Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

123 1883.

Kons. Skr. til Eforus for Elers' Kollegium, hvorved bifaldes, at fra Nov. 23. i

1. Decbr. d. A. Alumnernes Stipendium inddrages med Undtagelse af det den ;

ældste juridiske Alumnus tillagte Uldallske Legat, at fra s. D. de stipendie- i

løse Kontubernalpladser stilles under lige Vilkaar med Alumnuspladserne,

dog at det Uldallske Legat som hidtil tilfalder en Alumnus, hvorimod Inde- '

haverne af de stipendieløse Enepladser maanedlig erlægge 5 Kr. til Kollegiets j

Kasse, at Kollegiets Portner lønnes af Kollegiets Kasse med 450 Kr. halv- j

aarlig, foruden 10 Kr. halvaarlig til Redskab, hvilke Beløb udbetales ham ved \

hvert Halvaars Slutning af Eforus, at Kollegiets Karl lønnes af Kollegiets \

Kasse med 31 Kr. maanedlig, hvilket Beløb ved hver Maaneds Slutning ud- i

betales ham af Kollegiets Inspektor, at der til Kollegiets Læsestue ligeledes

af Kollegiets Kasse ved Begyndelsen af hvert Ejerdingaar udbetales af Eforus

60 Kr., at der aflægges særligt Kegnskab for Decbr. Maaned d. A. og at de !

følgende Regnskaber som sædvanlig slutte sig til Kalenderaaret, samt at der \

af Legaternes Overskudsfond aarlig ydes Kollegiets Kasse et Tilskud af ]

180 Kr.*) I

^ ^

(Univ. Arkiv.) i

1884.. j

Underv. Min. Skr. til Konsistorium om, at Ministeriet, efter Indstil- Marts 10.

ling fra Bestyrelsen for den polytekniske Læreanstalt, har bifaldet, at de '

Stipendieportioner (nu 10 å 300 Kr.), der aarlig bevilges af Kommunitetets

Midler, til Understøttelse for polytekniske Examinander, der ikke ere Studenter, ;

fremtidig, efter forudgaaende Bekjendtgjørelse derom, bortgives af Bestyrelsen '

lige i Begyndelsen af Finansaaret og udbetales med 25 Kr. maanedlig i Løbet |

af Finansaaret**). j

(Univ. Arkiv.)

j

Underv. Min. Skr. til Konsistorium, hvorved bifaldes, at det ved Okt. 31. i

fremtidige Opslag om Kommunitetets Bogunderstøttelser bestemmes, at de ]

bevilgede Understøttelser bortfalde ved Forandring af Studium, samt at

Bøgerne, forsaavidt de ere anskaffede, i samme Tilfælde blive at tilbagelevere***).

(Univ. Arkiv.) 1

Kons. Skr. til Eforus for Elers' Kollegium, hvorved det tillades Alum- Dec 18. :

nus paa Kollegiet, stud. med. & chir. N. N., i Dec. s. A. og Jan. 1885 at >

bo paa Kjøbenhavns Amts Sygehus som Kandidat f).

Kons. Skr., hvorved — i

(Univ. Arkiv.) i

Anledning af et af 10 Boghandlere ind- Marts 7.

1885. \

givet Andragende om, at det maatte blive overdraget dem i Fællesskab at i

levere de Bøger, der anskaffes til Studerende af det paa Kommunitetets

Budget bevilgede Beløb — meddeles disse, at Konsistorium af flere Grunde ;

*) Univ. Aarb. f. 1883-84 S. 68.

**) Univ. Aarb. f. 1883—84 S. 221—22.

***) Univ. Aarb. f. 1884—85 S. 116. :

t) Univ. Aarb. f. 1884-85 S. 117. |

16* I

'

j

\

j

|

More magazines by this user
Similar magazines