Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

130

Peter Petersen Alsingers Stipendium.

Ved Testament af 10. Juli 1854 l'astsatte Pastor emeritus Chri-

stian Frederik Ludvig Petersen af Roskilde, at der efter hans

Død skulde indsættes en Kapital af 1500 Hdl. i Roskilde Kjøbstads

Overformynderi til Rentenydelse for en i Testamentet navngiven Per-

son. Naar denne er afgaaet ved Døden, bliver Kapitalen, der nu inde-

staaer i det almindelige Overformynderi, at udbetale til Kjøbenhavns

Universitet, „som Fond for et halvaarligt Stipendium paa 30 Rdl. til

en retskaffen, opvakt og fattig Student, helst af Bondestand og om

muligt af min salig afde Faders, Peter Petersens Slægt, om hvem

det er godtgjort, at han driver sine Studier non invita Minerva^.

Stipendiet skal efter Testators Fader, Slotsgartner Peter Petersen til

Frederiksberg, bære Navn af „Peter Petersen Alsingers Stipendium"*.

Dennes Slægtninge have under lige Vilkaar Fortrin.

Stipendiet er endnu ikke traadt i Virksomhed.

Bihifi. Testamentj oprettet d. 16. Juli 1854 af Pastor emeritus Christian

Frederik Ludvig Petersen af Roskilde.

Naar jeg ved Døden afgaaer, da skal Ida Sophie Kjær, en Datter af

afde Skolelærer i Marslev i Pyen, Kjær, og efterlevende Enke, som Vederlag

for den Omsorg og Iver, hun i de Aar, hun har tilbragt i mit Huus, har

udviist for min Person og istedetfor Løn nyde Renten 4 procent af 1,500

Rdlr., Eet Tusinde, Fem Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, fra den 11. Juni eller

11. December Termiin, som gaaer nærmest foran min Dødsdag, og skal hun

nyde denne Rente, saalænge hun lever. I denne Anledning bliver en 4 procents

rentebærende Kongelig Obligation, stor 1,500 Rdlr. (Tusinde og Femhundrede

Rigsdaler), som jeg haaber da skal tindes i mit Bo, og i andet

Fald flere, der tilsammen udgjøre Eet Tusinde, Fem Hundrede Rigsdaler at

indsætte under Roskilde Kjøbstads Overformynderi, hvorfra Renten af dette

Legat bliver hende mod Qvittering udbetalt. Skulde Ida Sophie Kjær imod

Forventning ved Døden afgaae før mig, indtræder den nedenfor angivne Anvendelse

af denne Capital strax efter min Død; men overlever hun mig,

hvilket efter Naturens Orden er det antageligste, beholder hun, som meldt,

dette Rentenydelseslegat, saalænge hun lever, givt eller ugivt.

Naar Ida Sophie Kjær engang døer, tidligere eller sildigere, bliver efter

min Død de før omtalte 1,500 Rdlr. i Kongelige Obligationer, hvad enten af

Roskilde Kjøbstads Overformynderi eUer af mit Bo strax med behørig Paategning

at udlevere til Universitetet i Kjøbenhavn som Fond for et halvaarligt

Stipendium paa 30 Rdlr. til en retskaffen, opvakt og fattig Student, helst af

Bondestand og om muligt af min sahg afde Faders, Peter Petersens Slægt,

om hvem det er godtgjort, at han driver sine Studier non invita Minerva.

Stipendiet skal efter min ærværdige salig Fader, Slotsgartner Peter Petersen

til Frederiksberg, bære Navn af „Peter Petersen Alsingers Stipendium".

Og saa ofte og saalænge nogen af hans Slægt skulde som oven berørt befinde

sig ved Universitetet, da bør der, under forresten lige Omstændigheder tages

Hensyn hertil, og saadan meddeles Fortrinsret. Og saaledes skal denne

Capital med Anvendelse sættes imder Bestyrelse af samtlige Universitetets

Consistoriales, og derunder for bestandig forblive.

(Afskrift i Kvæslureiis Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines