Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

156

36,900 Rdl. , og aiimodede Konsistorium om at drage Omsorg for, at

de af ham nævnte fundatsmæssige Bestemmelser bleve overholdte.

Af den nævnte Kapital blev 1000 Rdl. skjænket til Frue Kirkes

fattige Skole, 900 Edl. til Holmf3ns Kirkes fattige Skole og 1000 Rdl.

til Vaisenhuset i Tlirondhjem ,

hvilke Beløb ere udbetalte til de ved-

kommende Stiftelser. Tilbage blev altsaa en Kapital paa 34,000 Rdl.,

som gik ind under Universitetets Bestyrelse. Denne anvendes paa

følgende Maade:

a. Renten af 4000 Rdl. tildeles 10 „nødlidende Huus-Arme, som

ere skikkelige og gudfrygtige^ med 32 Kr. aarlig til hver. Uddelingen

foregaaer ved Eforus.

b. Renten af 4000 Rdl. tildeles „Fattige, gudfrygtige og skik-

kelige Studentere" paa Regensen med 20 Rdl. aarlig til hver. Denne

Afdeling er ved Concl. cons. 13. Jan. 1768 forøget med 3000 Rdl., som

er tilfaldet Universitetet, efterat nogle ved Testamentet indsatte Legat-

nydere ere afgaaede ved Døden, jfr. nedenfor. Af den samlede Kapital

udredes ifølge Kons. Skr. 17. Juli 1841 14 Stipendieportioner, af hvilke

10 Portioner udelukkende forbeholdes Regensalumner. Disse sidste,

der af Eforus foreslaaes „til Consistorii Approbation", udgjøre 40 Kr.

om Aaret og nydes saalænge Vedkommende boer paa Regensen, de

øvrige, der ere forhøjede til 60 Kr. aarlig, nydes i 3 Aar.

c. 4000 Rdl. vare bestemte til Kjøb af 6 Senge i Vartou ; Resten

af Kapitalen skulde blive staaende paa Rente, for at der i Fremtiden

kunde oprettes flere Senge. For Tiden findes der 6 Senge, paa hvilke

indlægges „fattige, elendige og med Brek beladne Mennesker". Eforus

foreslaaer 3, blandt hvilke Konsistorium vælger. De paa disse indlagte

Personer erholde hver ugentlig 65 0.

d. Renten af 2000 Rdl. er bestemt for „fattige, syge Studentere".

Denne Afdeling er ved Concl. cons. 13. Jan. 1768 forøget med 3000 Rdl.,

som er tilfaldet Universitetet, efterat nogle ved Testamentet indsatte

Legatnydere ere afgaaede ved Døden, jfr. nedenfor. Der kan saaledes

aarlig uddeles indtil 200 Rdl. af denne Afdeling, hvortil '

endnu kan

komme Overskudet af Legatets* Regnskab i dets Helhed, jfr. nedenfor.

Af denne Afdeling udredes Udgifterne til den Medicin, som Alum-

nerne paa Borchs, Elers' og Valkendorfs Kollegier bruge, jfr. Selmers

Aarb. f. 1841 S. 58.

e. Renten af 2000 Rdl. (= 160 Kr.) er bestemt for Professorernes

Distributs som et Vederlag „for at have Møie med Capitalens Udsæt-

ning paa Rente, og drage al Omsorg med den Troskab, som de til

alle andre Publiqve Fonds stedse have udviist, og udviser".

f. Renterne af forsk] ellige Kapitaler, til et samlet Beløb af

18000 Rdl., vare tillagte forskjellige i Testamentet navngivne Personer

og deres Børn for en vis Tid. Efter denne Tids Udløb skulde Renten

More magazines by this user
Similar magazines