Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

150

Erasmus Bartholins Legat.

Hofmans Fund. I S. 1G9 og 282, Badens Univ. Journal f. 17{»3 S. 18, Nycrups Efterr.

S. 27—30, Engelstolts Annaler f. 1809 II S. 82, f. 1812 S. 24—25, f. 1813

S. 296 Note *), Scheels KoU. og Gtip. S. 36.

Professor i Medicin og Mathematik Erasmus Bartholin skjæn-

kede ved Testament af o. Dec. 1696, der stadfæstedes af Kongen den

8. Nov. 1698, til Universitetet en Kapital af 3000 Rdl. til Anvendelse

paa følgende Maade:

1. 1200 Rdl., hvis Rente skal bruges „til hielp at holde en Urte

Gaards-Mand for in Horto Botanico, samt at kiøbe fremmet frøe og

Planter". Den aarlige Rente 93 Kr. indbetales nu til Universitetet og

tages til Indtægt paa den botaniske Haves Konto (Udgiftspost 3 b).

2. 300 Rdl., hvoraf Renten bruges „til Ild og Lys for Kammere

paa Regentzen". Den aarlige Rente, der udgjør 23 Kr. 25 0., uddeles

i Henhold til Kons. Skr. 20. Marts 1879 paa sammes Vegne af Eforus

til en Regensalumnus.

3. 1000 Rdl. „for at completere sin Salig Moders Anna Finkes

Legatum, hvoraf dend største Deel var undergaaet". Renten heraf

skal aarlig uddeles til „fattige Huus Arme i Kiøbenhafn, der skamme

sig ved at gaae om og tigge samt fattige Sengeliggende sammesteds,

der fordi de ere Vanføre , Gamle

og Svage , ei kand fortiene deres

de". Den aarlige Rente, der udgjør 77 Kr. 50 0., uddeles i Henhold

til Kons. Skr. 11. Febr. 1876 paa sammes Vegne af Eforus.

4. 500 Rdl., „hvoraf Een Professor eller Een anden god og Væder-

heftig Mand, som forvalter de legerede Capitaler skal nyde Renten ^'.

Eforus oppebærer nu den aarlige Rente af 781 Kr. 71 0. med 30 Kr. 27 0.

Dette Legat er forenet med Anne Finckes Legat (Bartholin-

Finckes Legat). De forenede Legaters samlede Kapital udgjorde den

1. Jan. 1889 6448 Kr. 37 0.

Bilag. Nr. 1. Extrakt-Afskrift af Testamentet. SI. Hlirr. Estah Raad

Erasmus BarthoUnas hafver ved Tcsfauienfc , dateret 5te Decembr. A'- 1696

Allernaadigst Conflrmcref d. 8 Nov''^' 1698 gifvet

Først 1200 Rixdaler, hvoraf dend Aarhg Rente skal bruges til hielp at

holde en Urte Gaards-Mand for in Ilorfo Botaniro , samt at kiøbe fremmet

frøe og Planter. For det Andet 300 Rdlr. hvoraf Renten bruges til Ild og

Lys for Kammere paa Begcnfzen. For det Tredie 1000 Rdlr. for at compJch't'c

sin Salig Moders Anna Finkes, Legatum, hvoraf dend største Deel var undergaaet.

Samme 1000 Rdlr« Renter skal Aarhgen uddeeles til fattige Huus Arme

i Kiøbenhafn, der skamme sig ved at gaae om og tigge samt fattige Sengeliggende

sammesteds, der fordi de ere Vanføre, Gamle og Svage, ei kand

fortiene deres Føde. For det Fjerde 500 Rdlr. , hvoraf Een Professor eller

Een anden god og Væderheftig Mand, som forvalter de Jegerede Capitaler skal

nyde Renten.

(Kvæsturens Samling af Fundatser Fol. 13 Nr. 23.)

) Erasmus Bartholins Legater ere her sammensmeltede med Anne Finckes Legater under

Rasmus Bartholins Navn.

More magazines by this user
Similar magazines