Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

De under Universitetets Styrelse henlagte

Legater.

I. Fælles Regler for alle Legaterne, særlig Studie-

legaterne.

§ 1.

Berettigede til at nyde godt af Universitetets Stipendier og

Beneficier ere i Almindelighed de ved Universitetet immatrikulerede

Studerende, naar de opfylde de foreskrevne Betingelser i Henseende

til Flid, Duelighed, Skikkelighed og Trang, alt overensstemmende med

de nærmere Regler i de efterfølgende Paragrafer. En duelig Student,

som for en Tid har forladt Universitetet for at søge en anden Livs-

stilling, kan, naar han vender tilbage til Universitetet, gjøre Brug af

sin tidligere Adgang til Stipendier, saafremt han dertil fremdeles er

værdig og trængende.

Forandringer af de i Universitetets Fundats indeholdte Bestem-

melser om Adgang til Stipendier ere ikke nødvendig afhængige af

Lov. Grundlovens § 27 er derfor ej til Hinder for Dispensation.

Fund. 7. Maj 1788 II § 2 og VI § 2, Forestill. f. kgl. Resol. 28. Marts 1862 (Lindes

Medd. f. 1857—63 S. 592).

Resol. 30. Marts 1852 jfr. Kons. Skr. 28. Febr. 1852, Resol. 5. Febr. 1863, Resol.

28. Jan. 1876.

§ 2.

De ved Universitetet immatrikulerede mandlige Studenter have,

under Forudsætning af de i de følgende Paragrafer angivne Betingelser,

i Almindelighed Adgang til at nyde Understøttelse uden andre særegne

Betingelser, naar deres Immatrikulation beror paa Afgangsexamen,

bestaaet ved en af Kongerigets Skoler. Indfødsret kræves af disse

Studenter til Nydelsen af Kommunitetsstipendiet og hvor det ellers

More magazines by this user
Similar magazines