Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

146

beder underdanigst, at det Høia*dle Høiærværdige thcolofiiHle Fucnltet paatager

den liden Cnriou. Tlrfrdctens Rigtighed bevidner

C. Jlonehoiv,

(Eforiprot.)

Nr. 2. Pro Mcuioria

Da Skiftet efter afgangno Jhrfor og Vrofesmr 'J'hcolofiia' Johan Ofto Bang

nu endelig efter lang Ophold, tildeels for min da værende Fuldmægtiges Urigtighed,

men fornemmelig formedelst de af Salig Docior Bang indgangne Can-

f ioner, er til ende bragt, og der efter at Boets Gield og etLcgahon af 200 rd.

til hans Søsters Datters 2de Døttre er udbetalt, endda bliver i Behold 434 rd.

samt hvad der for 3de smaa gields beviiser lydende i alt paa 35 rd. og udgivne

af JI. Wang, Christian Carl Stolpenberg og Jacob Jfandt, der hidindtil

ey har været at oj^spørge, maatte indkomme; hvilken beholdning i følge Sal.

JDorfor Bangs Testamente, der allernaadigst af hans Kongel. Mfrjtf. er Co)iflr-

meret den 21. Bec. 1764. hvoraf herved følger en Extract, skal anvendes til

et Stipendinm for 2de Stttclentere, saa har jeg ikke skuldet undlade dette herved

tienstligst at tilmelde, men endog at udbeede, at bemelte Saninia = 434 rd.

maatte vorde imodtagne og efter Testators Villie anvendt. KiøbenJtavn den

17de Mart. 1776. Christian Horrebow.

Nr. 3. Bro 3Icmoria,

(Eforiprot.)

Paa deres Højærværdigheders P. M. af 21de hujus til min Svigerinde

Frue jK^fli'sRaadinde Ilorrehoiv , hvorved begiæres en verificeret Udskrift af

Sal. Doctor og Professor Bangs Testamente saavidt et derudi af ham oprettet

Jjegatum angaaer, skulde jeg paa hendes Vegne og efter hendes begiæring

herved have den Ære til Giensvar at melde: At hun i Anledning af dette

P. M. har efterseet de til bemelte Sal Doctor Bangs Skifte henhørende

Papiirer, og deriblant fundet medfølgende Pro Memoriam af Sal. EtatsR2i2ii{

Horrebow som Skifteforvalter i Sal. Boctor Bangs Stervboe, den 17. Mart.

1776 underskreven, og det derudi paaberaabte 7^.r/rr/c^ 2ii Testamentet^ ligeledes

af ham Selv verificeret. — Uden Tvivl har han først haft i Sinde at tilstille

det Theologiske Facilitet disse 2de Bocumenter tilligemed Legati Capital 434

Rdlr. men har siden betænkt sig og leveret Pengene til Qnæstor, Hans Excellence

Hr. Geheime Raad de Stamj^e, som derfor har quiteret paa Skiftebrevet

over Sal. Boctor Bangs Sterfboe. — Dette Promem. viidner da, at Lcgato ikke

er tilfalden viidere end de meldte 434 rd., undtagen hvad som maatte indkomme

for 3de smaa Gieldsbeviiser i alt paa 35 rd. og udgi\Tie af H. Wang,

Chr. Carl Stolpenberg og Jacob Hundt. — Af disse Gields beviiser er vel neppe

noget at vente til Indkomst for Legato, men imidlertid sendes de dog hermed,

at de kan forblive ved det Theologislx Facultet som skal forestaae dette Legatnm,

hvorimod jeg skulde bede, at Frue T/orreZ^o^r maatte meddeeles et Beviis

for at de af hende ere afleverede. Khvn. den 24 Aprilis 1777.

Til det TheologisJiC Facidtet.

B. G. V. Obelitz.

(Eforiprot.)

Nr. 4. Kons. Skr. af 11. IMarts 1876 til 1ste Revisionsdepartement

— i Anledning af, at der var gjort en Revisionsudsættelse om, at Bangs Legat

for theologiske Regensalumner ikke var tildelt de i Fundatsen nævnte Alumner,

der „logere i Regenzen i den fjerde Gang, anden Dør paa høii^e Haand,

oven paa eller i anden Etage", men theologiske Studenter overhovedet paa

Regensen — hvori udtales, at Univ. Dir. Skr. 9. Marts 1839 med Hensyn

til de Regen sstipendier, hvis Fundatser henlægge dem til visse Kamre paa

Regensen, har bifaldet, at Stipendierne bortgives, uanset at Stipendiaterne

bebo andre end de i Fundatserne nævnte Værelser. Hvad Formen for Ud-

More magazines by this user
Similar magazines