Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

144

Forslag ordnes saalcdes, at Bi])li()tliekaren ved den Arnamagnæauske Samling

skal i Alt, hvad der vedrører dels hans ydre Færden paa Universitetsbibliothekets

Omraade, dels hans Forhold til det bibliotheksøgende Publikum, som

ønsker at benytte Haandskrifter af denne Samling, være Bibliothekets almindelige

Orden og de Bestemmelser, Universitetsbibliothekai-en sa:;rlig maatte

fastsa^tte for ham, underkastet, ligesom han i Alt, hvad der angaaer det bibliotheksmæssige

Tilsyn med den Arnamagnæanske Samling, skal være Universitetsbibliothekarens

Overtilsyn og Myndighed undergivet*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. II. Kgl. Resol. 7. Dec. 188.3, hvorved bifaldes, at den ved Reskr.

24. Sept. 1772 anordnede bestandige Kommission for den Arnamagnænske Stiftelses

Bestyrelse, der i Henhold til kgl. Resol. 9. Juni 1850 og 8. Maj 1883

bestaaer af 6 Medlemmer, herefter kun kommer til at bestaae af 5 Medlemmer,

nemlig 2 Eforer, der vælges af Konsistorium, eller det akademiske Raad, der

maatte træde i Stedet for Konsistorium, blandt Universitetets Lærere, saaledes

at, saalænge Konsistorium beholder dets nuværende Form, idetmindste

den ene af dem bør være Consistorialis, og 2 andre Medlemmer, der, efter

Forslag af Konsistorium, beskikkes af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

, med frit Valg mellem Universitetets Lærere og Andre, der

maatte være villige til at overtage en saadan Kaldelse, samt endelig af

Universitetsbibliothekaren, saaledes at denne sidste i Medfør af sin Embedsstilling

har Sæde i Kommissionen**).

Aschlunds Legat.

Univ. Aarb. f. 1871—73 S. 118.

(Univ, Arkiv.)

Fru Dagmar Aschlund, født Ammundsen, har til Minde

om sin afde Mand, Adjunkt ved Haderslev lærde Skole John

Aschlund, oprettet et Legat paa 1,100 E-dl., hvis Renter 42 Kr. 62

0. aarlig i Følge Fund. 6. Nov. 1872, konf. d. 29. s. M. skulle tilfalde

en theologisk Student i hans første Universitetsaar. Slægtninge af

Stifterinden og hendes Mand have, under lige Vilkaar med andre

Studerende, Fortrinet. Bortgivelsen sker ved det theologiske Fakultet,

der ligeledes vælger Legatets Eforus blandt sine egne Medlemmer.

Legatkapitalen udgjorde d. 1. Jan. 1889 2200 Kr.

Bilag, Fundats af 6. Novbr. 1872, konf. 29. s. M., for Adjunkt John Aschlunds

Legat for en theologisk Studerende ved Kjøbenhavns Universitet.

Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt:

Fru Dagmar Aschlund, født Ammundsen, har til Minde om sin afde Mand,

Adjunkt ved Haderslev lærde Skole, John Aschlund, skjænket Universitetet en

Kapital af 1,100 Rdl. R. M. i kongelige fire Procent Rente bærende Obligationer,

nemlig litr. K Nr. 12175 paa 1,000 Rdl, udstedt d. 11. Marts 1865, og htr.

N Nr. 1481 paa 100 Rdl., udstedt d. 20. JuH 1860, begge med tilhørende

Rentekupons fra 11. Dec. 1872, hvis Renter, der forfalde til Udbetaling

hvert Aars 11. Juni og 11. Dec, skulle tilfalde en theologisk Student ved

Kjøbenhavns Universitet i hans første Universitetsaar. I Overensstemmelse

*) Univ. Aarb. f, 1882—83 S. 87—89.

**) Univ. Aarb. f. 1882—83 S., 89- 90.

More magazines by this user
Similar magazines