Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

127 1887.

skalielige Arbejder har gjort sig værdig dertil, inen ikke oftere end to Gange. Maj 18.

Stipendieportionerne oppebæres med Halvdelen hver 1. Oktober og 1. Marts. ^

§ 4. E-eferendarius consistorii har de en Efor paahvilende Pligter i Henseende

til disse Stipendieportioner.

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Borchs Kollegium, hvorved bifaldes, atFebr. 15. i

cand. mag. Sodemann, der ifølge Konsistoriums Udnævnelse af 8. Okt. 1884 :

havde Plads paa Kollegiet, men af Eforus havde faaet Tilladelse til midler-

tidig at opgive Pladsen for at fungere som Lærer ved Randers lærde Skole, !

uden ny Udnævnelse indtræder i sin tidligere Plads for den resterende Tid \

fra 1. Sept.. 1887.

(Eforiprot.)

Ooncl. COns. om Hævning af Legatbeløb. Marts 21.

Naar en Studerende , hvem

et Legat er tildelt af Universitetet , for-

sømmer at foretage de for at hæve eller komme til Nydelse af forfaldne

Legatbeløb fornødne Skridt til det Tidspunkt eller inden Udløbet af det

Tidsrum, der ved Opslag, særlig Meddelelse eller paa anden behørig Maade <

er fastsat herfor, bortfalder hans Ret til Legatbeløbet, medmindre For- \

sømmelsen er undskyldelig. Sker der inden 6 Uger efter det for Legatet \

g j ældende Regnskabsaars Udløb Henvendelse til Eforus angaaende Udbetaling |

af et i Regnskabsaaret uhæ-vet Beløb, og finder Eforus, at Forsømmelsen kan '

undskyldes , er han berettiget til at lade Beløbet komme den Studerende til- i

gode. Sker der ikke nogen Henvendelse til Eforus inden det nævnte Tids-

punkt, eller finder Eforus Betænkelighed ved et godkjende den paaberaabte .;

Undskyldning , indstilles Spørgsmaalet om Legatbeløbets definitive Fortabelse 1

til Konsistoriums Afgjørelse (ved Kommunitetet: Stipendiebestyrelsen). Retten \

til at erholde forfaldne, men uhævede Legatbeløb bortfalder ubetinget, naar

Henvendelse om Udbetaling ikke finder Sted, førend den Paagjældendes For- :

hold til Universitetet er ophørt.

(Univ. Arkiv.)

^

1889.

Underv. Min. Skr. til Kvæstor , hvorved bifaldes , at der i Kommu- April 9.

nitetets Regnskab for afvigte Finansaar fra Udgiftspost 10, extraordinære

Udgifter, overføres et Beløb af 200 Kr. til Kontoen for rentefrie Udlaan til 1

Studerende, til Dækning af et i Oktober 1882 daværende stud. juris, nu-

værende cand. juris H. C. Pedersen ydet rentefrit Laan, der nu har vist sig

uerholdeligt.

(Kvæsturens Arkiv.)

Underv. Min. Skr. til Kvæstor , hvorved meddeles Kommunitetets April 13.

Budget for 1889— 90, idet bl. a. bemærkes, at Udgiftspost 1 er forhøjet med |

et Beløb af 9600 Kr., der kan uddeles i 25 nye Portioner af Kommunitetets- \

stipendiet, hvilke dog falde bort ved indtrædende Vakance. Den tidligere

Bestemmelse om, at 30 midlertidig oprettede Stipendiepladser skulde sukces-

sive inddrages ved Vakance, første Gang den 1. September 1889, bliver fore-

løbig ikke at bringe til Anvendelse.

(Kvæsturens Arkiv.)

I

j

\

:

"

j

\

'

More magazines by this user
Similar magazines