Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

140

21. De bøger, som saaledes af Logato optrygges, skulle allo tiykkes

paa godt hvid Papiir, samt med nye, reene og Ziiiiige Tyj)ls. Ethvert Kiemjdar

maa hæiftes, førc^nd det sælges, paa det at PiihUcam k;ind viide sig

sikker for dcfecfcr. Friisen ansættes saa taalelig, som skee kand, da det er

nok, naar Lcf/afnm omtrent bliver skadesløs. Alt hvad der ellers paa saadanne

oplag vindes, det legges til den Cajiltal^ som til Omkostningerne paa

Trykningen er bestemmet ; Saasnart en Bog af Ler/ati Oplag fra Trykken er

bleven færdig, skal Kj)h()ri være bemyndigede og forj)ligtede, dog med Con-

sistorii Samtykke, til at handle med visse Boghandlere, eller andre dertil

beqvemme Persohner, til hvilke Epliori kunde aflevere Exemplarerne for

samme paa LegaU Regning at udsæJge, imod at nyde visse pro Cento i

provision af hvad de sælge, hvorover de hvert quartal skulle indgive en Kjrfrarf,

og hver 1 1 Jiinii, og 1 1 Dccenibria levere til Eplioros, hvad Penge de bortsolgte

Excmplarer beløbe sig til, at samme da strax ved første leilighed paa

Rente kunde vorde udsatte.

Saa skal der og stikkes en vis Vujnctte til de Bøgger, som fra Lcf/ato

udkomme, hvilken skal trykkes paa den anden Side af Tifulbladefj og Epho-

roriim egenhændige Navne derunder tegnes, hvorfore og Tltuhrket altid skal

være Skriv-Papier.

22. Skulde det især i Begyndelsen holdes fordent, noget Oplag enten

per vlam SuhscripUonis^ eller ved accord med en Boghandler at bestride, kand

der, for saa vidt, ikke være noget derimod at erindre; Dog hvad det sidste

Tilfælde angaaer, da, som ingen Boghandler er at fortænke, at hånd fornemmelig

seer paa sin egen fordeel, hvori hans leve brød bestaaer, saa maae

derimod intet sluttes derom med nogen, med mindre hånd forpligter sig til

at giøre oplaget paa samme maade, som om Stiftelsen det Selv hafde besørget,

paa det at Stifteren ikke skal berøves den udvortes anseelse, hvilken

saavel Legati Værdighed, som Materiernes Vigtighed med Rette udkræver.

Fornemmelig maae intet trykkes uden Riget eller andensteds, end der, hvor

Stipendiarii kunde være tilstede, og selv besørge Correcfiiren.

23. Af alt hvad der oplegges, gives Stiftsbefalingsmanden, Amtmanden

og begge Biskopperne over lisland, samt de 2de Eplwris og Stipendiariis,

hver sit Exempilar for intet. Saa kand der og paa liige maade x)ropter aff'initaicm

sendes Exemplarer til visse Univcrsitæter og lærde Corpora i Sverri//,

Tydskland og Engelland, naar de findes disponerede til at giøre Giengield i

liige Tilfælde, saavidt deres Historier og Antiqiiitætcr angaaer, paa det at et

saadant Commcrcium kand tiene til saa megen meere oplysning paa alle

Sider.

24. De nuværende Eplwris bliver det forbeholden at nævne og

beskikke dem, som De ville have til Successores i deres sted effter deres

afgang, og dette deres Vall Skriftlig at effterlade under deres Haand udi en

forseiglet Couvcrt, som indlegges i Bectoris Kiste i Consistorio, og ikke maae

aabnes, uden af dem Selv, saalænge de forblive in Ephoria; Siden naar een

er afgangen, aabnes Seddelen, og da sees, hvem den Afgaaende haver Nævnt

til ham at succedere; Det samme overlades til enhver efterkommende Eplioro

at giøre, hvis de skulle finde det behageligt og tienligt.

25. EpJwri skidle annamme og igien udtælle de aarlige Renter, og i

almindelighed forestaae Legati gandske Administration, for hvilket de aflegge

Vedbørlig Regnskab til Consistoriiim hvert aar, paa den første Consistorii

Dag effter Michelsdag.

26. Ved samme tiider skulle de efftersee Legati Manuseripter^ Breve

og Locumenter (Men de trj^kte Bøger ikkun hvert tredie aar, og, naar det da

falder beleiligst) samt tillige imellem sig selv og med Consistorio overlegge,

hvad der først kand befordres til trykken, samt paa hvad maade sligt best

kand skee.

Og maae dermed endelig paasees, at der, om ikke hvert, saa dog i det

mindste hver andet aar, noget kommer fra Pressen, da enten store Verker i

visse Tomer kunde afdeeles, og aar effter andet udkomme, eller og, imedens

More magazines by this user
Similar magazines