Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

131

Stipendium Anonymi.

(J. B. Blnlimes og J. F. Reuss' Legat.)

Hofmans Fund. I S. 207, Jansons Beskriv. S. 25, Badens Univ. Journal 1793 S. 19, Nycrups

Eftcrr. S. 26, Engelstofts Annaler f. 1809 II S. 70—71 og f. 1812 S. 22—23,

Scheels Kollegier og Stipendier S. 35.

Ved Fundats af 11. April 1745 stiftede første Hofprædikant og

General-Kirkeinspektor Johannes Bartholomæus Bluhme samt

Professor og Dr. theol. Jeremias Friderich Reuss et Legat paa

300 Rdl. , som

de Tid efter anden havde samlet af de af Kong Chri-

stian VI. for fattige Studenter bestemte og Fundatorernes Administration

betroede Penge. Legatet, der i Jansons Beskrivelse S. 25 er anført

under Stifternes Navne, er senere almindelig benævnet Stipendium

Anonymi, Den aarlige Rente 21 Kr. 12 Øre deles i 2 lige Dele mellem

2 theologiske Studenter, som ere Regensalumner. Legatet, der nydes

i 3 Aar, antages efter Fundatsen at skulle bortgives af Universitetets

Rektor i Forbindelse med det theologiske Fakultet. Det bortgives

imidlertid nu af Eforus.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 545 Kr. 02 0.

Fundats. Bilag.

I dend Høye og Hellige Treenige Guds Navn og til hans Ære, have vi

undertegnede : Jeg Johannes Bartholomæus Bluhme Deris Kongelige May*^ Forste

Hof Prædikant og Crcneral 'Kirke-Ins2)ector, og Jeg Jeremias Friderich Beiiss

S. S. Theolog. Boctor et Professor piibl. Ord. samt Kongelig May*^ Tydske

Hof-Prædikant, henlagt og legeret, som vi og hermed henlegge og legere til

ævig Tiid, en Capital stoer 300 Rd^' courant, hvilke Trende Hundrede Rixdahler

vi Tiid efter anden have samlet og ophævet af de af Deris May*^ vores

Allernaadigste Konge, Kong Christian dend Siette, til fattige Studentere udgivne,

og vores administration Allernaadigst anbetroede Penge; og hermed

overgive til Deris Magnificence Bector Universitatis og de Velædle, Hojærværdige

og Hoyædle Professores in facultate Theologica, dennem, som nu ved det

Kongelige Universitæt i Kiøhenhavn ere og herefter komme, med ydmyg og

indstændig Begiering at De samme Trende Hundrede Rixdahler eourant for

Guds og Deris Embedis Skyld ville antage og besørge paa Rente udsatte

ligesom andre til samme Brug beskikkede Penge, og de deraf aarlig til

11*^ Junij og 11*^^ Becemher indkommende Renter til samme Tiid til de Tvende

Alamnos Collegii Begii uddeele, som beboer de tvende Kamre i dend saa

kaldede 6** Inspections 2*^"' Etage paa venstre Haand, naar man kommer op

ad Trappen: Hvilke Tvende Alumni altid skal være af de fattigste. Gudfrygtigste

og skikkeligste Theologiæ Stadiosis, og beholde samme Beneficium

som deeles liige imellem dem, saafremt de sig skikkeligen forholde, i

3^^*-' Aar.

Og da dette Benefcium ikkun er ringe, saa ville vi ikke forpligte dem som

nyde det til at levere noget vist Specimen; men alleene dertil, at de anvende

det til det de desuden ere pligtige; nemlig til deris ydermere Forfremmelse

saa vel i en sand, alvorlig og uskrømtet Christendoms Øvelse ; som og i saadane

Videnskaber, der kand forhielpe dem til at naae det foresatte Maal,

som er Guds Ære, og de Siæles Frelse og Førelse til dend Herre Jesum,

som dem i Fremtiiden maatte blive anbetroede.

Kiøljcnhavn d, 11*'" Aprilis 1745.

Paa egne og B. Bensses Vegne

Johannes Bartholomæus Bluhme

(L. S.)

(Originalen i Universitetes Arkiv Nr. 236.)

17*

More magazines by this user
Similar magazines