Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Bilag. Nr. 1. Jid^fifs Kuad Jens Bh/g, Bevilling paa Testamente at giøre.

llirschhohus Slot den 22. Juni A"* 1742

17« C/rrisfian den slette af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge,

de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormam og Dytmersken,

Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at Vi, efter Os

Elskelig Jens Uing, vores Justits og Cancellie Raad, hans heroin allerunderdanigst

giorte ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt,

saaog hermed bevilge og tillade, at hånd over hans Midler og Formue, ved

Testamente^ Codicil eller anden deslige Forskrivelses maade, hvorved hans

158

sidste Villie klarligen og tydeligen sees og vides kand, saaledes maa disponere

og derom slig Anordning giøre, som hånd selv lyster og got S3mes ; Og skal

saadan hans sidste Villie og Anordning, som hånd i saa maader, i hans levendes

live giørendes vorder, efter hans Død, saafremt hånd sig ingen Livs

Arvinger skulle efterlade, af hans andre Arvinger og samtlige Vedkommende

saa uryggeligen og saa fuldkommen holdes, ligesom den her, ord fra ord,

kunde have været indført, og af Os udi alle dens ord, clausuler og puncter,

confirmeret og stadfæstet; Hvorfore Vi herudinden vil have hannem dispenseret

fra alt hvis i Loven og Kongelige i saa maader allernaadigst udgangne Forordninger

kunde findes herimod at stride ; Dog siette og tiende Penge, samt

ald anden Os tilkommende Arvefalds Rettighed i alle maader aforkrænket;

forbydendes alle og enhver, herimod, eftersom foreskrevet staar, at hindre,

eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade.

Givet paa HirscMolms Slot den 22. Junii Anno 1742.

Under vor Kongelig Haand og Signet.

Christian R.

(L. S.)

J. L. V. Holstein.

(Original paa Papir i Universitetsarkivet med paatrykt Segl.)

Nr. 2. Testamente.

Jeg underskrevne Kongel. Maj*^ Etat^-'R'd^å og Medirus practicus her

i Staden, giør vitterligt, at efterdi det haver behaget den Almægtigste Gud,

Livets og Dødens Herre, udi nogle Aars Tiid efter hinanden at hjemsøge mig

med Sygdom, og udaf faderlig Mildhed og Forsorg, efter sin uendelige Viisdoms

Raad, at give mig, foruden den indvortes Oplysning af sit hellige Ord,

endog jevnlige udvortes Advarsler om min Afskeed fra dette Jordiske (for

hvilke og alle mig beviiste store Naader hans Allerhelligste Navn være lovet

og priset) saa haver jeg og dermed fundet mig paamindet om den Christelige

Omhue, saavidt dette TimeHge er angaaende, at beskikke mit Huus i Tide, og

ved en skriftlig forfattet Disposition at bekiendtgiøre, hvad jeg alt længe tilforn

har liavt i Tanker, og hos mig selv besluttet, hvorledes med de af den

Naadige Gud mig forundte Midler skulde forholdes, naar det skulde behage

den almægtige Gud at kalde mig af denne Verden, efter den mig Allernaadigst

givne Bevilling paa at giøre Testamente

1. Naar mit Boe og Efterladenskab er giort i Penge, og Midlerne, efter-

at Gielden er betalt, bliver reede, da at reducere dem til Croner.

2. Til Universitetet gives 2000 Rdlr. Croner, siger to tusinde Rigsdaler

hvoraf Vrofessores nyder Aarligen Renten til Distrihutz, for at have Møye

med Capitalernes Udsætning paa Rente, og drage ald Omsorg med den Troskab,

som de til alle andre Publiques Fonds stedse have udviist, og udviise.

3. Boets Midler deeles udi tvende lige Deele; den halve Deel for mine

Brødre Børn, og deres Børn, saaledes at Capitalen bliver ved L'n ivers itetet,

hvortil dens Renter efter forløben Tiid bliver til gudelig Brug anvent.

4. Gapitaine Bechs Enke, Clara Bing, nyder aarlig 4000 Rd'"^ siger

fire tusinde Rigsdalers Rente, og efter hendes Død Børnene udi lO^Aar.

Siden falder de til Universitetet.

5. Boet. Jens Bing kan og være tilfreds med det, han nydt haver,

men hans Søn Jens Bing, Renten af 3000 Rdlr. siger trei tusinde Rigsdaler,

dog ikke førend han er 15^^'" Aar, og imidlertid legges det til Renten, og

siden efter 10. Aar Ccipitcden at være henfalden til Universitetet.

More magazines by this user
Similar magazines