Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

147

nævnelsen angaaer, anser Konsistorium ikke den hidtil fulgte Fremgangsmaade,

hvorefter ingen Dcnoniinationsskrivelse Ira dot theologiske Fakultet bruges, for

uforenelig med Testamentet og har derfor ved Skrivelse til Legatets Eforus

godkjendt den. *)

(Univ. Arkiv.)

O. Bangs Jubilæmslegat. i

Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 141—142. j

Til Minde om Gehejmekonferensraad , Doctor og Professor medi-

cinæ Oluf Liindt Bangs GOaarige Virken som Universitetslærer .

blev af den danske Lægestand sammenskudt en Sum af 3223 Kr. 12 0., i

hvis nærmere Anvendelse overlodes til Modtageren. Denne skjænkede i

Kapitalen til Universitetet til Oprettelse af et Legat under Navn af

„O. Bangs Jubilæumslegat^'. Ifølge Fund. 30. Marts 1875, konf. 17. [

April s. A., skulle Legatets Renter 131 Kr. 74 0. tildeles en trængende '

medicinsk Student, som efter Legatets sidste Bortgivelse har taget |

første Del af den lægevidenskabelige Examen med bedste Karakter.

Under lige Forhold have Stifterens Slægtninge i nedstigende Linie !

Fortrinet. Understøttelsen kan kun nydes i et Aar og udbetales med j

det hele Beløb strax efter Bortgivelsen, som finder Sted efter Afslut- j

ningen af hvert Aars Sommerexamen. Det lægevidenskabelige Fakultet |

bortgiver Understøttelserne ; en af og blandt dette Fakultets Medlemmer j

valgt Eforus varetager Legatets Tarv. i

Legatkapitalen udgjorde den 1. Jan. 1889 3400 Kr.

foruden en kontant Beholdning af 65 Kr. 87 0. ;

Fundats for O. Bangs Jubilæumslegat af 30. Marts 1875, konf. d. 17. Bilag. \

April s. A. i

Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt:

Gehejmekonferentsraad , Doctor og Professor medicinæ Oluf Lundt Bang har

^

'

modtaget en Sum, stor 3223 Kroner 12 Øre, omsat i kongelige Obligationer .

til 3400 Kroner og kontant 30 Kroner, der er sammenskudt af den danske i

Lægestand til et Legat, som skal bevare Mindet om hans GOaarige Virken *

som Universitetslærer. Da den nærmere Anvendelse af Summen er overladt :

til Modtageren, har denne tilstillet Universitetet den nævnte Kapital, bestaaende

|

af 4 kongelige 4^ 'o Obligationer, nemlig litr. B. Nr. 373 paa 2000 Kroner, j

litr. C. Nr. 198 paa 1000 Kroner, litr. F. Nr. 443 paa 200 Kroner og litr. \

F. Nr. 445 paa 200 Kroner samt et kontant Beløb af 30 Kroner, med den I

Bestemmelse, at deraf skal oprettes et Legat under Universitetets Bestyrelse i

under Navn af „O. Bangs Jubilæums-Legat" til Bedste for trængende medi- i

cinske Studenter, som have taget første Bel af den lægevidenskabelige Examen ]

med bedste Karakter. I Overensstemmelse med Giverens Ønske og de af ^

ham angivne nærmere Vilkaar har Konsistorium forfattet følgende Fundats

j

1. Legatet bestyres som en for sig bestaaende, selvstændig Formue, \

men for øvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legat- I

midler. Eforus vælges af det lægevidenskabelige Fakultet blandt dette

Fakultets Medlemmer. 1

) Univ. Aarb. f. 1875—76 S. (57,

'

'

j

j

More magazines by this user
Similar magazines