Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

143

Nr. 6. Decision af 3. Marts 1880 til Regnskabet for det Amamagnæanske

Legat for 1879, i Følge hvilken Afregninger gives udtrykkelig

Paategning af Legatkommissionen om at være i det Hele og i Enkelthederne

befundne nøjagtige.

(Eforiprot.)

Nr. 7. Decision af 29. Juni 1882 til Regnskabet for det Arnamagnæanske

Legat for 1881, i Følge hvilken kvitterede Regninger for Avertissementer

for Fremtiden skulle medfølge Regnskabet.

(Eforiprot.)

Nr, 8. Kons. Skr. 11. Febr. 1881 til Kommissionen for den Arnamagnæanske

Stiftelse om Udi-edelsen af Godtgj øreisen til Famulus bibliothecæ*).

Ved Fundatsens §§6-8 er det bestemt, at Famulus bibliothecæ d: Underbibliothekaren

alene skal have Opsyn med Stiftelsens Bibliothek og være ansvarlig derfor. Underbibliothekaren

modtager herfor en aarlig Godtgjørelse af 40 Kr. Tidligere hævede han

dette Honorar hos Stiftelsens Efor; men i Henhold til Min. Skr. 16. og 29. Marts 1858,

jfr. Anm. til Finanslovforsi. f. 1859—60 S. 36, blev Summen fra Aaret 1859 indbetalt til

Universitetets Kasse paa Kontoen „Renter af nogle Legater'*, saa at Underbibliothekaren

modtog sin samlede Lønning under Et. Den nuværende Underbibliothekar Hannover var

ved sin Udnævnelse ikke blevet underrettet om, at det særlig tilkom ham at være Samlingeris

Bibliothekar, eftersom den daværende Underbibliothekar, Prof. Thorsen, der var Medlem af

Kommissionen, selv plejede at varetage alle herhen hørende Sager, hvilke Forretninger efter

dennes Afgang foreløbig overtoges af hans Eftermand S. Birket Smith. Da Sidstnævnte

efter sin Udnævnelse til Universitetsbibliothekar traadte tilbage fra denne Virksomhed, skulde

altsaa Underbibliothekar Hannover overtage Forretningerne. Kommissionen ansaa det imid-

lertid for mindre billigt at forlange af denne, at han skulde udføre Forretninger, om hvilke

han havde erklæret, at han meget nødig vilde paatage sig dem, dels paa Grund af det

Ansvar, der vilde paahvile ham, dels fordi han ikke ansaa sig for tilstrækkelig sagkyndig.

Den var ogsaa tilbøjelig

Bibliothekets Personale ;

til midlertidig at overdrage Tilsynet med Samlingen til en Anden af

men den mente dog, at det næppe vilde kunne forsvares, selv om

Stiftelsen raadede over større Midler, end den gjorde, at lønne en Bibliothekar for at udføre

det fornødne Arbejde og *en anden for Intet at gjøre. Kommissionen vilde derfor ikke gaae

ind paa en saadan Ordning , medmindre Stiftelsen fritoges for , som hidtil , at udrede 40 Kr.

aarlig til Underbibliothekarens Lønning, og denne Udgift overtoges af Universitetet. I sin

Svarskrivelse udtalte Konsistorium imidlertid,

at da der hertil vilde udkræves en Bevilling paa Finansloven, hvis Erhver-

velse formentlig vilde være forbundet med Vanskelighed, ser det sig ikke i

Stand til at anbefale en saadan Ordning til Ministeriet.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 9. Kgl. Resol. 8. Maj 1883, hvorved bifaldes, at den ved

Reskr. 24. Sept. 1772 anordnede bestandige Kommission for den Arnamagnæanske

Stiftelses Bestyrelse herefter, foruden af de ved Resol. 9. Juni 1850

Post 1, 2 og 3 fastsatte 5 Medlemmer, endvidere skal bestaae af Universitetsbibliothekaren,

saaledes at denne i Medfør af sin Embedsstilling har Sæde

i Kommissionen**).

(Univ. Arkiv.).

Nr. 10. Underv. Min. Skr. 9. Maj 1883, hvorved kgl. Resol. af

9. s. M, meddeles, hvorhos Ministeriet tilføjer, at det har bemyndiget Kommissionen

for den Arnamagnæanske Stiftelse til at antage Dr. phil P. E.

K. Kaalund som Bibliothekar ved den Arnamagnæanske Samling med et

aarligt Honorar af 2400 Kr., dog saaledes, at han ikke uden Ministeriets

Samtykke kan afskediges fra denne Stilling. Hvad angaaer Embedsforholdet

mellem Universitetsbibliothekaren og Bibliothekaren ved den Arnamagnæanske

Samling bifalder Ministeriet, at dette overensstemmende med Konsistoriums

*) Univ. Aarb. f. 1880-81 S. 1148—49.

•*) Univ. Aarb. f. 1882—83 S. 87—89.

More magazines by this user
Similar magazines