Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

157

af den halve Del af Kapitalen , altsaa 9000 E-dl. , forbeholdes „f^^^ige

af mine Brødre Børns Descendenter til nødvendig Brug indtil 4de Leed

inclusive'^, medens den anden Halvdel tillægges „Universitetets fattige

Enker, Studentere Syge og Sengeliggende". Med Hensyn til denne

sidste Halvdel, der forlængst er tilfaldet Universitetet, er det ved Concl.

cons. 13. Jan. 1768 fastsat, at den skal deles lige mellem trængende

Studenter (ovenfor litr. b.) , syge Studenter (ovenfor litr. d.) og Pro-

fessorenker. For disse sidste haves saaledes aarlig til Uddeling E-enten

af 3000 Edl. , der ifølge Kons. Skr. 17. Juli 1841 deles lige mellem 3

fattige Enker med 80 Kr. til hver. Hertil er ved Kons. Skr. 6. Sept.

1866 kommet en fjerde Portion paa 80 Kr., der ved Kons. Skr. 14. Jan.

1881 er forøget til 160 Kr. aarlig. Samtlige Portioner bortgives af

Konsistorium, efter Indstilling af Eforus. Den Halvdel, bvis Eenter

tilfalde Testators Brødrebørns Descendenter, er nu ved Oplæg voxet

til 25500 Kr.

Naar disse Slægtninges Ret til denne Bente opbører, skal den

blive ved Universitetet og anvendes „til gudelig Brug'^ Ifølge Univ.

Dir. Skr. 14. Nov. 1837 skal Kapitalen da benlægges til Sygelegatet.

Eforus nyder aarlig af Legatets almindelige Midler et Vederlag af

50 ~Rål. Han vælger selv sin Efterfølger. Afgiften til Universitets-

kvæsturen for Administrationen af Legatet udredes af Legatets Kapital

i Almindelighed uden at falde nogen af de enkelte Afdelinger til Last.

Hvad der, efterat de fundatsmæssige Udgifter ere afholdte, maatte blive

tilovers, anvendes til Bedste for syge Studenter. Anvendes det ikke

hertil, opføres det som Beholdning for Legatet som Helhed. Den Del

af Beholdningen, for hvilken der ikke haves direkte Anvendelse, bliver

inden Regnskabets Afslutning at indbetale i Kvæsturen som et De-

positum.

Legatets samlede Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 83 900 Kr.

Af dennes E-enter udredes aarlig:

1. Forlods Administrationsgebyr til Universitetet.

2. Understøttelser til Husarme, 10 Lodder å 32 Kr.

3. Stipendier til 10 Regensalumner å 40 Kr.

4. Stipendier til 4 Studerende i Almindelighed å 60 Kr.

5. Understøttelser til de paa Legatets Senge i Vartou indlagte 6

Personer å 65 0. ugentlig.

6. Professorernes Distributs 160 Kr.

7. Understøttelser til Professorenker, 3 å 80 Kr. og 1 paa 160 Kr.

8. Understøttelser til Slægtninge 1020 Kr.

9. Understøttelser til syge Studenter 400 Kr. (Kons. Skr. 17. Juli

1841) + 96 Kr. (Kons. Skr. 6. Sept. 1856) + Eesten af Legatets

Eenteindtægt, efterat de fundatsmæssige Udgifter ere afholdte,

10. Til Eforus aarlig 100 Kr.

More magazines by this user
Similar magazines