Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

145

med Giverindens Ønske og de af hende angivne nærmere Vilkaar har Konsistorium

forfattet følgende Fundats

1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende, selvstændig Formue,

men foriøvrigt paa samme Maade , som Kjøbenhavns Universitets øvrige

Legatmidler. Legatets Eforus vælges af det theologiske Fakultet, blandt dette

Fakultets Medlemmer.

2. Understøttelse af Legatet kan søges af theologiske Studerende ved

Kjøbenhavns Universitet i deres første Universitetsaar, naar de, foruden at

være trængende til Understøttelse, have vist sig værdige til samme ved god

Opførsel, Flid og Duelighed.

3. Renten af Legatkapitalen bortgives af det theologiske Fakultet til

den Studerende, som efter det foran anførte maa anses for mest kvalificeret til

dog have Slægtninge af Adjunkt John Aschlund og hans

Hustru Dagmar, født Ammundsen, som opfylde de under 2 angivne Betingelser,

at erholde samme ;

Fortrinet. Understøttelsen udbetales halvaarsvis, første Gang for H. Decbr. 1872.

4. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse og saalænge Giverinden

lever, med hendes Samtykke, kan Konsistorium vedtage Tillæg og Ændringer

i denne Fundats.

(Kvæsturens Arkiv.)

J. O. Bangs Legat.

Jansons Beskr. S. 2,5, Badens Univ. Journal f. 1793 S. 19, Nyerups Efterr. S. 26—27,

Engelstofts Annaler f. 1809 II S. 82 og f. 1.S12 S. 24, Scheels Koll. og Stip. S. 35.

Professor, Dr. theol. Johan Otto Bang fastsatte ved Testament

af 3. Okt. 1763, der er forsynet med kgl. Konfirmation af 21. Dec. 1764,

at der af hans efterladte Midler skulde oprettes et Stipendium for 2

theologiske Studenter, der „logere i E^egenzen". Ved Skiftets Slutning

udlagdes Legatet med 434 Rdl. foruden 3 Gjældsbeviser, lydende paa

ialt 35 E»dl. De aarlige Renter, der bortgives af det theologiske Fa-

kultet i 2 lige Dele, udgjøre 30 Kr. 54 0. Der er i Testamentet Intet

bestemt om, i hvor lang Tid Stipendiet kan nydes, men det bortgives

sædvanlig paa 3 Aar.

Legatkapitalen udgjorde d. 1. Jan. 1889 788 Kr. 16 0.

Nr. 1. Extrakt af afg. Docfor og Professor Theologiæ Johan Otto Bilag.

Bangs den 3die Odoher 1763 oprettede og med kongelig allernaadigst Confirmailon

forsynede Testamente saavidt det angaar det i hemelte Testamente

ommelte lidet Stipendium til 2de Studiosos Theologiæ. „Skulde der af mit

„lidet efterladenskab, efter at min Gield er betalt, og de meldte 200 rd. til

„min Søsterdatters Døttre ere tagne, blive noget tilovers, hvoraf et lidet Sfi-

„pendium kunde oprettes, saa saae jeg gierne, at deraf blev oprettet et Sti-

„pendium til 2de Studentere, som skulde logere i Regenzen i den fierde Gang,

„anden Dør paa høire Haand oven paa eller i anden Etage, hvor min ærlige

og trofaste gamle Ven, Hans Høiædle Høiærværdighed Hr. Hoff-Prædiker

Quist og jeg i nogle Aar haver været Contuhcrnakr og levet i største Eenighed

og Kierlighed som Brødre sammen. Ingen maa nyde dette Stipendium uden

Theologiæ Studiosi^ besynderligen de, som i Kraft af Troen til Jesum Christum

ere ret gudfrygtige, hvilke vel ere faa og rare, men der findes dog dem, som

jeg haaber at Bomijii Tlphori ere saa god at giøre sig Umage for at udsøge,

thi Studenterne pleier at see anderleedes ud, naar de søge et Stipendium, end

de giøre, naar de først have faaet. Hvad Ephoriam angaar, da haaber jeg og

Universitetets Legater. j Q

More magazines by this user
Similar magazines