Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

151

Nr. 2. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af D. Decbr. 1837 til Konsistorium

0111 Fordelingen af de af R. Bartholin og A. Finc.ke stiftede Legater.*)

Efter Indstilling fra Kvæstor, Prof. Bang, og Bogholder, Sekretær Swensen

har Direktionen bifaldet, at bemeldte Legater, hvis oprindelige Størrelse var

3333 Rdl. 32 Sk., men som efter Opgjørelsen beløbe sig til 3212 Rdl. 54 Sk.,

fordeles til sammes forskjellige Underafdelinger saaledes, at de øvrige af disse

— til botanisk Have, Regensalnmner, Husarme og andre Fattige — udlægges

med samme Beløb, som de oprindelig have udgjort, men at den Afdeling, som

kommer Eforus tilgode, afkortes den hele Forskjel mellem det samlede Legats

oprindelige og nuværende Størrelse, saaledes at samme i Stedet for 500 Rdl.

herefter kim vil udgjøre 379 Rdl. 22 Sk., hvilken Formindskelse af Efori

Andel, da Afdelingen til den botaniske Have bliver at afsondre fra det øvrige

Efori og at henlægge som et særskilt Legat under Kvæsturens Bestyrelse

ikke skjønnes at kunne medføre nogen Ubillighed, eftersom Efori Andel da

vil staae endog i et større Forhold til de under haus Cura forblivende Afdelinger

af Legatet end, hvad der oprindelig var Eforus tillagt, stod til det

hele Legat. Legatets Underafdelinger blive da saaledes at beregne: til den

botaniske Have 1200 Rdl., til Studerende paa Regensen 300 Rdl., til Husarme

1000 Rdl., til andre Fattige 333 Rdl. 32 Sk., til Eforus 379 Rdl. 22

Sk., tilsammen 3212 Rdl. 54 Sk.**)

(Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium af 20. Febr.

1838, hvorved bl. a. bifaldes, at den Bestemmelse i Univ. og Skole-Direkt.

Skr. 9. Dec. 1837, hvorefter Afdelingen til den botaniske Have af de af R.

Bartholin og A. Fincke stiftede Legater udgaaer af Forbindelse med Eforatet

og henlægges under Kvæsturens umiddelbare Bestyrelse, maa bortfalde.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Kons. Skr. af 11. Febr. 1876 til Eforus for Bartholin -Finckes

Legat , Prof. Goos , hvorved denne bemyndiges til selv at uddele de Understøttelser,

som ere bestemte til en Professorenke***) samt til Husarme og

andre Fattige, f

(Univ. Arkiv.).

Nr. 5. Kons. Skr. af 20. Marts 1879 til Eforus for Bartholin-Finckes

Legat, hvorved denne bemyndiges til, som hidtil, at uddele Understøttelsen af

bemeldte Legats Afdeling for Regensianere , saaledes at denne , som hidtil,

nydes af cw Regensianer, der beholder den, saalænge han har Regensbeneficiet. ff

(Univ. Arkiv.)

Fru Bartholins Legat til Universitetsbibliotheket.

Hofmans Fund. I S. 279, Jansons Beskr. S. 34, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 25,

Nyerups Annaler S. 341.

Ved Testament af 12. Okt. 1762 skjænkede Etatsraad Thomas

Bartholins Enke, Else Magdalene Bartholin, som tidligere

havde været gift med Ole Rømer, 500 Rdl. til Universitetsbibliotheket

*) Salmers Aarb. f. 183S S. 117.

**j Efter Opgjørelsen til 31. Dec. 1835, hvortil Universitets Direktionens Skrivelse refererer

sig, udgjorde disse Legaters samlede Kapital vel 3212 Rdl. 54 Sk , men efter Opgjørelsen

til 31. Dec. 183G, som under 20. April 1837 forsynedes med kgl. Stadfæstelse,

var den blevet forøget til 3224 Rdl. 18 vSk. , hvorefter den Afdeling, som kommer

Eforus tilgode yi hvilken Forskjellen mellem det sandede Legats oprindelige og nuværende

Størrelse er aflcortet) udgjorde 390 Rdl 82 Sk.

***) Se herom nærmere under Ane Finckes Legat.

f) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 68.

tt) Univ. Aarb. f 1878—79 S. 653.

More magazines by this user
Similar magazines