Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

148

2. Understøttelse af Legatet kan søges af trængende, medicinske Studenter,

som ved en af de efter Legatets sidste Bortgivelse afholdte Examina

have taget første Del af den lægevidenskabelige Examen med første Karakter.

Ved den første Bortgivelse i indeværende Aars Sommer kan Legatet søges af

trængende, medicinske Studenter, der ved den forestaaende Sommerexamen

bestaa den nævnte Prøve med første Karakter.

3. Det lægevidenskabelige Fakultet bortgiver Understøttelsen af Legatet

til den Student, som findes værdigst blandt de efter foranstaaende Regel berettigede

Ansøgere, Under lige Forhold have Stifterens, Gehejmekonferentsraad

Dr. med. O. L. Bangs Slægtninge i nedstigende Linie Fortrinet.

4. Efter hvert Aars Juni Termin, naar den om Sommeren afholdte første

Del af den medicinske Embedsexamen er afsluttet, bortgives Understøttelse af

Legatet med det Beløb, som den aarlige Rente, efter Fradrag af Administrations-

gebyret til Universitetets Kasse, udgjør, første Gang i indeværende Aar med

det Beløb , som de indtil Juni Termin d. A. paaløbne Renter i Forbindelse

med Legatets kontante Beholdning af 30 Kroner efter fornævnte Fradrag ud-

gjør. Understøttelsen kan kun nydes i et Aar, og udbetales med det hele

Beløb strax efter Bortgivelsen.

5. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse, og saa længe Giveren

lever med hans Samtykke, kan Konsistorium vedtage Tillæg til og Ændringer

i denne Fundats.

(Kvæsturens Arkiv.)

Barth. Bartholins Legat til Professorernes Husleje.

Engelstotts Annaler f. 1813 S. 29ti.

Dette Legat er rimeligvis stiftet af Professor ved Kjøbenhavns

Universitet Bertel Bartholin, der var en Søn af Caspar Bartholin,

den nedenfor nævnte Legatstifter. B. Bartholin døde i Aaret 1690, se

Stamtavlen over den Bartholinske Familie i Hofmans Fund. I S. 162,

Naar Legatet er stiftet og med hvilken Kapital, vides ikke. Legatets

aarlige Rente 148 Kr. 74 0. udbetales til Universitetet og tages til

Indtægt paa dettes Lidtægtspost 5 til Dækning af de af Universitetets

Kasse bevilgede Huslejeportioner for Professorerne.

Legatkapitalen udgjorde den 1. Jan. 1889 3838 Kr. 71 0.

Caspar Bartholins Legat.

Hofmans Fund. I S. 165—67, Jansons Beskr. S. 24, Engelstotts Annaler t. 1813 S. 293.

Ved Fundats af 23 Aug. 1629 stiftede Anne Bartholin, født

Fincke, overensstemmende med sin afde Mands, Professor i Medicin

og siden i Theologi ved Kjøbenhavns Universitet C a s p a r Bartholins

(Bertelsens) Villie, et Legat paa 200 Edl. Sp. til Universitetet. Efter

Fundatsen anvendes Halvdelen af den aarlige E^ente til y,fattige Scholens

Personer her i KiøbenhafPn^'. Denne Del indbetales til Metropolitan-

skolen med 8 Kr. 25 0. og tages til Indtægt for Skolens Stipendiefond.

Den anden Halvdel er bestemt for „fattige Husarme her i Byen".

Stifterindens Slægt skal efter Fundatsen i Forbindelse med Rektor og

More magazines by this user
Similar magazines