Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

152

„til gode Bøgers ludkiøb". Renten af deiiue Kapital indbetales til

Universitetet og godskrives under dettes Udgiftspost 3 a Universi-

tetsbibliotbeket med 50 Kr. 54 0. aarlig.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 1304 Kr. 43 0.

BiJ(if), Nr. 1. Udskrift af Frue Etats Raad Inde Bartholins Testamente af

12te Octobr. 17G2.

Par: 15. Til Universitetets BiUiothcqvc giver Jeg den Summa 500 •'"

skriver Fem Hundrede Rixdaler, som skal legges til Bihliofhcqvcts Cftjjital, saa

at Renten der af anvendes til gode Bøgers Indkiøb. Hvorimod Jeg begierer,

at Kector og Professorcs ville til een ævig Erindring laade paa det Skab,

hvorudi Miumscnpterne staaer, sætte een Lftfivsk inscription i saadan Meening,

at deri forvares Mannsrripta Bartholin idna ex antiiivaria , som til Bibliothecam

academicam ere givne og forærede.

(Kons. Kopibog 1759— G7 pag. 470—71 Nr. 256).

Nr. 2. Skrivelse af 16. Juli 1763 fra Konferensraad Bartholin Eichel

til Rektor og Professorer , hvorved Fru Bartholins Testamente meddeles , se

under Rømer-Bartholins Legat.

Rømer-Bartholins Legat.

(Legatum Roemerianum et Bartholinianum.)

Jansons Beskr. S. 35, Engelstofts Annaler f. 1812 S. %), Scheels KoU. og Stip. S. 60—61.

Ved Testament af 12. Okt. 1762 skjænkede Etatsraad Thomas

Bartholins Enke, Else Magdalene Bartholin, som tidligere

havde været gift med Ole Rømer, 1500 Rdl. til Universitetet under

Navn af Legatum Roemerianum & Bartholinianum „til Det Astrono-

miske Studii Nytte". Halvdelen af Renten skal anvendes „til Astro-

nomiske Instrumenter at bekoste" , den anden halve Del tildeles

de Studentere, som til Astronomiam et observationes coelestes paa

Taarnet ilittigen anvende deres Tid, saalænge som de ikke nyde noget

andet Stipendium (Communitetet undtagen) ved det Kongelige Univer-

sitet". Da den til Stipendier bestemte Del er voxet ved oplagte

Renter, i Tilfælde, hvor ingen kvalificerede Ansøgere havde meldt

sig, kan der nu aarlig hertil uddeles 120 Kr. 54 0. Medens denne

Del af Renten udbetales direkte til Eforus, som herfor aflægger Efori-

regnskab, optages den for Observatoriet bestemte Del paa dettes Bud-

get under Universitetets Regnskab (Udgiftspost 3 f ) med 75 Kr. 18 0.,

jfr. Univ. Dir. Skr. 9. Maj 1840.

Legatets samlede Kapital hvoraf der til Stipendier kan anven-

des Renten af 3110 Kr. 79 0., til Observatoriet Renten af 1940 Kr.

21 0., udgjorde den 1. Jan. iaS9 5051 Kr.

Bilag. Nr. 1 . Hr. Conferentz Raad Bartholin Eichels Skrivelse til Bect. og Frof,

dat. 16de Jiilii 1763 hvor i hånd melder at afg. True Etats Raad Inde Tho-