Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

136

være deres Villie, og haver de det begge i vores Paasyn underskrevet, men

er ikke af" Fnien forseglet, efterdi hun forklarer, at hendes Signet blev borte

i Branden. Dette vi f^ffter begge deres begiering med vores hænders Under-

skrifft og Signeter \)(ikræii'te,r. JJal. Kiøbenhavn tit supra.

Fj Lohmann lians Berlcr fL. S.)

Dette ovenstnaend(^ at vwre en rigtig CTionj)}irt af Asscssar Arnås Magnussens

og hånds Fines TestanK nta, effter (Jrif/tna/cft, testerer

Th. Bartholin IF. Gramnt.

Tremlagt udi Sterfboen, og originalen foreviist og paategned og tilbagelevered

til Hr. Jastits-K. liartholin, Khfn. d. 7. Jarmar 1730.

Nr. 2. Fundation af 18. Januar 1760.

Test.

a Thestrup

Univers. Secretarias.

(Eforiprotokollen, Pag 237—38.)

Vii FridericJi den Femte, af (ruds Naade Konge til Danmark og Norge,

De Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,

Greve udi Oldenborg og Delmenhorst: Gjøre Alle Vitterligt, At, som Os

allerunderdanigst er bleven foredraget, hvorleedes afgangne Arnås Magnussen,

fordum Assessor i (Jonsistorio, og Professor Fnhlicus Ordmarius Historiarum et

Antiquitatum ved Vort Kongelige Universitæt , i Vores Kongelige Besidentz

Stad Kiøbenhaun, tilliigemed sin Hustrue, Mette Magnussen, i Kraft af det

Dennem Allernaadigst forundte Facultas Testandi, have ved det af Dennem

d: G*'' Januarii 1730 oprettede Testamente, iblant andet andet anordnet, at Deres

fælles Midler, effter den lænstlevendes Død, suhtracto suhtrahendo skulle anvendes

til een eller Toe Studentere fra lisland, hvis indrettelse aldeles overlodes

til daværende Justitz Raad og Professor FhilosopJiiæ ved bemelte Vores

Universita't Thomas Bartholin, samt Assessor og Professor Græccc Lingvæ

sammesteds Hans Gram, som de, der best vidste, hvorleedes afgangne Aruas

Magnussen helst ønskede, at dermed til Fædrenelandets og Puhliei Nøtte maatte

blive forholdet, hvorfor og den P\indatz, som de Tvende gode Mænd over dette

Legato indrettede, skulle være af samme Kraft, som om den af bemelte afgangne

Arnås 3I(fgnussen og Hustrue var underskrevet; Men som det, effter

begge Testatoruni dødelig Afgang, var befundet, at den Matrieul eller Jorde-

bog, hvilken Vores Hr: Får-Fader af Salig og Højlovlig Ihukommelse, allernaadigst

hafde befalet bemelte Arnås Magnussen tilliigemed afgangne Laugmand

Poul Jonssen Widalin, over heele lisland at forfatte , ikke endnu var bragt i

i den stand, at den af Vores Rente Cammer kunde imodtages, og den behørige

Afregning, i henseende til de afgangne Arnås Magnussen, under samme Forretning,

allernaadigst bevilligede Di/et-Penge, tilliige bringes i Rigtighed. Saa

skal dette fornemmelig have været aarsag til , at forbemelte afgangne Etats-

Raader Thomas Bartholin og Hans Gram, ikke i deres levende Live have

kundet bringe den Dennem ved forberørte Testamente anfortroede Fundatzes

Indrettelse til Fuldkommenhed ; Men at De alleene, hver for sig, have effter-

ladt et egenhændigt Udkast til samme, hvilke begge dog ey alleene i de fleeste

og vigtigste Poster ere overeensstemmende, men endog tydeligen forklare, hvorleedes

de, effter da værende Omstændigheder, have formeent, at der med

dette Legato kunde forholdes, naar det først var afgiort, hvor stor (kipital de

dertil L^egerede Midler egentlig sig maatte beløbe. — Og, som Vi da tilliige

have ladet Os Allerunderdanigst forestille , saa vel at den , Jordebogen over

lisland, betreffende Post, er giennem Vores Rente Cammer aldeeles bragt i

Rigtighed, saa at Vi ingen viidere Fordi'ing desangaaende til afgangne Arnås

Magnussens Sterfboe have, som og, at baade Midlerne ved Guds forsyn, og

de saavel forhen , som nuværende Curatoru))i troe og vindskibelige Huus-

holdning anseelig skal være formeerede , saavelsom ogsaa med det arbeide,

hvortil samme skal anvendes, tilliige være givet god fremgang : Thi have Vi,

til ydermeer at forfremme forbemelte Testatorum saa Priiselige Øyemærke, af

More magazines by this user
Similar magazines