem de enkelte

Fakulteter af den ved Finansloven paa Kommunitetets Budget bevilgede Sum

til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater

afgjøres af Konsistorium, efter Forhandling med de paagjældende Fakulteterf ).

(Univ. Arkiv.)

Okt. 20. Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved Ministeriet udtaler, at

det ikke finder Noget at erindre mod, at følgende, af Konsistorium og Sti-

pendiebestyrelsen vedtagne Tillæg til „Forholdsregler for Regensens Alumner" ff

approberes, nemlig: „Ligeledes kunne Regensalumnerne med Provstens Til-

ladelse holde Sammenkomster paa Læsestuen til Foredrag og Diskussion af

videnskabelige og almeninteressante Æmner. Adgangen til slige Møder staaer

ogsaa aaben for Kommunitetsalumner og forhenværende Regensalumner, der

have forladt Regensen i Løbet af de sidste 3 Aar. Ønskes det, at Andre

skulle være tilstede, det være sig som Tilhørere eller Foredragsholdere, maa

Stipendiebestyrelsens Samtykke dertil indhentes" fft)«

*) Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 120.

**) Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 120.

***) Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 128.

t) Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 128.

tf) Jfr. Forholdsregler af 8. Sept. 1880.

ttt) Univ. Aarb. f. 1883—84 S. 68-72

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines