Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Indledning.

U nder „det akademiske Legat- og Stipendievæsen" maa nærmest

henføres alle de Legater, der ere henlagte under Universitetets umid-

delbare Styrelse. I Regelen uddeles disse Legater ogsaa af Universi-

tetet; men der forekommer dog i den Henseende ikke faa afvigende

Ordninger. Sædvanlig har det akademiske Legat- og Stipendie væsen

i den anførte Betydning det Øjemed at tjene til Understøttelse for

Studerende. Men der gives foruden saadanne Studielegater en Del,

hvis Formaal er at yde Bidrag til Universitetets videnskabelige In-

stituter, og atter andre, der kun fjærnere eller slet ikke vedkomme

Universitetets Formaal. En samlet Fremstilling af det akademiske

Legat- og Stipendievæsen maa medtage alle under Universitetets

Styrelse staaende Legater uden Hensyn til de berørte Forskjelligheder

i Henseende til Uddelingsretten og Formaalet.

Udenfor Universitetets Styrelse gives der et stort Antal Under-

støttelser, som tjene til Fremme af Universitetets Øjemed, særlig de

akademiske Studier, og som det derfor har Interesse for Universitetet

at være kjendt med.

Fuldstændig have disse Legater kunnet medtages i nærværende

Fremstilling, forsaavidt de ere satte i en eller anden særlig For-

bindelse med Universitetet. Men ogsaa med Hensyn til de Legater

af denne Art, med hvilke dette ikke er Tilfældet, har det været Be-

stræbelsen i det Følgende at give en Oversigt, hvis Fuldstændighed

det dog ikke har været muligt at sikre.

I Overensstemmelse med det Antydede deles den følgende Frem-

stilling i tre Afdelinger, af hvilke den første omhandler de egentlige

Universitetslegater (o; de under Universitetets Styrelse henlagte Le-

gater), den anden og den tredje de Legater, der fremme Universitetets

Øjemed uden at være henlagte under Universitetets Styrelse.

Universitetets Legater. 1

More magazines by this user
Similar magazines